Rejestr skarg i wniosków

SKARGI I WNIOSKI
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje Zarządzenie Nr 240/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków
Przedmiot skargi lub wniosku
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć skargę lub wniosek
Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek
Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

Termin załatwienia skargi lub wniosku
Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).
W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi.
Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Redakcja strony: Rejestr skarg i wnioskówRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
  • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2016-10-21 07:56:37
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2016-12-12 13:18:44
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2016-12-12 13:18:42
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2016-12-12 13:18:42
Drukuj Liczba odwiedzin: 4527