Wymeldowanie

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązana jest wymeldować się.

Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Osoba, która wyjeżdża z kraju bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszeń tych dokonuje się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo opuściła miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

Jeśli natomiast dana osoba, pomimo zameldowania nie zamieszkała pod wskazanym adresem, wtedy ten kto posiada uprawnienie do danego lokalu może wystąpić z wnioskiem o uchylenie niewłaściwego zameldowania.

Na podstawie wniosku organ gminy podejmie postępowanie administracyjne, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji. W ramach tego postępowania dokonuje się m.in. oględzin lokalu, przesłuchania stron i świadków, mogą być przeprowadzone rozprawy administracyjne z udziałem stron i świadków.

Podstawą do wydania decyzji są ustalenia faktyczne w zakresie opuszczenia miejsca pobytu i niedopełnienia obowiązku wymeldowania, bądź ustalenia faktu niezamieszkania osoby, która dokonała zameldowania, ale faktycznie nigdy w lokalu tym nie zamieszkała.

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, organ gminy występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w celu reprezentowania jej w tym postępowaniu.

Czynności wymeldowania może dokonać:

 • osoba dokonująca wymeldowania – osobiście,

 • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu,

 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców,

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Niezbędne dokumenty do wymeldowania lub uchylenia zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej:

 • wniosek o wymeldowanie osoby decyzją administracyjną,

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku (umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/budynku) – oryginał do wglądu,

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji administracyjnej,

 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających fakty opisane we wniosku (np. sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję) – oryginały do wglądu,

 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

 1. Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata,

 2. Od decyzji administracyjnej opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł,

 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 21845410952003000003740047 w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie oddział Czerwionka-Leszczyny.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich  tel. 32 4313406, 32 4295954, 32 4295948
Urząd Gminy i Miasta Czerwionkia-Leszczyny ul. Parkowa 9A

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

 1. Przyjęcie stosownego formularza i dokonanie wymeldowania w rejestrze PESEL.

 2. W przypadku postępowania administracyjnego wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie w chwili przyjęcia wymeldowania,

 • Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
  Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 1. W chwili wymeldowania organ gminy wydaje osobie wymeldowującej się
  na jej wniosek stosowne zaświadczenie.

 2. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ gminy wydaje decyzję
  o wymeldowaniu albo odmowie wymeldowania osoby lub o uchyleniu zameldowania (wymeldowania).

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał. Można je złożyć bezpośrednio  w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Zgodnie z art. 57 § 5 (pkt 2 i 3) Kodeksu postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub złożone w polskim urzędzie konsularnym.

 

Redakcja strony: WymeldowanieRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:34:34
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:32:33
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:32:31
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:32:31
Drukuj Liczba odwiedzin: 3299