Dzielnica Leszczyny Osiedle

Informacje

Dzielnica Leszczyny Osiedle położona jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 1 501 ha. Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

Dzielnica jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego jej uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone jej przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Organami dzielnicy są:

 •  Rada Dzielnicy - organ uchwałodawczy,
 • Zarząd Dzielnicy- organ wykonawczy.

Rada jest organem uchwałodawczym dzielnicy. Podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do dzielnicy. Członkowie Rady Dzielnicy wybierani są na organizowanych w tym celu zebraniach mieszkańców w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają mieszkańcy, którzy stale zamieszkują w dzielnicy (stałe zameldowanie) i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Kadencja Rady Dzielnicy trwa 4 lata, licząc od daty wyboru.

Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Zasady i tryb zwoływania posiedzeń opisane są szczegółowo w §15-16 Statutu dzielnicy.

Organem wykonawczym dzielnicy jest Zarząd, składający się z 5 członków Rady Dzielnicy (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący), który reprezentuje dzielnicę na zewnątrz, kieruje jej bieżącymi sprawami i realizuje uchwały Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy wybiera przewodniczącego Zarządu.


Zarząd Dzielnicy

 1. Sola Artur - przewodniczący

 2. Mitura Waldemar - wiceprzewodniczący

 3. Garbacz Sebastian

Rada Dzielnicy

 1. Mariusz Mitrus - przewodniczący

 2. Swinka Grzegorz - wiceprzewodniczący

 3. Figiel Anna

 4. Garbacz Sebastian

 5. Adam Stephan

 6. Mitura Waldemar

 7. Sola Artur

 8. Witrylak Maciej

 9. Zaparty Paulina

 

Redakcja strony: Dzielnica Leszczyny OsiedleRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:53:36
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-11-05 14:44:51
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-11-05 14:44:49
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-11-05 14:44:49
Drukuj Liczba odwiedzin: 4229