Wydział Spraw Społecznych

Dane adresowe

 • Naczelnik: Wojciech Nedwed,


  Tel. 32 43 12 251
  ul. 3 Maja 19 , 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:

 •  przygotowywanie ofert inwestycyjnych we współpracy z wydziałami branżowymi i ich promowanie,
 •  prowadzenie działań promujących Gminę, w tym opracowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych,
 • współpraca zagraniczna oraz z innymi gminami i stowarzyszeniami gmin,
 •  prowadzenie strony internetowej Gminy oraz koordynacja funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej,
 • prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 •  wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzji o wykreśleniu z ewidencji,
   prowadzenie zgodnie z kompetencjami ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych,
 •  wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami w celu ułatwienia im prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenie bazy danych przedsiębiorców,
 • przygotowywanie i przedkładanie Burmistrzowi projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  realizującymi zadania publiczne w zakresie pożytku publicznego,
 • informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz harmonizowanie tych
  kierunków,
 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,
 • tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz przedstawicieli organów administracji publicznej,
 • przygotowywanie i obsługa konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych
  z budżetu Gminy,
 • zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom na podstawie umów dotacji w ramach środków
  finansowych z budżetu Gminy,
 • dokonywanie kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom npozarządowym i innym uprawnionym podmiotom w ramach umów dotacji,
 • przyjmowanie składanych wniosków o dotacje, sprawozdań częściowych i końcowych, ocena prawidłowości pod względem merytorycznym i formalnym
  złożonych dokumentów,
 • przygotowywanie projektu sprawozdania ze współpracy z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego i wolontariatu.

Redakcja strony: Wydział Spraw SpołecznychRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:18:24
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2023-08-23 12:06:59
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2023-08-23 12:06:54
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2023-08-23 12:06:54
Drukuj Liczba odwiedzin: 7028