Nabór na ławników sądowych 2024-2027

Informacja

dla kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku i Sądu Rejonowego w Rybniku na kadencję 2024 – 2027, do końca października 2023 roku.

Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku pismem z dnia 17 maja 2023 roku wystąpił do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

 • 6 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybnika.

 • 5 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowego w Rybniku,w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 3 ławników.

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2023 roku.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

W myśl art. 158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • jest nieskazitelnego charakteru;

 • ukończył 30 lat;

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 • nie przekroczył 70 lat;

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 • do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

W myśl art. 159 ww. ustawy ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 • duchowni;

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 • funkcjonariusze Służby Więziennej;

 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 • 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowody osobistego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę 50 osób zgłaszających kandydata, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Biurze Rady ul. Parkowa 9, I piętro, pokój nr 10.

Dokumenty te są również dostępne do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.bip.czerwionka-leszczyny.pl/rada-miejska/ w zakładce „Nabór na ławników sądowych”.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Biurze Rady ul. Parkowa 9, I piętro, pokój nr 10.

Bez dalszego biegu pozostaną zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub które nie spełnią wymogów formalnych. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów można uzyskać w Biurze Rady pod numerem tel.: 32 429 59 35 .

 

 

Kategoria: Nabór na ławników sądowych 2024-2027 [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc Wzor oswiadczenia w sprawie praw cywilnych i obywatelskich.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
23-05-25 09:27 Pala Łukasz 25KB
format: format_blank Informacja dla kandydatów na ławników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
23-05-25 09:25 Pala Łukasz 20.2KB
format: format_pdf Karta zgłoszenia kandydata
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
23-05-25 09:25 Pala Łukasz 306.21KB
format: format_doc Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
23-05-25 09:26 Pala Łukasz 88.5KB
format: format_doc Wzór oświadczenia post o przestępstwo -władzy rodzicielskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
23-05-25 09:26 Pala Łukasz 27.5KB

Redakcja strony: Nabór na ławników sądowych 2024-2027Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2015-05-11 11:32:42
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2023-05-25 09:19:45
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2023-05-25 09:19:42
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2023-05-25 09:19:42
Drukuj Liczba odwiedzin: 4430