Statut

Statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny

Tekst jednolity

I. Wstęp

§1

Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta realizująca zadania administracyjno-finansowe wobec placówek oświatowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

II. Cele i zadania Zespołu

§2

Zespół prowadzi obsługę finansowo-administracyjną szkół na drodze koncentracji czynności planowania, finansów, księgowości, płac, spraw socjalnych pracowników ZEAS-u oraz kontroli wewnętrznych.

§3

Podstawowymi zadaniami Zespołu są:

prowadzenie rachunkowości i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi dla szkół,

prowadzenie całości spraw z zakresu księgowości syntetycznej i analitycznej placówek oświatowych: działalności podstawowej, środków specjalnych, dochodów, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

kontrola realizacji planów finansowych,

ewidencja zaangażowania środków,

obsługa kasowa i bankowa,

sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS i ZUS,

sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych,

prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

rozliczanie inwentaryzacji,

opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków,

opracowywanie zbiorczych projektów planów i analiz ekonomiczno-finansowych oraz informacji budżetowych,

sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo-budżetowej,

rozliczanie wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem gminnym mieniem oświatowym.

III. Struktura i zakres działania Zespołu

§4

Zespół swą działalnością usługową w zakresie zadań wyszczególnionych w §3 obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

§5

Pracą Zespołu kieruje Dyrektor przy pomocy głównego księgowego. Dyrektor dokonuje przydziału zadań, określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego ze swoich pracowników, którzy realizują zadania i czynności wynikające z ogólnych przepisów w tym zakresie, z dostosowaniem do warunków i potrzeb Zespołu.

§6

Dyrektor upoważniony jest do podejmowania decyzji kierowniczych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół i ponosi odpowiedzialność za prawidłową, sprawną i efektywną obsługę szkół.

§7

Do zasadniczych obowiązków Dyrektora należy:

sprawne i skuteczne kierowanie Zespołem, doskonalenie i unowocześnianie jego pracy,

zapewnienie warunków możliwie najefektywniejszego (ilościowo i jakościowo) wykonawstwa świadczonych przez Zespół usług dla szkół,

reprezentowanie Zespołu na zewnątrz, utrzymywanie stałych kontaktów służbowych z przełożonymi oraz dyrektorami szkół.

§8

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Gminy i Miasta.

§9

Zespół finansowany jest z rozdziału - Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół budżetu Gminy i Miasta i jest jednostką budżetową.

§10

Zmiana Statutu wymaga formy jego przyjęcia.

§11

Statut obowiązuje z dniem nadania przez Radę Miejską w drodze odrębnej uchwały.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 13:33:30
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-07-08 11:56:13
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-07-08 11:56:11
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-07-08 11:56:11
Drukuj Liczba odwiedzin: 2276