Tłumacz języka migowego

Pomoc dla osób głuchych i głuchoniewidomych

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoby głuche i głuchoniewidome mające problemy w komunikowaniu się mogą korzystać podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomocy tłumacza języka migowego.

Aby skorzystać z usługi należy zgłosić swoją planowaną wizytę w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach co najmniej 3 dni przed tym zdarzeniem:

 • kontaktując się telefonicznie pod numerem 32 42 95 940,• kontaktując się telefonicznie pod numerem 32 42 95 940,
 • wysyłając fax pod numer 32 43 11 760,
 • bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (parter),
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
 • listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Zgłoszenie może być dokonane w sposób dostępny dla osoby uprawnionej. Powinno ono zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zgłosi się do Urzędu Gminy i Miasta,
 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej (uprawnionej) wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający zgłosi się do Urzędu Gminy i Miasta,• wskazanie wybranej metody komunikowania się oraz rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Urzędzie Gminy i Miasta,
 • wskazanie sposobu kontaktu na wypadek potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej).

W kontakcie z urzędem osoba uprawniona (głucha) będzie miała prawo do:

 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
 • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,• pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego.

Ponadto dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione mają ponadto prawo do skorzystania w kontaktach z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z pomocy osoby przybranej, to jest osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Gdzie i co możesz załatwić w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny mieści się w pięciu budynkach.

Główna siedziba znajduje się w budynku przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach. Do budynku prowadzą cztery wejścia ogólnodostępne: dwa od strony ulicy Parkowej oraz dwa od strony parkingu. Wejście od strony ulicy Parkowej (w północnej części budynku) posiada pochylnię, umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim.

W budynku tym znajdują się:

na parterze:

 • Biuro Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • Biuro Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • Biuro Sekretarza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
 • Biuro Pełnomocnika ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki,
 • Kancelaria Urzędu,• Sekretariat,
 • Punkt Informacyjny,
 • Wydział Gospodarowania Odpadami, który realizuje zadania z zakresu gospodarowania odpadami, wydawania zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ewidencjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozliczanie i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy;

na pierwszym piętrze:

 • Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Biuro Rady, które zajmuje się sprawami organizacyjnego przygotowania oraz obsługi przedsięwzięć związanych z działalnością Rady i jej organów,
 • Biuro Skarbnika,
 • Referat Podatkowy zajmujący się naliczaniem i egzekucją podatków oraz opłat lokalnych;

na drugim piętrze:

 • Wydział Organizacyjny prowadzący sprawy związane z organizacją pracy Urzędu, polityką kadrowo-płacową oraz prowadzeniem Archiwum Zakładowego,
 • Wydział Organizacyjny prowadzący sprawy związane z organizacją pracy Urzędu, polityką kadrowo-płacową oraz prowadzeniem Archiwum Zakładowego,
 • Wydział Prawny wykonywujący obsługę prawną na rzecz Burmistrza, Rady Miejskiej, Urzędu oraz wyznaczonych jednostek organizacyjnych Gminy,
 • Biuro Rzecznika Prasowego, które prowadzi politykę informacyjną Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w tym informuje środki masowego przekazu o działalności Gminy, aktualizuje stronę internetową w zakładce Aktualności, a także promuje Gminę oraz wskazuje jej kierunki,
 • Biuro Głównej Księgowej,
 • Referat Księgowości zajmujący się sprawami związanymi z obsługą finansowo-księgową budżetu,
 • Referat Finansowo-Budżetowy prowadzący sprawy związane z opracowywaniem i wykonaniem budżetu Gminy.

W mniejszym budynku (wejście od parkingu) mieszczą się również:

 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska zajmujący się - w tej lokalizacji - sprawami z zakresu ochrony ludności, zabezpieczenia kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej oraz sprawami obronnymi i wojskowymi,
 • Straż Miejska, której zadaniem jest ochrona porządku publicznego wynikająca z ustaw oraz przepisów wykonawczych, w tym prawa miejscowego.

W budynku przy ulicy Parkowej 9A w Czerwionce-Leszczynach są:

na parterze:

 • Urząd Stanu Cywilnego, do którego zadań należy w szczególności rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, sprawy związane z dokonywaniem zmian w treści aktów stanu cywilnego, wydawanie odpisów z tych aktów oraz odpisów aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych urzędach stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, decyzji administracyjnych dotyczących zmiany imion i nazwisk oraz zdarzeń stanu cywilnego, a także organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego oraz długoletnim pożyciem małżeńskim;

na piętrze:

 • Wydział Spraw Obywatelskich zajmujący się sprawami związanymi z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, zgromadzeniami oraz repatriacją,
 • Wydział Spraw Obywatelskich zajmujący się sprawami związanymi z prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem dowodów osobistych, zgromadzeniami oraz repatriacją,
 • Wydział Organizacyjny zajmujący się - w tej lokalizacji - obsługą informatyczną Urzędu,• Biuro Inspektora Ochrony Danych, do którego zadań należy ochrona procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W budynku przy ulicy Aleja św. Barbary 6 w Czerwionce-Leszczynach znajdują się:

na parterze:

 • Wydział Planowania Przestrzennego realizujący zadania planowania i zagospodarowania przestrzennego, z zakresu ustalania warunków zagospodarowania przestrzennego terenu oraz podejmowania działań mających na celu ochronę zabytków,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska zajmujący się - w tej lokalizacji - zadaniami związanymi z ochroną środowiska (ochroną: wód, powierzchni ziemi, powietrza),
 • Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest prowadzenie audytu wewnętrznego obejmującego badanie systemów zarządzania i kontroli, czynności doradcze, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki oraz przeprowadzanie kontroli realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy,
 • Biuro Zamówień Publicznych prowadzące sprawy związane z udzielaniem zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę - Prawo zamówień publicznych,
 • Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami zajmujący się między innymi dokonywaniem sprzedaży nieruchomości, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę;

na piętrze:

 • Wydział Inwestycji i Remontów, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych (poza inwestycjami drogowymi) oraz remontów budynków, w których ma siedzibę Urząd wraz z infrastrukturą,
 • Wydział Inwestycji i Remontów, który zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji gminnych (poza inwestycjami drogowymi) oraz remontów budynków, w których ma siedzibę Urząd wraz z infrastrukturą,
 • Wydział Mienia i Geodezji odpowiadający za sprawy związane z nabywaniem, zbywaniem i podziałem nieruchomości stanowiącymi własność gminy oraz prowadzeniem ich ewidencji, melioracjami szczegółowymi, rolnictwem i leśnictwem, a także sprawy związane z usuwaniem drzew i krzewów,• Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych zajmuje się opracowaniem i implementacją realizacji Strategii Rozwoju Gminy oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji, pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne i remontowe, a także opracowywaniem sprawozdań i wniosków o płatność w okresie ich wdrażania.

W budynku przy ulicy Wolności 11 w Czerwionce-Leszczynach mieści się Wydział Edukacji (na drugim piętrze) odpowiadający za realizację zadań oświatowych wynikających z zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, a także aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

W budynku przy ulicy 3 Maja 19 w Czerwionce-Leszczynach znajdują się:

na parterze:

 • Biuro Pełnomocnika ds. Społecznych
 • Wydział Spraw Społecznych, który zajmuje się współpracą z zagranicą, z miastami partnerskimi, ze środowiskami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej wydawaniem zezwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, realizacją zadań związanych ze zlecaniem zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom i ich rozliczanie, sprawami dotyczącymi transportu zbiorowego, społeczne oraz zdrowia, a także promocja Gminy w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział;

na piętrze:

 • Biuro Głównego Specjalisty ds. Dostępności, do którego zadań należy wykonywanie zadań Gminy z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, a także udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów społeczno-kulturalnych i oświatowych.

Szczegółowe zakresy działania wyżej wymienionych Wydziałów, Biur, Referatów oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy opisane są w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Redakcja strony: Tłumacz języka migowegoRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-13 10:28:06
 • Aktualizacja publikacji:Katowice IntraCOM2021-08-12 15:07:08
 • Wytworzenie publikacji:Katowice IntraCOM2021-08-12 15:06:57
 • Zatwierdzenie informacji:Katowice IntraCOM2021-08-12 15:06:57
Drukuj Liczba odwiedzin: 4529