Wydział Inwestycji i Remontów

Dane adresowe

 • naczelnik: Grzegorz Kowalski,
  pok. nr 6,
  (32) 429 59 80, 431 81 04
 • kontakt: (32) 429 59 81, 429 59 82, 431 810

  pok. nr 6,
  ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

 • 1) w zakresie przygotowania inwestycji:
  - opracowanie propozycji do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wraz z uzasadnieniem potrzeby ich przygotowania i realizacji oraz określenie szacunkowych kosztów inwestycji,
  - przygotowanie wytycznych i danych techniczno – kosztowych, niezbędnych do SIWZ i innych materiałów przetargowych w tym projektów umów, potrzebnych do udzielenia zamówienia publicznego oraz udział w pracach komisji przetargowej,
  - opracowanie specyfikacji technicznej i projektu umów na wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych zadań inwestycyjnych i remontowych nieobjętych Ustawą prawo zamówień publicznych,
  - przyjęcie dokumentacji od jednostki projektowej, sprawdzenia jej kompletności i zgodności z podpisaną umową, wniesienie uwag i wyegzekwowanie od jednostki projektowej wymaganych korekt i uzupełnień,
  - przygotowanie aneksów do zawartych umów,
  - przygotowanie inwestycji gminnych oraz remontów budynków, w których ma siedzibę Urząd Gminy i Miasta, wraz z przynależną infrastrukturą,
  - określenie zapotrzebowania na środki finansowe, niezbędne do realizacji inwestycji z propozycją źródeł ich pozyskiwania (własne, dotacje celowe, kredyty, pożyczki).
 • 2) w zakresie realizacji inwestycji:
  - przygotowanie wniosków i innych dokumentów o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia i dziennika budowy,
  - uzgodnienie harmonogramu realizacji zadań,
  - przekazanie wykonawcy placu budowy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego siłami własnymi lub na zlecenie oraz kontrola prawidłowości
  - przebiegu procesu inwestycyjnego,
  - działania koordynacyjne związane z realizacją inwestycji zawartych umów i udzielonych zleceń,
  - dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych inwestycji,
  - kontrola faktur wykonawców z opisaniem źródeł finansowania i podaniem kwot,
  - ewidencja nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań inwestycyjnych,
  - egzekwowanie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz terminowego ich zwalniania,
  - sporządzanie opracowań dotyczących inwestycji,
  - uzyskanie zezwolenia na użytkowanie,
  - przygotowanie materiałów niezbędnych do rozliczenia otrzymanych dotacji celowych, pożyczek i kredytów,
  - naliczanie kar umownych,
  - przygotowanie materiałów do końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego w tym wystawienie dokumentów OT i PT,
  - zwoływanie i prowadzenie przeglądów gwarancyjnych,
  - zgłaszanie wykonawcy ujawnionych wad i usterek w trakcie użytkowania w okresie gwarancyjnym wraz z kontrolą prawidłowości i terminowości ich usunięcia oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  - przygotowanie wymaganych dokumentów w przypadku postępowania sądowego w zakresie wynikającym z przeglądu prowadzonej inwestycji.
 • 3) archiwizowanie dokumentacji do czasu zakończenia realizacji inwestycji
  i okresu gwarancji, a następnie przekazanie jej do archiwum Urzędu,
 • 4) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych innych inwestorów w zakresie
  zgodności z planowanymi i realizowanymi inwestycjami gminnymi.

Redakcja strony: Wydział Inwestycji i RemontówRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:17:58
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-05-21 15:12:38
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-05-21 15:12:37
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-05-21 15:12:37
Drukuj Liczba odwiedzin: 4816