Statut

Załącznik do Uchwały Nr LI/594/10
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 25 czerwca 2010 r.

STATUT

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce- Leszczynach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce- Leszczynach, zwany dalej ZGM, jest jednostką
organizacyjną Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny prowadzącą gospodarkę finansową w formie zakładu
budżetowego.

2. ZGM wykonuje swoje zadania statutowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
§ 2.
1. Siedziba ZGM mieści się w Czerwionce- Leszczynach przy ul. Ligonia 5c.
2. Terenem działania ZGM jest obszar Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.

Rozdział 2.
Przedmiot działania
§ 3.
ZGM realizuje zadania Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny w zakresie:
1) gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j.
Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.);
2) gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny;
3) prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności
lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);
4) usuwanie nieczystości płynnych i stałych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042 z późn. zm.):
5) utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna
§ 4.
1. Działalnością ZGM kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt
działalności, działania pracowników zakładu i powierzone składniki majątkowe.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
3. Dyrektor działa jednoosobowo i jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
§ 5.
Wewnętrzną organizację ZGM, szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności
osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez
Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
Id: 9C18749E-BB6A-4E59-B041-C3A1FF16842B. Podpisany Strona 1
§ 6.
1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w zakładzie pracowników i wykonuje w stosunku do nich
uprawnienia zwierzchnika służbowego.
2. Pracownicy ZGM są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
O pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa
§ 7.
1. ZGM prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w zakładach budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej ZGM jest plan finansowy.
3. Źródłem przychodów ZGM są wpływy z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników zasobu mieszkaniowego, lokali użytkowych i użyteczności publicznej Gminy
i Miasta Czerwionka- Leszczyny, oraz innych usług,
- dotacji budżetowych w zakresie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach,
- inne przychody wynikające z przepisów prawa.
4. Środki, o których mowa w ust. 3 przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
§ 8.
1. ZGM jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji nałożonych na niego zadań statutowych.
2. Majątek ZGM jest własnością Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny i jest przekazywany do ZGM
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 9.
Nadzór nad całokształtem działalności ZGM sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny.
§ 10.
Zmiana statutu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Kategoria: Statut ZGM [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Statut
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
14-10-24 12:00 Witoszek Ewelina 219.65KB

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 13:30:49
  • Aktualizacja publikacji:Witoszek Ewelina2014-10-24 11:53:54
  • Wytworzenie publikacji:Witoszek Ewelina2014-10-24 11:53:49
  • Zatwierdzenie informacji:Witoszek Ewelina2014-10-24 11:53:49
Drukuj Liczba odwiedzin: 0