Zameldowanie

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana wykonywać obowiązek meldunkowy, który polega na:

 • zameldowaniu w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

 • wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

 • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP.

Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Osoba, która wyjeżdża z kraju bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Nie ma ono żadnego związkuz prawem do lokalu. Przez zameldowanie nie nabywa się też żadnego prawa do przebywania pod danym adresem.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałegow innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu pobytu można dokonać z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie. Równocześnie osoba może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Czynności zameldowania może dokonać:

 • osoba dokonująca zameldowania – osobiście,

 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu,

 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się w formie pisemnej na formularzu Zgłoszenie pobytu stałego/Permanent residence registration form.

Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej na  formularzu Zgłoszenie pobytu czasowego/Temporary residence registration form.

Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgłoszenia powrotu dokonuje najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu w formie pisemnej na formularzu Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy/Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 mont.

Zgłoszeń tych dokonuje się w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

W przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi  na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem albo w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem, organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji administracyjnej.

Mogą się zdarzyć pewne sytuacje, w których zameldowanie nie będzie możliwe w zwykłym trybie, np. gdy nie ma możliwości, aby właściciel mieszkania lub domu, w którym osoba chcąca się zameldować mieszka, potwierdził swoim podpisem na formularzu meldunkowym fakt pobytu tej osoby pod danym adresem (np. właściciel lokalu nie żyje). W takiej sytuacji osoba meldująca się może wystąpić do organu gminy z wnioskiem o zameldowanie decyzją administracyjną. Na tej podstawie organ gminy przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które zakończone zostanie wydaniem odpowiedniej decyzji.

Zameldowanie dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego lub czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku w sparwie trybu rekestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców,

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Niezbędne dokumenty

- do zameldowania na pobyt stały:

 • wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie pobytu stałego/Permanent residence registration form zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu
  a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony,

 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania,

 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu,

- do zameldowania na pobyt czasowy:

 • wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form, zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu

 • do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania,

 • do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa  cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

- do zameldowania decyzją administracyjną:

 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek o zameldowanie,

 • wypełniony i podpisany formularz meldunkow Zgłoszenie pobytu stałego/Permanent residence registration form lub

Rodzic, opiekun prawny albo kurator - podpisuje formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych np. dzieci do 13 roku życia, osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych np. osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia,

 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty:

 • Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

 • Opłaty nie pobiera się za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

 • Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.

 • W przypadku dopełniania obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich tel. 32 4313406, 32 4295954, 32 4295948
Urzad Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9A

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

 1. W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego, organ gminy z urzędu wydaje osobie meldującej się na pobyt stały na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

 2. W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego organ gminy wydaje osobie meldującej się na pobyt czasowy na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.

 3. Po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania, organ wydaje odpowiednią decyzję.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

 2. W terminie 1 miesiąca organ gminy wydaje odpowiednią decyzję po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania.

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 1. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.

 2. Wydanie decyzji.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał. Można je złożyć bezpośrednio  w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Zgodnie z art. 57 § 5 (pkt 2 i 3) Kodeksu postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub złożone w polskim urzędzie konsularnym.

 

 

 

Redakcja strony: ZameldowanieRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:35:12
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-01-11 13:58:21
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-01-11 13:58:19
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-01-11 13:58:19
Drukuj Liczba odwiedzin: 3522