Nabór na ławników sądowych 2020-2023

Informacja

uzupełniający nabór na ławników na kadencję 2020 – 2023

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w piśmie z dnia 27 kwietnia 2020 roku wystąpił do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2020 – 2023 poprzez dokonanie dodatkowego wyboru ławników w następującej ilości:

 • do Sądu Okręgowego w Gliwicach:

1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 • do Sądu Rejonowego w Rybniku:

3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • jest nieskazitelnego charakteru;

 • ukończył 30 lat;

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 • nie przekroczył 70 lat;

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 • duchowni;

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 • funkcjonariusze Służby Więziennej;

 • radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 • 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowody osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny https://bip.czerwionka-leszczyny.pl/rada_miejska/index.html. 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2020 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32 429 59 35

 

Kategoria: Nabór na ławników sądowych 2020-2023 [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_blank Informacja dla kandydatów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
19-05-09 12:46 Pala Łukasz 19.47KB
format: format_doc karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
19-05-09 12:45 Pala Łukasz 73.5KB
format: format_blank lista 50 podpisów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
19-05-09 12:45 Pala Łukasz 12.54KB
format: format_blank oświadczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
19-05-09 12:45 Pala Łukasz 11.14KB

Redakcja strony: Nabór na ławników sądowych 2020-2023Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2015-05-11 11:32:42
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2020-05-18 10:29:15
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2020-05-18 10:29:13
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2020-05-18 10:29:13
Drukuj Liczba odwiedzin: 3686