Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny znajdują się w zakładce Klauzule Informacyjne Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Kategoria: Kancelaria - Druk oświadczenia majątkowego [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
17-09-12 14:57 Pala Łukasz 18.27KB
format: format_doc Oświadczenie Majątkowe.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
18-02-20 09:52 Pala Łukasz 57.5KB
Kategoria: Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów złożonych przed 25.05.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
18-09-05 10:18 Fuchs Katarzyna 40.89KB
format: format_pdf Oświadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów związanych z użytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
18-09-05 10:13 Fuchs Katarzyna 47.9KB
format: format_pdf Oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-09-05 10:11 Fuchs Katarzyna 47.28KB
format: format_pdf Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-09-05 10:08 Fuchs Katarzyna 57.98KB
format: format_pdf Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
18-09-05 10:07 Fuchs Katarzyna 49.87KB
format: format_pdf Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
18-09-05 10:06 Fuchs Katarzyna 72.64KB
format: format_pdf Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-09-05 10:05 Fuchs Katarzyna 47.08KB
format: format_pdf Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
18-09-05 10:04 Fuchs Katarzyna 56.76KB
format: format_pdf Wniosek w sprawie umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poza pasami drogowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
18-09-05 10:01 Fuchs Katarzyna 59.79KB
format: format_pdf Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
18-09-04 14:15 Górecki Wojciech 208.47KB
format: format_pdf Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
18-09-04 14:18 Górecki Wojciech 196.63KB
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
20-03-26 12:37 Pala Łukasz 18.5KB
format: format_doc Wniosek o rejestrację urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
20-03-26 12:36 Pala Łukasz 19KB
format: format_doc Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
20-03-26 12:36 Pala Łukasz 18.5KB
format: format_doc Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-03-26 12:36 Pala Łukasz 23.5KB
format: format_doc Wniosek o rejestrację aktu małżeństwa, które nastąpiło poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-03-26 12:36 Pala Łukasz 23KB
format: format_doc Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
20-03-26 12:35 Pala Łukasz 22.5KB
format: format_doc Wniosek o przyjęcie oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza USC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
20-03-26 12:34 Pala Łukasz 13.5KB
format: format_doc Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
20-03-26 12:32 Pala Łukasz 12.5KB
format: format_doc Wniosek o wpisanie zagraniczego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
20-03-26 12:31 Pala Łukasz 20KB
format: format_doc Wniosek o rejestrację zgonu, który nastąpił poza granicami RP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
20-03-26 12:31 Pala Łukasz 21.5KB
format: format_doc Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
20-03-26 12:31 Pala Łukasz 21.5KB
format: format_doc Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
20-03-26 12:30 Pala Łukasz 15.5KB
format: format_doc Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
20-03-26 12:30 Pala Łukasz 15KB
format: format_doc Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
20-03-26 12:30 Pala Łukasz 15KB
format: format_doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia m,ałżeństwa za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
20-03-26 12:29 Pala Łukasz 14.5KB
Kategoria: Wydział Edukacji [ 37 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2023 roku oraz statystycznej liczbie uczniów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-11-06 08:32 Niedobecka Marcjanna 437.56KB
format: format_doc Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-10-02 13:36 Niedobecka Marcjanna 73.5KB
format: format_blank Oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych z tytułu kształcenia młodocianego pracownika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-10-02 13:36 Niedobecka Marcjanna 20.17KB
format: format_doc Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-10-02 13:36 Niedobecka Marcjanna 47KB
format: format_blank Oświadczenie dotyczące korzystania przez młodocianego pracownika z urlopu bezpłatnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-10-02 13:35 Niedobecka Marcjanna 21.78KB
format: format_pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-10-02 13:35 Niedobecka Marcjanna 146.31KB
format: format_blank Oświadczenie dotyczące przejazdu dziecka.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
22-08-12 06:25 Niedobecka Marcjanna 17.44KB
format: format_pdf Egzekucja rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
22-03-17 09:50 Niedobecka Marcjanna 2.41MB
format: format_pdf Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2021 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-12-28 12:17 Niedobecka Marcjanna 52.71KB
format: format_pdf Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia dziecka do szkoły przedszkola.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
21-07-22 12:42 Niedobecka Marcjanna 58.31KB
format: format_pdf Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia dziecka niepełnosprawego do szkoły przedszkola.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
21-07-22 12:42 Niedobecka Marcjanna 76.91KB
format: format_doc Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
21-03-05 12:04 Niedobecka Marcjanna 59.5KB
format: format_doc Oświadczenie dot. odpowiedzialności karnej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
21-01-08 15:07 Niedobecka Marcjanna 33KB
format: format_pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
21-01-08 15:07 Niedobecka Marcjanna 146.31KB
format: format_doc Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2020 oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
21-02-10 09:25 Niedobecka Marcjanna 33.5KB
format: format_pdf Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
20-05-14 09:05 Niedobecka Marcjanna 38.62KB
format: format_pdf Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
19-11-15 15:15 Niedobecka Marcjanna 387.58KB
format: format_pdf Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
19-06-06 07:58 Niedobecka Marcjanna 823.34KB
format: format_blank Wniosek - awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
19-06-06 07:58 Niedobecka Marcjanna 16.27KB
format: format_blank Zaświadczenie dyrektora - awans na stopień nauczyciela mianowanego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
19-06-06 07:57 Niedobecka Marcjanna 14.39KB
format: format_doc Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
19-04-30 08:46 Niedobecka Marcjanna 34KB
format: format_doc Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-11-15 13:36 Niedobecka Marcjanna 36.5KB
format: format_pdf Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
18-04-30 11:03 Niedobecka Marcjanna 39.07KB
format: format_doc Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
18-01-15 13:28 Niedobecka Marcjanna 73.5KB
format: format_doc Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-01-15 13:17 Niedobecka Marcjanna 57.5KB
format: format_doc Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-01-15 13:16 Niedobecka Marcjanna 57KB
format: format_doc Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
17-11-10 15:12 Niedobecka Marcjanna 35.5KB
format: format_doc Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
17-09-19 07:41 Niedobecka Marcjanna 33KB
format: format_pdf Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1007
14-12-08 10:31 Niedobecka Marcjanna 87.28KB
format: format_pdf Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 778
14-12-08 10:31 Niedobecka Marcjanna 56.9KB
format: format_pdf Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
13-01-08 11:33 71.35KB
format: format_pdf Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 768
14-07-28 08:51 Pala Łukasz 34.35KB
format: format_pdf Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
14-07-28 08:52 Pala Łukasz 31.47KB
format: format_pdf Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
14-07-28 08:51 Pala Łukasz 44.5KB
format: format_doc Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
13-01-08 11:22 29.5KB
format: format_doc Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
13-01-08 11:21 26.5KB
format: format_doc Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 444
13-01-08 11:18 26KB
Kategoria: Wydział Finansowo-Budżetowy [ 67 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
19-07-02 08:36 Górecki Wojciech 51.46KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
19-07-02 08:35 Górecki Wojciech 32.62KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
19-07-02 08:35 Górecki Wojciech 32.48KB
format: format_pdf Informacja o lasach IL-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
19-07-02 08:34 Górecki Wojciech 42.36KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
19-07-02 08:33 Górecki Wojciech 32.29KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
19-07-02 08:33 Górecki Wojciech 32.17KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
19-07-02 08:32 Górecki Wojciech 32.16KB
format: format_pdf Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
19-07-02 08:31 Górecki Wojciech 63.69KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
19-07-02 08:30 Górecki Wojciech 35.24KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
19-07-02 08:30 Górecki Wojciech 34.11KB
format: format_pdf Informacja o gruntach IR-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
19-07-02 08:29 Górecki Wojciech 49.05KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
19-07-02 08:28 Górecki Wojciech 34.77KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
19-07-02 08:28 Górecki Wojciech 33.83KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
19-07-02 08:27 Górecki Wojciech 32.18KB
format: format_pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 840
19-07-02 08:17 Górecki Wojciech 73.5KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
19-07-02 08:16 Górecki Wojciech 38.08KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
19-07-02 08:15 Górecki Wojciech 37.98KB
format: format_pdf Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 obowiązująca od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
19-07-02 08:15 Górecki Wojciech 62.05KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
19-07-02 08:14 Górecki Wojciech 36.68KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
19-07-01 14:31 Górecki Wojciech 36.6KB
format: format_pdf Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 - obowiązujący od 1 lipca 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
20-05-05 08:03 Pala Łukasz 32.22KB
format: format_pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 229
19-01-04 11:43 Pala Łukasz 184.9KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
19-01-04 11:42 Pala Łukasz 256.93KB
format: format_pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
19-01-09 08:25 Pala Łukasz 92.69KB
format: format_pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
19-01-04 11:00 Pala Łukasz 87.56KB
format: format_pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
17-03-02 10:55 Brychcy Beata 141.67KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
17-03-02 10:53 Brychcy Beata 106.4KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
16-12-28 08:52 Brychcy Beata 61KB
format: format_doc Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 549
16-12-28 08:52 Brychcy Beata 73KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-12-28 08:52 Brychcy Beata 62.5KB
format: format_doc Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-12-28 08:51 Brychcy Beata 108KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
16-12-28 08:51 Brychcy Beata 40.5KB
format: format_doc Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
16-12-28 08:50 Brychcy Beata 41.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538
15-12-28 12:22 Brychcy Beata 62KB
format: format_doc Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
15-12-28 12:20 Brychcy Beata 74KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
15-12-28 12:19 Brychcy Beata 41.5KB
format: format_doc Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
15-12-28 11:59 Brychcy Beata 42.5KB
format: format_doc Deklaracja na podatek rolny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
14-01-08 13:14 Pala Łukasz 111.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 548
14-01-08 13:13 Pala Łukasz 61KB
format: format_doc deklaracja podatek leśny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 412
14-01-08 13:13 Pala Łukasz 41.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
14-01-08 13:12 Pala Łukasz 42KB
format: format_doc deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 605
14-01-08 13:11 Pala Łukasz 67.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
14-01-08 13:10 Pala Łukasz 52KB
format: format_doc Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 413
12-12-01 13:38 101.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
12-12-01 13:37 73.5KB
format: format_doc Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
12-12-01 13:36 60.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
12-12-01 13:35 51KB
format: format_doc Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
12-12-01 13:34 34.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
12-12-01 13:34 42.5KB
format: format_doc Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
11-12-21 13:43 55.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
11-12-21 13:42 46KB
format: format_doc Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
10-06-15 11:55 204KB
format: format_doc Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
10-06-15 11:53 173KB
format: format_doc Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
10-06-15 10:22 63.5KB
format: format_doc Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
10-06-15 10:22 64.5KB
format: format_doc Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
10-06-15 10:19 74.5KB
format: format_doc Oświadczenie o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
10-06-15 10:15 94.5KB
format: format_doc Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
10-06-15 10:11 74KB
format: format_doc Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
10-06-15 10:08 73KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
09-01-12 13:11 82KB
format: format_doc Deklaracja na podatek leśny DL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
09-01-12 13:10 85KB
format: format_pdf Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 566
09-01-12 13:05 178.16KB
format: format_pdf Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
09-01-12 13:04 203.81KB
format: format_doc Deklaracja na podatek rolny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
09-01-02 11:37 119.5KB
format: format_doc Informacja w sprawie podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
09-01-02 11:36 104KB
format: format_doc Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
08-10-07 14:35 72KB
format: format_doc Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
08-06-09 00:00 78.5KB
Kategoria: Wydział Gospodarowania Odpadami [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
16-04-25 13:06 Kroczek Elżbieta 67.55KB
format: format_pdf Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
16-04-25 12:47 Kroczek Elżbieta 64.38KB
format: format_pdf Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
16-04-25 12:46 Kroczek Elżbieta 73.84KB
format: format_pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
16-04-25 12:46 Kroczek Elżbieta 52.63KB
format: format_pdf Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
16-04-25 12:45 Kroczek Elżbieta 51.15KB
format: format_pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 715
20-06-30 11:09 Pala Łukasz 105.52KB
Kategoria: Wydział Mienia i Geodezji [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
21-08-31 08:59 Ebert Barbara 503.33KB
format: format_pdf Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
20-07-23 13:40 Ebert Barbara 60.08KB
format: format_pdf Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
20-07-23 13:34 Ebert Barbara 43.29KB
format: format_pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1284
18-10-26 12:55 Ebert Barbara 57.92KB
format: format_pdf Cena za poszczególne sortymenty drewna wg cennika Nadleśnictwa Rybnik na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 618
18-07-18 08:23 Pyszny Katarzyna 5.94MB
format: format_pdf OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Podział nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
18-05-25 10:03 Ebert Barbara 40.08KB
format: format_pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1548
18-05-25 09:59 Ebert Barbara 57.57KB
format: format_pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
18-05-25 09:35 Ebert Barbara 38.67KB
format: format_pdf Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 802
15-11-18 13:22 Pokorny Patrycja 53.2KB
format: format_pdf Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
18-05-25 09:48 Ebert Barbara 34.3KB
format: format_pdf Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1022
15-12-08 14:55 Pokorny Patrycja 47.53KB
format: format_pdf Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1404
18-12-03 12:16 Ebert Barbara 74.57KB
format: format_pdf WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
18-05-25 09:54 Ebert Barbara 57.57KB
format: format_pdf Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
18-10-26 13:18 Ebert Barbara 57.93KB
Kategoria: Wydział Planowania Przestrzennego [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf wniosek o sporządzenie lub zmianę aktu planowania przestrzennego.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-29 13:25 Szombara Aleksandra 151.93KB
format: format_pdf wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-11-29 13:24 Szombara Aleksandra 151.93KB
format: format_pdf uwaga do projektu aktu planowania przestrzennego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-11-29 13:24 Szombara Aleksandra 151.95KB
format: format_doc Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
20-09-17 14:58 Szombara Aleksandra 39.5KB
format: format_doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z zapisami MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
22-02-09 16:53 Pala Łukasz 47.5KB
format: format_doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z zapisami MPZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
22-02-09 16:54 Pala Łukasz 42KB
format: format_doc Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w MPZP.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
22-02-09 16:52 Pala Łukasz 42KB
format: format_doc Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 550
22-02-09 16:51 Pala Łukasz 38KB
format: format_doc OŚWIADCZENIE przedstawiające aktualny stan wpisów w Księdze Wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
22-02-09 17:18 Pala Łukasz 28.5KB
format: format_doc Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 244
22-02-09 16:50 Pala Łukasz 52.5KB
Kategoria: Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
20-09-09 13:36 Pala Łukasz 39.5KB
Kategoria: Wydział Spraw Obywatelskich [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-04-12 12:23 Jazgar Irena 125.35KB
format: format_pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwajacego dłużej niż 6 miesięcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-06-02 10:45 Jazgar Irena 538.72KB
format: format_pdf Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-06-02 10:33 Jazgar Irena 600.17KB
format: format_pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego - do wydruku na 1 kartce
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1138
21-11-05 11:46 Jazgar Irena 591.88KB
format: format_pdf Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
19-03-04 15:23 Górecki Wojciech 429.03KB
format: format_pdf Pełnomocnictwo.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593
22-10-26 12:18 Jazgar Irena 451.98KB
format: format_pdf ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
20-06-02 08:57 Jazgar Irena 581.93KB
format: format_pdf ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
20-06-02 08:55 Jazgar Irena 519.3KB
format: format_pdf ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
20-06-02 08:52 Jazgar Irena 694.43KB
format: format_pdf ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
20-06-02 08:56 Jazgar Irena 714.4KB
format: format_doc Wniosek o zameldowanie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
18-05-29 14:46 Jazgar Irena 31KB
format: format_pdf Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
21-04-30 12:31 Jazgar Irena 195.61KB
format: format_pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
22-05-20 11:42 Jazgar Irena 411KB
format: format_pdf Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
17-03-24 08:39 Pala Łukasz 74.21KB
format: format_pdf Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 878
22-02-10 13:37 Jazgar Irena 670.06KB
format: format_pdf Wniosek o nadanie numeru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1723
15-09-18 11:44 Pala Łukasz 1.45MB
Kategoria: Wydział Spraw Społecznych [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-01-09 09:57 Pala Łukasz 32.5KB
format: format_doc Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za osiąganie wysokich wyników sportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
19-01-09 09:44 Pala Łukasz 52KB
format: format_doc Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
19-01-09 09:43 Pala Łukasz 55KB
format: format_pdf Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
19-01-09 09:31 Pala Łukasz 1.37MB
format: format_doc wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
18-04-24 08:59 Pala Łukasz 18.5KB
format: format_doc PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
18-04-24 09:01 Pala Łukasz 21KB
format: format_doc Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
14-11-18 12:02 Strzelczyk Katarzyna 14KB
format: format_pdf Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
14-11-18 12:02 Strzelczyk Katarzyna 38.95KB
format: format_doc Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
14-11-18 12:01 Strzelczyk Katarzyna 17.5KB
format: format_pdf Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
14-11-18 11:59 Strzelczyk Katarzyna 43.88KB
format: format_pdf Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
14-11-18 11:58 Strzelczyk Katarzyna 59.65KB
format: format_doc Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 635
21-12-27 12:47 Pala Łukasz 26KB
format: format_pdf WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 764
19-11-25 11:57 Pala Łukasz 489.91KB
format: format_pdf Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 547
17-10-18 15:17 Pala Łukasz 50.4KB
format: format_doc Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 739
17-10-18 10:21 Pala Łukasz 28.5KB
format: format_pdf Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
08-06-09 00:00 583.58KB
format: format_pdf wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 613
18-11-05 14:58 Pala Łukasz 673.96KB
format: format_doc wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
18-11-05 15:07 Pala Łukasz 27.5KB
Kategoria: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
23-02-07 11:14 Kurdek Irena 50KB
format: format_doc Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
23-02-07 11:13 Kurdek Irena 72.5KB
format: format_pdf Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B- budynki i lokale niemieszkalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
22-04-07 09:21 Knopik Joanna 289.42KB
format: format_pdf Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A- budynki i lokale mieszkalne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
22-04-07 09:20 Knopik Joanna 259.67KB
format: format_pdf Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
19-09-27 10:18 Knopik Joanna 142.4KB
format: format_pdf Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
17-12-12 12:20 Kurdek Irena 914.09KB
format: format_pdf Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1123
21-06-21 08:06 Kurdek Irena 247.47KB
format: format_pdf Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1305
17-05-24 12:43 Kurdek Irena 558.57KB
format: format_pdf Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest - osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
21-06-21 08:02 Kurdek Irena 215.64KB
format: format_pdf Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest - osoby fizyczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
17-05-24 12:32 Kurdek Irena 599.55KB
format: format_pdf Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 865
21-06-21 08:04 Kurdek Irena 211.77KB
format: format_doc Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593
21-06-21 08:13 Kurdek Irena 27KB

Redakcja strony: Dokumenty do pobraniaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:32:47
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:54
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:53
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2019-04-18 10:30:53
Drukuj Liczba odwiedzin: 49644