Zgromadzenia

ZGROMADZENIA

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie to kieruje:

 • na adres e-mail:

lub

 • na numer faksu: 32 4311760

albo

 • do skrytki ePUAP:

/8411Z/UGIMCzerwionka

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Przepisów niżej wymienionej ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

 • organizowanych przez organy władzy publicznej,

 • odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach,

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Niezbędne dokumenty:

Zawiadomienie o zamiarze organizowania zgromadzenia.

Opłaty:

Brak

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Parkowa 9A, pokój nr 3

tel. 32 4295948,

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek od 7.30 do 16.45

od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.15

piątek od 7.30 do 13.45

 

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności jego wniesienia. Organ gminy udostępnia niezwłocznie na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia.

Z przepisów wyżej cytowanej ustawy wynika, że jedynie w przypadku zakazu
zgromadzenia organ wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

 • jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 ustawy Prawo o zgromadzeniach lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

 • jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub w art.13 ustawy Prawo o zgromadzeniach

 • zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie, o których mowa w art. 26a ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Decyzję o zakazie zgromadzenia organ niezwłocznie udostępnia na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w Rybniku.

 

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 • wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój nr 3,

 • informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu 32 42 959 48.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Rybniku w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

 

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

 

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji zawiadamia o zamiarze jego zorganizowania właściwe centrum zarządzania kryzysowego telefonicznie pod nr telefonu lub na adres poczty elektronicznej nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia podając zgodnie z art. 22 ww. ustawy odpowiednie dane.

Zgromadzenia organizowane cyklicznie

Jeżeli zgromadzenia są organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń, organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie tych zgromadzeń. We wniosku, o którym mowa organizator podaje uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji. Organizator składa wniosek do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice tel. 32 256 56 01 mail:

 

Zgromadzenia spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Redakcja strony: ZgromadzeniaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:35:33
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2024-01-10 11:34:42
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2024-01-10 11:34:40
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2024-01-10 11:34:40
Drukuj Liczba odwiedzin: 2845