Regulamin

Regulamin pracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach

I. Postanowienia wstępne

Regulamin Pracy określa organizację i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników z tym związane.

Na podstawie art. 104 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Z 1998r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) ustala się Regulamin Pracy o treści następującej:

I.1.

Regulamin pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach zwanym dalej "Spółką" ustala wewnętrzny porządek oraz określa związane z pracą obowiązki Pracodawcy i Pracowników.

I.2.

Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Spółki bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.

I.3.

Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu pracy.

I.4.

Definicje:

określenie w treści Regulaminu pracy – "pracownik" – oznacza osobę pozostającą w stosunku pracy w PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o. o.,

określenie "zakładowe organizacje związkowe" – oznacza wszystkie organizacje związkowe działające na terenie PWiK,

określenie "pracodawca" - oznacza Spółkę.

II. Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie

przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,

zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

ułatwiać pracownikom podwyższanie kwalifikacji zawodowych,

stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej szkolenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowanie się do należytego wykonywania pracy,

zaspokajać w miarę posiadanych środków potrzeby socjalne pracowników,

stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

wpływać na kształtowanie w zakładzie zasad współżycia społecznego.

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

Porozumienie, o którym mowa wyżej, zawiera pracodawca i reprezentujące pracowników organizacje związkowe.

Zawieszenie stosowania przepisów regulaminu pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. W takiej sytuacji pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu inspektorowi pracy.

III. Obowiązki pracownika

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

przestrzegać czasu pracy ustalonego w Spółce,

przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w Spółce porządku,

przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

dbać o dobro zakładu, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na straty,

zachować w tajemnicy wszelkie kwestie dotyczące indywidualnych wynagrodzeń,

przestrzegać zasad współzycia społecznego,

przestrzegać zakazu spożywania i wnoszenia na teren Spółki alkoholu oraz wykonywania pracy pod jego wpływem.

IV. Umowa o pracę

IV.1.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

IV.2.

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w punkcie IV.1.

IV.3.

Spółka zawiera z każdym pracownikiem pisemną umowę o pracę na czas nieokreślony, określony, na czas wykonywania określonej pracy lub umowę na zastępstwo.

IV.4.

Każda z umów, o której mowa w p. IV.1. może być poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy.

IV.5.

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nie określony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła jednego miesiąca.

IV.6.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

IV.7.

Przepisu okreslonego w pkt. IV.5 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

V. Czas pracy

V.1.

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy na terenie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

V.2.

Czas pracy w Spółce dla pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.

VI. Systemy i rozkłady czasu pracy

VI.1.

W Spółce ustala się następujący rozkład czasu pracy:

a) I zmiana godz. 600 - 1400,

II zmiana godz. 1400 - 2200

III zmiana godz. 2200 - 600

b) na stanowiskach w ruchu 1 i 2-zmianowym, w zależności od potrzeb:

I zmiana godz. 600 - 1400 lub 700 - 1500

II zmiana godz. 900 - 1700 lub 1000 - 1800 lub 1100 - 1900 lub 1200 - 2000 lub 1300 - 2100

c) na stanowiskach administracyjnych i technologicznych 700 - 1500.

VI.2.

W Spółce obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy.

VI.3.

Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Rozkłady czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej oraz dla określonych innych grup pracowników, w miarę potrzeb przedsiębiorstwa są regulowane poprzez harmonogramy pracy, sporządzane przez kierowników komórek.

VI.4.

Harmonogramy sporządzane są dla okresu 1 miesięcznego i podawane do wiadomości pracowników minimum 5 dni przed wprowadzeniem ich w życie. W tym okresie ( min.5 dniowym) pracownik ma prawo zgłosić uwagi do harmonogramu pracy, po tym okresie wszelkie zmiany mogą nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach.

VII. Czas pracy w ruchu zmianowym

VII.1.

Pracą w ruchu zmianowym jest praca, która ze względu na technologię produkcji nie może być wstrzymana.

VII.2.

Czas pracy w ruchu zmianowym może być przedłużony do 43 godzin przeciętnie na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, trwającym nie dłużej niż 4 tygodnie. W granicach tej normy czas pracy może być przedłużony jednego dnia w niektórych tygodniach do 12 godzin.

VII.3.

Przepisy te stosuje się także, jeżeli praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności

VII.4.

Pracownicy zatrudnieni w ruchu zmianowym oraz na stanowiskach dyspozytorskich nie mogą opuścić miejsca pracy przed przybyciem zmiennika.

VII.Przerwa w pracy

Pracownicy przysługuje przerwa na spożycie posiłku w wymiarze 15 minut przy co najmniej 6 godzinach pracy dziennie przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia za czas przerwy. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę nie wliczaną do czasu pracy, w wymiarze nie przekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

IX. Praca w godzinach nadliczbowych

Wykaz stanowisk, na których zatrudnionym osobom nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu pracy.

X. Praca w nocy oraz w niedziele i święta

X.1.

Pora nocna obejmuje 8 godzin od godziny 2100 do godziny 700.

X.2.

Za prace w niedziele i święto uważa się prace wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 następnego dnia.

X.3.

Praca w niedziele i swięto jest dozwolona w szczególności w przypadku:

konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony zycia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,

w ruchu zmianowym,

przy niezbednych remontach.

XI. Ewidencja czasu pracy

XI.1.

Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy poszczególnych pracowników do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

XI.2.

Pracodawca ma obowiązek udostępnić tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

XI.3.

W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za prace w porze nocnej, nie ewidencjonuje się godzin pracy. Szczegółowe zasady ewidencji czasu pracy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu pracy.

XII. Przebywanie na terenie Spółki poza godzinami pracy.

XII.1.

Pracownik po pracy może przebywać na terenie Spółki w następujących przypadkach:

w celu świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych,

w celu w celu zapobieżenia lub usunięcia negatywnych skutków nieprzewidywalnych zakłóceń procesu technologicznego,

celem uczestnictwa w organizowanych przez pracodawcę kursach i szkoleniach,

celem uczestnictwa w organizowanych przez pracodawcę imprezach i uroczystościach.

XII.2.

Przebywanie pracownika poza godzinami służobowymi na terenie Spółki w innych sytuacjach może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody pracodawcy.

XIII. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

XIII.1.

Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika:

w celu stawienia się na wezwanie organu administracji państwowej, organu samorządu terytorialnego, sądu, policji oraz wykonania powszechnego obowiązku obrony na wezwanie właściwego organu. Spółka wystawia pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego zarobku celem uzyskania od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu;

do wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym i sądowym na czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż 6 dni w roku,

w celu przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązujących badań lekarskich lub szczepień, jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie w czasie wolnym od pracy, do wykonania zadań członka ochotniczej straży pożarnej w celu uczestniczenia w akcji gaszenia pożaru, a ponadto w wymiarze nie przekraczającym 6 dni w roku - na szkolenie pożarnicze,

do oddania krwi i na okresowe badania lekarskie na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, strony lub świadka, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

w przypadku wezwania na świadka lub w charakterze specjalisty w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

pełniącego z wyboru funkcję w związkach zawodowych w celu wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy, na zasadach określonych odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

XIII.2.

Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy,

wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,

decyzja właściwego inspektora sanitarnego wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn wynikających z tych przepisów,

oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniającej konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8,

z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza,

imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowanego przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku ochrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd,prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie w charakterze strony lub świadka ,

w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierającą adnotację dotyczącą stawienie się pracownika na to wezwanie,

oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.

XIII.4.

W razie niestawienia się do pracy z przyczyn nie przewidzianych pracownik jest zobowiązany zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później niż w dniu następnym osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę w tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.

XIII.5.

Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy przedstawiając przyczyny nieobecności lub spóżnienia, a na żądanie odpowiednie dowody.

XIV. Urlopy okolicznościowe

Pracownikowi przysługuje zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie: ślubu pracownika, urodzenia się dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma, macochy - przez 2 dni.

Ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej i teścia, babki itp. lub innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika - przez 1 dzień.

XV. Odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej

Pracodawca jest zobowiązany do zaopatrzenia pracownika w odzież ochronną lub wypłaty ekwiwalentu za własną odzież na wyznaczonych stanowiskach pracy. Pracodawca jest zobligowany do wypłaty pracownikom ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej lub zapewnić pranie odzieży. Szczegółowe zasady zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej określa załącznik nr 3 do Regulaminu pracy.

XVI. Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach robotniczych, wykonującym pracę przy usuwaniu awarii sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pracującym przy obsłudze czynnych urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, przysługuje prawo do dodatkowego urlopu zdrowotnego w wymiarze trzech dni roboczych w danym roku kalendarzowym za rok poprzedzający, jeśli pracownik w roku poprzedzającym nie korzystał ze zwolnień lekarskich od pracy.

Prawo do dodatkowego urlopu zdrowotnego może być również przyznane innym grupom pracowników niż wymienieni wyżej. Podwyższeniu może ulec także wymiar dodatkowego urlopu zdrowotnego.

Decyzje, o których mowa podejmuje Prezes Zarządu po konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi.

XVII. Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia za pracę

XVII.1

Za wykonanie powierzonych obowiązków pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości wynikającej z umowy o pracę.

XVII.2.

Wynagrodzenie jest wypłacane nie później niż do dziesiątego dnia następnego miesiąca.

XVII.3.

Wypłata wynagrodzenia następuje do rąk pracownika w kasie Spółki chyba, że uprzednio wyraził on na piśmie zgodę na dokonanie wypłaty w inny sposób lub rąk innej osobie.

XVII.4.

Szczegółowe warunki wynagrodzenia za pracę określone są w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

XVIII. Palenenie tytoniu

Wprowadza się zakaz palenia tytoniu w budynkach Spółki. Palenie dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach.

XIX. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

XIX.1.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku , Regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

karę upomnienia,

karę nagany

XIX.2.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.

XIX.3.

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń:

zaliczki na podatek dochodowy,

sum egzekwowanych z tytułu zobowiązań alimentacyjnych,

sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

zaliczek udzielonych pracownikowi

XIX.4.

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bhp.

XIX.5.

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

XIX.6.

Kara może być wymierzona tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, jeżeli z powodu nieobecności w Spółce pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

XIX.7.

O zastosowaniu kary Pracodawca powiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się w aktach osobowych pracownika.

XIX.8.

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę szczególnie rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

XIX.9.

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

XIX.10.

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu jego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary.

XIX.11.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy.

XIX.12.

Pracodawca może z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

XX. Nagrody i wyróżnienia

XX.1.

Pracownikom, którzy poprzez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań Spółki mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

XX.2.

Nagrody i wyróżnienia przyznaje pracodawca. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

XXI. Bezpieczeństwo i higiena pracy

XXI.1.

Każdego nowo przyjętego pracownika obowiązuje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

XXI.2.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

XXI.3.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

XXI.4.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

XXI.5.

W szczególności pracodawca jest obowiązany:

organizować organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

zapewniać przestrzeganie w Spółce przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

zapewniać wykonanie nakazów , wystąpień , decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

zapewniać wykonywanie poleceń Społecznego Inspektora Pracy,

kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, badania okresowe,

zaopatrzyć określone grupy pracowników w odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej.

XXI.6.

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika, w szczególności pracownik jest obowiązany:

znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń,

dbać o należyty stan maszyn i urządzeń , narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

stosować środki ochrony zbiorowej ,a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem,

poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,

niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w Spółce wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników , a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie,

współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.

XXI.7.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

organizować ,przygotowywać i prowadzić prace , uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy ,chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego , a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem,

egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,

zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę nad pracownikami.

XXI.8.

Pracodawca może zlecić wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza Spółki albo pracownikowi wykonującemu inną pracę.

XXI.9.

W Przedsiębiorstwie funkcjonuje komisja bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "komisją", jako organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji wchodzą pracownicy służby bhp, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad pracownikami, społeczny inspektor pracy, a także przedstawiciele pracowników - wybrani przez zakładową organizację związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - przez pracowników, w trybie przyjętym w zakładzie pracy.

XXII.Informacja o ryzyku zawodowym

Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

XXIII. Ochrona pracy kobiet

XXIII.1.

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996. (Dz.U.nr114) - załącznik nr 4 do Regulaminu pracy.

XXIII.2.

Kobiet w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie można bez ich zgody delegować je poza stałe miejsce pracy. Pracownicy będącej w ciąży nie wolno bez jej zgody przydzielić godzin nadliczbowych.

XXIII.3.

Kobiety opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować poza miejsce pracy.

XXIII.4.

Pracownica karmiąca piersią ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy, karmiąca więcej niż jedno do 2 przerw po 45 minut każda. Pracownicy pracującej dziennie mniej niż 4 godziny nie przysługuje przerwa na karmienie.

XXIV. Substancje chemiczne oraz procesy pracy szczególnie szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne

XXIV.1.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

XXIV.2.

Niedopuszczalne jest stosowanie substancji chemicznych nie oznakowanych w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację, nie posiadających kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem.

XXIV.3.

W razie zatrudnienia pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych, pracodawca jest zobowiązany zastępować te substancje i czynniki mniej szkodliwymi dla zdrowia lub stosować inne dostępne środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

XXIV.4.

Pracodawca jest obowiązany rejestrować wszelkie prace wykonywane w kontakcie z substancjami i czynnikami o działaniu rakotwórczym, a także z substancjami i czynnikami o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym.

XXIV.5.

Pracodawca jest zobowiązany chronić pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, występujących w środowisku pracy.

XXIV.6.

Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu. W takim wypadku jest on zobowiązany zapewnić odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby odpowiednio przeszkolone, zobowiązany jest także do udzielenia pierwszej pomocy.

XXIV.7.

Pracodawca jest zobowiązany aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

XXV. Profilaktyczna ochrona zdrowia

XXV.1.

Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, a w szczególności:

utrzymywać w stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników,

przeprowadzać na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,

rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

XXV.2.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

osoby przyjmowane do pracy,

pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

XXV.3.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

XXV.4.

Pracodawca jest obowiązany - na podstawie orzeczenia lekarskiego - przenieść do innej odpowiedniej pracy pracownika, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie nabył prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

XXV.5.

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

XXV.6.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego Stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

XXV.7.

Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest zobowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami,

po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

XXV.8.

Badania okresowe są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

XXV.9.

Pracodawca jest obowiązany przechowywać orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich.

XXV.10.

W razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej pracodawca jest obowiązany, na podstawie orzeczenia lekarskiego, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu, przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy. Jeśli przeniesienie to powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy przez okres nie przekraczający 6 miesięcy.

XXV.11.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania określone są odrębnymi przepisami.

XXV.12.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

XXVI.Postanowienia końcowe

XXVI.1.

Do wnioskowania zmian w treści niniejszego Regulaminu pracy uprawniony jest pracodawca oraz zakładowa organizacja związkowa.

XXVI.2.

Zmienione postanowienia Regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie 14 dni od daty podania ich do wiadomości na tablicy ogłoszeń, po wcześniejszym uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

XXVI.3.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 07.09.2005r., jednak nie wcześniej niż po uprzednim 14 dniowym okresie wywieszenia Regulaminu na tablicy ogłoszeń Spółki.

Kategoria: Wodociągi [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
08-06-02 00:00 37.38KB
format: format_pdf Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
08-06-02 00:00 56.48KB
format: format_pdf Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 783
08-06-02 00:00 94.81KB
format: format_pdf Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
08-06-02 00:00 73.67KB

Redakcja strony: RegulaminRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 13:29:04
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-06 10:03:36
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-06 10:03:34
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-06 10:03:34
Drukuj Liczba odwiedzin: 2777