Dowód osobisty

e-dowód

PROCEDURY

Uwaga!
Wniosek o wydanie dowodu osobistego pobrany ze strony internetowej należy wydrukować na jednej kartce formatu A4 -  dwustronnie, w niezmienionej formie.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego-nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekroczenia granic niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze  Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dodatkowo e-dowód jest bezpiecznym narzędziem,które ma umożliwiać:

 • uwierzytelnienie się w e-usługach
 • podpisywanie dokumentów elektronicznych
 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach)
 • komunikację obywatela z administracją publiczną,służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi.
E-dowód zewnętrznie wygląda podobnie do zwykłego dowodu osobistego. Składa się jednak z dwóch warstw:
 • graficznej-widocznej z zewnątrz
 • elektronicznej-niewidocznej z zewnątrz
E-dowód komunikuje się z systemem za pomocą czytnika. Proces przypomina korzystanie z karty płatniczej, przy czym e-dowód musi mieć cały czas kontakt z czytnikiem. Należy przyłożyć albo włożyć e-dowód do czytnika i wpisać numer CAN.
Wydanie dowodu osobistego to czynność materialno-techniczna organu gminy, mająca na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby uprawnionej lub zobowiązanej do jego posiadania oraz przekazanie    go     tej   osobie.   Wydanie        e-dowodu       poszerzone     jest   o    dodatkowe    kroki   związane  z  aktywacją  certyfikatów  i wydaniem kodu PUK.

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Osoba małoletnia, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo posiadać dowód osobisty.

Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

W przypadku utraty obywatelstwa polskiego, posiadacz dowodu osobistego obowiązany jest niezwłocznie zwrócić dowód osobisty do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowody osobiste są wydawane przez organy gmin, zgodnie z art. 8 ustawy o dowodach osobistych.

Dowód osobisty wydany osobie, która:

 • nie ukończyła 5 roku życia, ważny jest przez okres 5 lat od daty jego wydania,

 • ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu.

Osoba zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć samodzielnie wniosek o wydanie dowodu osobistego, jednak nie wcześniej, niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Wszystkie dowody osobiste wydane dotychczas w oparciu o poprzednio obowiązujące  przepisy ustawy   z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich zawartych lub do momentu zmiany danych zawartych w dowodzie. Zmiana danych nie dotyczy jednak zmiany adresu zameldowania. Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany tych dokumentów.

W dowodzie osobistym nie zamieszcza się adresu zameldowania jego posiadacza, ani jego podpisu. Zrezygnowano również z umieszczania danych dotyczących wzrostu i koloru oczu posiadacza dowodu osobistego. Dodatkowo w dowodzie odobistym zamieszcza sie numer CAN.

Osobą uprawnioną i zobowiązaną do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego jest:

 • osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • jeden z rodziców lub opiekun prawny – w przypadku składania wniosku w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni,

 • jeden z rodziców, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską,

 • opiekun prawny, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską,

 • kurator, w przypadku składania wniosku w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

Ponadto  wymogiem  jest, aby  składanie wniosku przez rodzica, opiekuna  prawnego  lub kuratora           w imieniu w/w osób, odbywało się w obecności tych osób, za wyjątkiem przypadku, gdy osoba ta nie ukończyła 5 roku życia.

W przypadku, gdy osoba nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy            z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy. W takiej sytuacji przyjęcie wniosku odbywa się w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

W przypadku, gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu osoby okaże się nieuzasadnione, organ odmówi przyjęcia wniosku i pouczy o sposobie i formach złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie gminy.

 O wydanie dowodu osobistego należy wystąpić:

 • co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego,

 • niezwłocznie - w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, zmiany wizerunku twarzy posiadacza albo utraty lub takiego uszkodzenia dowodu osobistego, który utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,

 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania można załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, wraz zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 1. do wglądu oryginały orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej należy je okazać przy odbiorze dowodu osobistego.

Jeżeli organ gminy stwierdzi niezgodność danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych wówczas może, w celu wyjaśnienia niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.


Wniosek o wydanie dowodu osobistego składany w formie elektronicznej do tutejszego organu należy kierować:

 • na adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/22948
  Załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości
  nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.

lub

 • do skrytki ePUAP: /8411Z/UGIMCzerwionka

 Odbiór dowodu osobistego

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której został złożony wniosek o jego wydanie. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.Odbierając dowód osobisty wraz z zabezpieczonym dokumentem z kodem PUK, obywatel bedzie mógł zrealizować procedurę nadania osobistych kodów PIN w celu uruchomienia certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia ( PIN1 czterocyfrowy) oraz certyfikatu podpisu  osobistego    (PIN2 sześciocyfrowy).  Posiadacz    dowodu    osobistego   może    zrezygnować  z procedury nadania osobistych kodów PIN przy odbiorze dowodu osobistego. Będzie mógł nadać osobiste kody PIN  w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydany przez właściwy organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, jeżeli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

 
Wyjątek stanowi:

 • dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, opiekun prawny albo kurator,

 • dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic, opiekun prawny albo kurator,

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty przez organ gminy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w związku z brakiem możliwości złożenia wniosku o wydanie tego dokumentu w siedzibie organu gminy, przy czym brak takiej możliwości powinien wynikać z choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody. W takiej sytuacji istnieje możliwość odbioru dowodu osobistego przez pełnomocnika.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, za wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła  5 roku życia.

Odbiór dowodu osobistego potwierdza się składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego.

Sposób postępowania w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

W przypadku jeżeli posiadacz e-dowodu traci kontrolę nad dokumentem ( na przykład w wyniku zagubienia), ma możliwość zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w jego warstwie elektronicznej. Może to zrobić osobiście:

 • w dowolnym urzędzie gminy
 • przy użyciu usługi transakcyjnej na www.obywatel.gov.pl, która jest realizowana natychmiastowo, automatycznie, bez względu na godziny pracy urzędu

 za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika:

 • w dowolnym urzędzie gminy
 • przy użyciu usługi nietransakcyjnej na www.obywatel.gov.pl, w której wniosek musi zostać rozpatrzony prze urzędnika w godzinach pracy urzędu

Zawieszenie certyfikatów jest równoznaczne z zawieszeniem ważności e-dowodu. Nie może trwać dłużej niż 14 dni kalendarzowych.Certyfikaty można odwiesić w sposób analogiczny  do ich zawieszenia. Jeżeli w tym okresie posiadacz dokumentu lub jego pełnomocnik nie wycofa zawieszenia, po 14 dniach kalendarzowych e-dowód zostanie unieważniony automatycznie z mocy prawa. Posiadacz będzie musiał wtedy wystąpić o nowy dokument.

Dokładny opis e-dowodu oraz  proces realizacji e-usług dostępny jest na platformie www.obywatel.gov.pl

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postepowania w sprawach wydania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, uniewaznienia i zwrotu

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie  warstwy elektronicznej dowodu osobistego

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Termin załatwienia sprawy:

Dowód osobisty jest wydawany w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

Tryb postępowania, w przypadku wydania dowodu osobistego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

Przeprowadzenie postępowanie administracyjnego, stwierdzenie w drodze decyzji nieważności dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane. Decyzja jest wydawana przez organ gminy i posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Odwołanie od decyzji stwierdzającej nieważność dowodu osobistego należy wnieść do Wojewody Śląskiego w Katowicach w ciągu 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał.

Odmowa wydania dowodu osobistego

Organ gminy odmówi wydania dowodu osobistego, w następujących przypadkach:

 • fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia ustawowych wymogów, określonych w art. 29 ustawy o dowodach osobistych,

lub

 • wnioskodawca złoży wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy.

Odmowa wydania dowodu osobistego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie dowodu osobistego należy wnieść do Wojewody Śląskiego w Katowicach w ciągu 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał.

Opłaty: Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich pokój nr 6 (Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9A) tel. 324295924, 324295926

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia: przekazanie nowego dowodu osobistego wnioskodawcy.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 • wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój nr 6,

 • informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu: 32 4295924 lub 324295926,


Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Odwołanie od decyzji administracyjnej odmawiającej wydania dowodu osobistego lub od decyzji stwierdzającej nieważność dowodu osobistego wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał. Można je złożyć bezpośrednio  w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Zgodnie z art. 57 § 5 (pkt 2 i 3) Kodeksu postępowania administracyjnego termin uważa się  za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub złożone w polskim urzędzie konsularnym.

 

 

 

 

Redakcja strony: Dowód osobistyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:31:15
 • Aktualizacja publikacji:Jazgar Irena2019-03-06 08:51:36
 • Wytworzenie publikacji:Jazgar Irena2019-03-06 08:51:34
 • Zatwierdzenie informacji:Jazgar Irena2019-03-06 08:51:34
Drukuj Liczba odwiedzin: 8964