Rejestr wyborców

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku

 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem e-PUAP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

 • Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy

c. Przesłać droga elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufania e-PUAP.

Decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub decyzja o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydawana jest w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców może być ustalenie, iż osoba faktycznie stale nie zamieszkuje (przebywa) na obszarze danej gminy. Stałe zamieszkanie oceniane jest w świetle art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.

 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: .

a. Poprzez pocztę tradycyjną.

b. Osobiście w siedzibie urzędu.

Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

 • Wniosek jest wolny od opłat

Dodatkowe informacje:

1. W każdej gminie (mieście) prowadzony jest stały rejestr wyborców obejmujący osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy (miasta), którym przysługuje prawo wybierania.

Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.

2. Do rejestru z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy (miasta) na pobyt stały.

3. Do rejestru wyborców na terenie danej gminy (miasta) mogą być także wpisani - na podstawie decyzji właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta - inni obywatele polscy, o ile spełniają określone warunki.

4. Do rejestru mogą zostać wpisani obywatele polscy, którzy:

a.Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) bez zameldowania na pobyt stały.

b.Stale zamieszkują na obszarze danej gminy (miasta) pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały.

c.Są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy (miasta).

5. Obywatel zainteresowany wpisaniem do rejestru wyborców składa Wniosek o wpisanie dorejestru wyborców w części A do urzędu gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania.

6. Wnioski o wpisanie do rejestru wyborców w części A (przeznaczonej dla obywateli polskich) mogą być składane przez cały rok.

7. Wyborca wpisany w danej gminie (mieście) do rejestru wyborców na własny wniosek, jest skreślany - z urzędu - z rejestru wyborców w miejscu zameldowania na pobyt stały, jeżeli zameldowanie to dotyczy innej gminy (miasta). W związku z tym, w wypadku powrotu i stałego zamieszkania pod adresem zameldowania na pobyt stały, wyborca powinien ten fakt zgłosić urzędowi gminy, który zameldował go na pobyt stały. Zgłoszenie to spowoduje ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.
Każde stałe zamieszkanie wyborcy pod nowym adresem bez zameldowania na pobyt stały, aby został on ujęty w rejestrze wyborców wymaga ponownego złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców pod nowym adresem.
Zameldowanie na pobyt stały pod nowym adresem uwzględniane jest w rejestrze wyborców z urzędu, bez potrzeby składania wniosku.

Wpisanie obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do rejestru wyborców

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku

 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (oryginał do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem (za pośrednictwem e-PUAP), dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

 • Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

c. Przesłać droga elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej e-PUAP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufania e-PUAP

 • Decyzja o wpisaniu osoby do rejestru wyborców lub decyzja
  o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców
  wydawana jest w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

 • Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców może być ustalenie, iż osoba faktycznie stale nie zamieszkuje (przebywa) na obszarze danej gminy.
  Stałe zamieszkanie oceniane jest w świetle art. 25 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Ocena ta jest zatem oceną faktu zamieszkania i okoliczności sprawy świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.

 • Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: .

a. Poprzez pocztę tradycyjną.

b. Osobiście w siedzibie urzędu..

Na decyzję w sprawie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę za pośrednictwem Burmistrza Miasta do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

 • Wniosek jest wolny od opłat

Dodatkowe informacje:

1. Do rejestru wyborców mogą zostać wpisani obywatele Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący w Polsce na obszarze gminy i uprawnieni na podstawie i w zakresie określonych w ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Uprawnienie do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej przez obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi, wpisanymi do rejestru wyborców w gminie na własny wniosek, obejmuje:

a. Prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego.

b. Prawo wybierania do rady gminy.

c. Prawo wybierania wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

d. Prawo udziału w referendum gminnym.

3. Wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, których obywatelom to prawo przysługuje zawiera kolumna 5, poz. 5 załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

4. Obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który wcześniej nie został wpisany do rejestru wyborców składa Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B,do urzędu gminy (miasta) właściwego ze względu na miejsce swojego stałego zamieszkania.

Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędący obywatelami polskimi, po złożeniu wniosku o dopisanie do rejestru wyborców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będą skreśleni z rejestru wyborców w państwie członkowskim, którego są obywatelami.

 

Kategoria: Rejestr wyborców [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Deklaracja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-08-30 09:11 Jazgar Irena 111.53KB
format: format_pdf wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-03-04 15:19 Górecki Wojciech 429.03KB

Redakcja strony: Rejestr wyborcówRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Jazgar Irena
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2018-08-30 09:02:16
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2022-08-11 12:37:44
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2022-08-11 12:37:42
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2022-08-11 12:37:42
Drukuj Liczba odwiedzin: 1266