Nadanie lub zmiana numeru PESEL


Do pobrania:
Wniosek o nadanie numeru PESEL

 Osobie, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL i rejestrze mieszkańców, nadaje się numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który stanowi numer PESEL. Numer PESEL jest to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną, zawierający datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.  Numer PESEL nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w formie czynności materialno-technicznej.

O nadanie numeru PESEL z urzędu występują:

 1. kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia dla dzieci obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkałych i urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL;
 2. organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy dla osób, których dane są gromadzone w rejestrze PESEL;
 3. organ gminy właściwy do realizacji wniosku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, po wydaniu pozytywnej decyzji w tej sprawie w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
 4. organ wydający polski dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dla osób zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
 5. organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy dla osób, dla których nie można ustalić organu właściwego w sposób wskazany powyżej,

Nadanie numeru PESEL na wniosek

Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek.

Osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego, itp.) do dowolnego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru. Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL może również wystąpić pełnomocnik, wówczas do wniosku należy dołączyć także stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Zmiana numeru PESEL

Numer PESEL jest zmieniany w przypadku:

 1. sprostowania daty urodzenia;
 2. zmiany płci;
 3. nadania numeru PESEL na skutek omyłki organu administracji publicznej mającej wpływ na numer PESEL lub wprowadzenia w błąd organu administracji publicznej co do tożsamości osoby.

Organem właściwym do wystąpienia o zmianę numeru PESEL jest:

 1. kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, o których mowa powyżej w pkt 1 i 2;
 2. organ, który wystąpił o nadanie numeru PESEL z urzędu lub przyjął wniosek o nadanie tego numeru, w przypadkach, o których mowa w pkt 3.

Organ, który wystąpił o nadanie lub zmianę numeru PESEL, powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru. Raz nadany numer PESEL nie może być ponownie nadany innej osobie. Osoba, której zmieniono numer PESEL, nie może posługiwać się poprzednio nadanym numerem PESEL, od chwili powiadomienia o zmianie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL,
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi

Niezbędne dokumenty: Wypełniony przez wnioskodawcę Wniosek o nadanie numeru PESEL

Opłaty: Brak

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich tel. 32 4295954, 32 4295924,

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek od 7:30 do 16:45

od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:15

piątek od 7:30 do 13:45

Sposób załatwienia:

 • przekazanie Wniosku o nadanie numeru PESEL ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji,
 • organ gminy o nadaniu lub zmianie numeru PESEL powiadamia odpowiednią osobę, której nadano lub zmieniono numer PESEL.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o nadaniu lub zmianie numeru PESEL.

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 • wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój nr 6 i 7,
 • powiadomienie o nadaniu lub zmianie numeru PESEL zostanie wysłane pocztą tradycyjną na adres osoby, której nadano lub zmieniono numer PESEL.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Nie przysługuje.

 

 

Redakcja strony: Nadanie lub zmiana numeru PESELRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:31:57
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2024-01-10 11:32:39
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2024-01-10 11:32:37
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2024-01-10 11:32:37
Drukuj Liczba odwiedzin: 7452