Statut

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Powołany przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany w dalszej części "Ośrodkiem" jest jednostką budżetową.

§2

1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 36a.

2. Ośrodek działa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§3

Ośrodek podlega Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, a bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Rozdział II

Zakres działania Ośrodka

§4

1. Programowanie i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.

2. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla:

a) klubów i związków sportowych,

b) organizacji kultury fizycznej,

c) innych organizacji społecznych i zawodowych,

d) placówek oświatowych,

e) osób indywidualnych.

3. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Ośrodka.

4. Właściwa eksploatacja, konserwacja, rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej będącej własnością gminy na terenie swojego działania.

5. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz działalności pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ośrodka. Współpraca z innymi organizacjami w tym: PTTK, WOPR, ZHP, Koło Turystyczne "Ramża".

6. Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i turystycznych.

7. Powoływanie i prowadzenie sekcji rekreacyjnych i sportowych.

8. Udostępnianie w szczególności dzierżawa i najem obiektów lub części obiektów na działalność: sportową, rekreacyjną, rehabilitacji ruchowej, widowiskową, wystawienniczą i inną.

9. Prowadzenie innej działalności możliwej do wykonywania na obiektach MOSiR.

§5

Ośrodek może prowadzić inną działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w szczególności organizować obozy sportowe, zimowiska , kolonie, wycieczki, wypoczynek po pracy itp. na obiektach własnych i obcych.

Rozdział III

Władze Ośrodka

§6

Ośrodkiem kieruje dyrektor jednoosobowo, zarządzając mieniem na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§7

Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta w ramach umowy o pracę. Czynności w sprawach prawa pracy wobec dyrektora wykonuje Burmistrz Gminy i Miasta.

§8

1. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor Ośrodka ustala wewnętrzną organizację Ośrodka poprzez Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Burmistrza.

3. Cennik na usługi określa Rada Miejska.

§9

Dyrektor MOSiR przedstawia do końca stycznia każdego roku harmonogram imprez wynikających z działalności statutowej oraz składa kwartalne sprawozdanie z wykonania harmonogramu. Harmonogram i sprawozdania dyrektor przedstawia Burmistrzowi oraz Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

§10

Majątkiem i funduszami Ośrodka zarządza dyrektor.

§11

Ośrodek otrzymuje mienie Gminy i Miasta niezbędne do realizacji celów statutowych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§12

Ośrodek jest jednostką budżetową działającą wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

§13

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym, zatwierdzanym na każdy rok kalendarzowy przez kierownika jednostki. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§14

Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

§15

Niniejszy statut wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:14:44
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:22:42
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:22:40
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:22:40
Drukuj Liczba odwiedzin: 2578