Rada Miejska VIII Kadencja

Rada Miejska

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązującej ordynacji wyborczej. Jej kadencja trwa 5 lata, licząc od dnia wyborów. Aktualnie liczy 21 radnych. Rada wykonuje swoje funkcje poprzez przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących rady oraz stałe i doraźne komisje.

W obecnej kadencji 2018-2023 Rada Miejska działa w następującym składzie:

Przewodniczący: Bernard Strzoda
Wiceprzewodniczący: Bogdan Knopik
Wiceprzewodniczący: Leszek Salamon
Wiceprzewodniczący: Józef Szczekała

 

Radni:

 • Gabriel Breguła

 • Stanisław Breza

 • Henryk Fuchs

 • Adam Karaszewski

 • Adam Herdzina
 • Grzegorz Marek

 • Waldemar Mitura

 • Izabela Rajca

 • Artur Sola

 • Marcin Stempniak

 • Marek Szczech
 • Jolanta Szejka

 • Janusz Szołtysek

 • Artur Szwed

 • Stefania Szyp

 • Michał Toman
 • Grzegorz Wolny

Wykaz danych teleadresowych radnych Rady Miejskiej kadencji 2018-2023.doc

Biuro Rady

Naczelnik Biura Rady

Alina Kuśka

(032) 429 59 35

ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny

godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy. 

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy,

 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy i miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy i miasta - na wniosek burmistrza,

 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 •  uchwalanie programów gospodarczych,

 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: 

  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,

  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania,

  • nabywania i wykupu przez burmistrza,

  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,

  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym, 

 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Przewodniczący Rady w szczególności:

 • nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady i jej organów,

 • czuwa nad przygotowaniem materiałów na sesję i zaprasza gości do udziału w obradach,

 • prowadzi mediacje w przypadku konfliktów pomiędzy radnymi z zakresu pracy Rady,

 • prowadząc obrady sprawuje policję sesyjną w tym: 

  • otwiera i zamyka sesję,

  • sprawdza quorum na początku i w trakcie sesji,

  • udziela i odbiera głos,

  • zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał i wnioskami formalnymi, 

 • podpisuje uchwały, protokoły z sesji i inne dokumenty za Radę,

 • koordynuje prace komisji Rady,

 • opracowuje z wiceprzewodniczącymi plany pracy Rady, koordynuje projekty planów pracy komisji z planem Rady,

 • składa mediom oświadczenia w sprawach przedmiotu pracy rady, lub wyznacza osobę dla tych celów,

 • przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców i nadaje im bieg, 
  inicjuje szkolenia radnych,

 • współdziała z organami jednostek pomocniczych w rozwiązywaniu ich spraw organizacyjnych.

Radni są zobowiązani i uprawnieni do reprezentowania wyborców, utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmowania zgłoszonych postulatów i przedstawienia ich organom gminy do rozpatrzenia. Obowiązki te mogą realizować w szczególności poprzez:

 • organizowanie spotkań z wyborcami,

 • informowanie mieszkańców o stanie gminy i swojej działalności w Radzie,

 • konsultowanie spraw wniesionych pod obrady rady poprzez współpracę z radami sołeckimi lub zarządami dzielnic,

 • propagowanie zamierzeń i dokonań Rady.

W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:

 • wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach rady oraz organów, do których został wybrany,

 • wybierać i być wybieranym do organów Rady,

 • występować z inicjatywą uchwałodawczą na zasadach określonych w niniejszym statucie,

 • uczestniczyć w każdej sprawie rozpatrywanej przez Radę lub komisję Rady,

 • wnosić zapytania i żądać wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących gminy,

 • uzyskiwać wszelkie informacje i wgląd do akt spraw prowadzonych przez burmistrza, organy samorządowe, jednostki pomocnicze gminy chyba, że obowiązujące przepisy prawne stoją temu na przeszkodzie,

 • podjęcia interwencji we wszelkich instytucjach działających w gminie, w granicach i trybie prawem określonych (skargi, wnioski itd.),

 • zabierać głos, wyrażać opinie i polemizować we wszystkich sprawach będących w kompetencji Rady,

 • otrzymać pomoc od organów gminy przy wykonywaniu swoich zadań.

Redakcja strony: Rada Miejska VIII KadencjaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Górecki Wojciech
 • Pierwsza publikacja:Górecki Wojciech2018-11-23 11:34:03
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2021-06-02 14:45:04
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2021-06-02 14:45:01
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2021-06-02 14:45:01
Drukuj Liczba odwiedzin: 3862