Regulamin

Regulamin korzystania z sieci bezpłatnych punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot – „WiFi4EU”

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą bezprzewodowej sieci (WiFi), zwanej dalej „Siecią”, w ramach projektu WiFi4EU w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

 2. Użytkownik logując się do Sieci wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od Sieci.

 3. Sieć działa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Lokalizacja punktów dostępu:

 1. Czerwionka – Targowisko,

 2. Czerwionka – Orlik,

 3. Leszczyny – Zameczek,

 4. Czerwionka – Młyńska (plac zabaw),

 5. Dębieńsko – Rynek.

 1. Właścicielem i dostawcą Sieci jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, która ponosi opłaty związane z jej eksploatacją. Adres siedziby dostawcy: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

 2. Za korzystanie z Sieci Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny nie pobiera opłat od Użytkownika. Dostęp do Sieci jest udostępniany na czas 45 minut, po którym następuje zerwanie sesji. Aby w dalszym ciągu korzystać z zasobów Sieci Internet konieczne jest ponowne zalogowanie się.

 3. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny nie gwarantuje:

 1. stałej przepustowości łącza i innych jego parametrów,

 2. nieprzerwanego, poprawnego funkcjonowania Sieci,

 3. dostępności wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i internetowych.

 1. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, gwarantując realizację tej procedury w sposób nie naruszający prywatności Użytkownika.

 2. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu oraz przekazania zarejestrowanych informacji uprawnionym organom i służbom.

 3. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zobowiązuje się do zachowania tajemnicy telekomunikacyjno-informatycznej, tj. nie przekazywanie informacji o rodzaju i charakterze połączeń Użytkownika osobom trzecim, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, na późniejszym etapie na szczeblu UE (w ramach realizacji II fazy programu) opracowane zostanie rozwiązanie na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania, które będzie mogło ewoluować w stronę sfederowanej architektury (systemu składającego się z co najmniej dwóch niezależnych, różnych systemów oraz odpowiedniego mechanizmu konsolidującego wszystkie ich komponenty).

 4. Każdy Użytkownik łącząc się z Siecią zobowiązuje się:

 1. wykorzystywać Sieć do celów zgodnych z prawem,

 2. nie udostępniać, nie przesyłać ani nie ściągać z Sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do Użytkownika,

 3. nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać z Sieci treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą netykietą (zbiorem zasad dotyczących dobrego zachowania w Internecie),

 4. nie wykorzystywać dostępu do Sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU,

 5. nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych Użytkowników Sieci,

 6. nie naruszać zabezpieczeń stosowanych w Sieci.

 1. Kategorycznie zabronione jest:

 1. usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów, do których Użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP, nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),

 2. udostępnianie oraz pobieranie z Sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych,

 3. korzystanie z aplikacji i programów komputerowych służących do pobierania plików przez Użytkownika Sieci np. P2P, P12M, czy Torrent'y,

 4. dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp. urządzeń,

 5. uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową Sieć,

 6. wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci lub sprzeczne z prawem.

 1. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Gmina
  i Miasto Czerwionka-Leszczyny nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada ona również za działanie pobranego z Sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że Użytkownik za pośrednictwem Sieci skorzystał z Internetu.

 2. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.

 3. Użytkownik podłączając się do Sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz, oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall'a.

 4. Z Sieci mogą korzystać mieszkańcy i turyści przebywający w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

 5. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od Sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu Sieci, jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek zapisu Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

 7. Niezapoznanie się lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go od odpowiedzialności za jego przestrzeganie.

 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 9. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Sieci przez Użytkownika będzie sąd powszechny właściwy ze względu na lokalizację terytorialną Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 10. Gmina zastrzega sobie prawo bieżącego monitorowania i archiwizowania wykorzystywanych za pośrednictwem Sieci zasobów Internetu oraz przetwarzania i udostępniania tych danych na żądanie uprawnionych instytucji, w tym danych dotyczących zestawianych połączeń, konfiguracji sprzętowej i programowej wykorzystywanego sprzętu, adresów MAC kart sieciowych, dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie i innych danych przesyłanych przez Router lub urządzenia współpracujące do Systemu Hotspot - „WiFi4EU" oraz dostarczanych przez zaimplementowane w Systemie mechanizmy i narzędzia własne oraz firm trzecich i narzędzia analityczne. W stosunku do danych osobowych przechowywanych w Systemie Hotspot - „WiFi4EU" stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Redakcja strony: RegulaminRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2021-06-23 13:47:03
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2021-06-25 13:25:58
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2021-06-25 13:25:56
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2021-06-25 13:25:56
Drukuj Liczba odwiedzin: 766