Rejestr petycji


PETYCJE
Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji reguluje Zarządzenie Nr 240/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Przedmiot petycji
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W jakiej formie można wnieść petycje
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Termin załatwienia petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycja wielokrotna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

TERMIN ZAŁATWIENIA PETYCJI
Każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach.

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2016 r.


Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji.

1.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach

1-2016.pdf

Petycja o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania spalania w piecach centralnego ogrzewania opału niskiej jakości i substancji niedozwolonych.

12.10.2016 r.

 

1-2016.pdf

1.1-2016.pdf

2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach

 2-2016.pdf

Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP Urzędu - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych".

 21.10.2016 r.

 

      2-2016.pdf

3.

Szulc-Efekt sp. z o. o.

3-2016.pdf Przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych celem przystąpienia do III Edycji Konkursu "Wzorowa Łazienka" - "Domestos odnawia szkolne toalety".  29.10.2016 r.         3-2016.pdf

4.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach  4-2016.pdf Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy - zakładki " Czystsze Powietrze". 03.11.2016 r.         4-2016.pdf

5.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach  5-2016.pdf Petycja o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku  prezentującej ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE SCALANIEM GRUNTÓW. 04.11.2016 r.         5-2016.pdf

6.

Wyłączenie jawności w związku z
niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4
ust.3 ustawy o petycjach
 6-2016.pdf Petycja dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wniosek o zwiększenia w harmonogramie wywozu odpadów biodegradowalnych. 21.11.2016 r.          wycofano
     6-2016.pdf

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w roku 2015.


Petycje od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.