Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

 Każdy cudzoziemiec, który przebywa w Polsce dłużej niż 14 dni, jest zobowiązany do wykonania obowiązku meldunkowego.

Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. Nie ma ono żadnego związku z prawem do lokalu. Przez zameldowanie nie nabywa się też żadnego prawa do przebywania pod danym adresem.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Można dokonać zameldowania:

1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu;

2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie, natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania dokonuje się w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, w formie pisemnej:

 • na pobyt stały - na formularzu Zgłoszenie pobytu stałego/Permanent residence registration form,

 • na pobyt czasowy – na formularzu Zgłoszenie pobytu czasowego/Temporary residence registration form

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem w/w państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego/w miejscu pobytu czasowego mającego trwać ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego/czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza 14 dni.

Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.


 Czynności zameldowania może dokonać:

 • osoba dokonująca zameldowania – osobiście,

 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie  lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu,

 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Niezbędne dokumenty:

 • w przypadku zgłoszenia pobytu stałego - wypełniony i podpisany formularzzawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu, dane pełnomocnika  a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypisz księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu,

 • w przypadku zgłoszenia pobytu czasowego - wypełniony i podpisany formularz zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu;

 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii  Europejskiej, obywatelem państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem w/w państw przedstawia:

- do zgłoszenia pobytu stałego:

 • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany;

- do zgłoszenia pobytu czasowego:

 • wizę

lub

 • dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 • ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość  i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,

 • członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 • ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,

albo

 • ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi  na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem, organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji administracyjnej.

Mogą się zdarzyć pewne sytuacje, w których zameldowanie nie będzie możliwe w zwykłym trybie, np. gdy nie ma możliwości, aby właściciel mieszkania lub domu, w którym osoba chcąca się zameldować mieszka, potwierdził swoim podpisem na formularzu meldunkowym fakt pobytu tej osoby pod danym adresem (np. właściciel lokalu nie żyje). W takiej sytuacji osoba meldująca się może wystąpić do organu gminy z wnioskiem o zameldowanie decyzją administracyjną. Na tej podstawie organ gminy przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, które zakończone zostanie wydaniem
odpowiedniej decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r.  w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Opłaty:

 • Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

 • Opłaty nie pobiera się za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

 • Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej.

 • W przypadku dopełniania obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.


Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich  tel. 32 4313406, 32 4295954, 32 4295948

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

 1. W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego, organ gminy z urzędu wydaje osobie meldującej się na pobyt stały na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

 2. W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego organ gminy wydaje osobie meldującej się na pobyt czasowy na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

 3. Po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zameldowania, organ wydaje odpowiednią decyzję.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

 2. W przypadku postępowania administracyjnego w terminie 1 miesiąca organ gminy wydaje odpowiednią decyzję.

 Sposób przekazania informacji o sprawie:

 1. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy.

 2. Wydanie decyzji.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Tylko w przypadku wydania decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał. Można je złożyć bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Zgodnie z art. 57 § 5 (pkt 2 i 3) Kodeksu postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub złożone w polskim urzędzie konsularnym.

 

 

 

Redakcja strony: Obowiązek meldunkowy cudzoziemcówRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:32:48
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:44:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:44:51
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:44:51
Drukuj Liczba odwiedzin: 2235