Dzielnica Leszczyny Stare

 

Informacje

Dzielnica Leszczyny Stare położona jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 606 ha. Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

Dzielnica jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego jej uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone jej przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Organami dzielnicy są:

 • Rada Dzielnicy - organ uchwałodawczy,
 • Zarząd Dzielnicy- organ wykonawczy.

Rada jest organem uchwałodawczym dzielnicy. Podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do dzielnicy. Członkowie Rady Dzielnicy wybierani są na organizowanych w tym celu zebraniach mieszkańców w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają mieszkańcy, którzy stale zamieszkują w dzielnicy (stałe zameldowanie) i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Kadencja Rady Dzielnicy trwa 4 lata, licząc od daty wyboru.

Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Zasady i tryb zwoływania posiedzeń opisane są szczegółowo w §15-16 Statutu dzielnicy.

Organem wykonawczym dzielnicy jest Zarząd, składający się z 5 członków Rady Dzielnicy (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący), który reprezentuje dzielnicę na zewnątrz, kieruje jej bieżącymi sprawami i realizuje uchwały Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy wybiera przewodniczącego Zarządu.

 

Zarząd Dzielnicy

 1. Salamon Leszek - przewodniczący

 2. Palarz Krystian - wiceprzewodniczący

 3. Siwica Henryk

Rada Dzielnicy

 1. Zdrzałek Grzegorz - przewodniczący

 2. Kurpanik Jarosław - wiceprzewodniczący

 3. Babczyńska Anna

 4. Budny Andrzej

 5. Kajtoch Czesław

 6. Palarz Krystian

 7. Salamon Leszek

 8. Siwica Henryk

 9. Wistuba Marek

 

Redakcja strony: Dzielnica Leszczyny StareRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:53:57
 • Aktualizacja publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:55:34
 • Wytworzenie publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:55:33
 • Zatwierdzenie informacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:55:33
Drukuj Liczba odwiedzin: 4182