Regulamin

Regulamin

 

korzystania z sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot
– „Publiczny internet dla każdego”

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot– „Publiczny internet dla każdego”, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFi) – Publiczny internet dla każdego, zwanej dalej ”Siecią”, zrealizowanej w ramach projektu „Budowa sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Czerwionce-Leszczynach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 2. Sieć działa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w następujących lokalizacjach:

 1. w budynkach, w których działalność prowadzi Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tj.

 1. przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach,

 2. przy ul. Parkowej 9A w Czerwionce-Leszczynach,

 3. przy ul. Aleja Św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach,

 4. przy ul. Wolności 11 w Czerwionce-Leszczynach,

 5. przy ul. 3 Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach,

 1. w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy

ul. 3 Maja 36B w Czerwionce-Leszczynach,

 1. w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności 2 w Czerwionce-Leszczynach,

 2. w budynku Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce-Leszczynach,

 3. w budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ulicy Wolności 11 w Czerwionce-Leszczynach,

 4. w budynku Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Polnej 6 w Czerwionce-Leszczynach

 1. Właścicielem i dostawcą Sieci jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, zwana dalej „Gminą”, która ponosi opłaty związane z jej eksploatacją.

 2. Z Sieci mogą korzystać mieszkańcy Gminy oraz turyści przebywający na jej terenie.

 3. Korzystanie z Sieci jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w portalu autoryzacji.

 4. Czas trwania sesji wynosi 30 minut, po którym następuje jej zerwanie. Dalsze korzystanie możliwe jest po ponownym zalogowaniu się. Za korzystanie z Sieci Gmina nie będzie pobierała opłat od Użytkownika.

 5. Gmina nie gwarantuje:

 1. stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,

 2. ciągłego pokrycia terenu gminy sygnałem radiowym,

 3. nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci,

 4. dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.

 1. Gmina zastrzega sobie prawo do:

 1. rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika,

 2. uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu oraz przekazania zarejestrowanych informacji upoważnionym służbom.

 1. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:

 1. wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem,

 2. nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika,

 3. nie przesyłać, nie udostępniać i nie pobierać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą,

 4. nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU,

 5. nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci,

 6. nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.

 1. Kategorycznie zabronione jest:

 1. usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli, itp.),

 2. udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych,

 3. korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci, np. P2P, P12M, czy Torrent'y,

 4. dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp. urządzeń,

 5. uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć,

 6. wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub sprzeczne z prawem.

 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada ona również za działania pobranego z Sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych.

 2. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.

 3. Użytkownik podłączając się do Sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz, oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall'a.

 4. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od Sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu Sieci, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu Regulaminu.

 5. Gmina zastrzega sobie prawo bieżącego monitorowania i archiwizowania wykorzystywanych za pośrednictwem Sieci zasobów Internetu oraz przetwarzania i udostępniania tych danych na żądanie uprawnionych instytucji, w tym danych dotyczących zestawianych połączeń, konfiguracji sprzętowej i programowej wykorzystywanego sprzętu, adresów MAC kart sieciowych, dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie i innych danych przesyłanych przez Router lub urządzenia współpracujące do Systemu Hotspot - „Publiczny internet dla każdego"oraz dostarczanych przez zaimplementowane w Systemie mechanizmy i narzędzia własne oraz firm trzecich i narzędzia analityczne. W stosunku do danych osobowych przechowywanych w Systemie Hotspot - „Publiczny internet dla każdego"stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 6. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 8. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie właściwy sąd powszechny.

 9. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia Użytkownika.

Redakcja strony: RegulaminRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2021-12-06 16:48:59
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2021-12-06 16:51:39
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2021-12-06 16:51:37
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2021-12-06 16:51:37
Drukuj Liczba odwiedzin: 732