Sołectwo Palowice

Informacje

Sołectwo Palowice położone jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 1 205 ha.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Organami sołectwa są:

zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,

sołtys - organ wykonawczy,

Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.

Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich opisane są szczegółowo w §14-16 statut stołectwa

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Sołecka składa się maksymalnie z 15 członków (poza sołtysem). Na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.

Sołtys:

 • Dominika Baranowicz

 

Rada Sołecka

 1. Baranowicz Dominika

 2. Ganiek Agnieszka

 3. Górecki Wojciech

 4. Grzegorzek Andrzej

 5. Grzegorzek Elfryda

 6. Grzegorzek Henryk

 7. Karwot Marcin

 8. Łuczak Anna

 9. Musiolik Damian

 10. Owczorz Bronisław

 11. Smorzik Jolanta

 12. Strzoda Bernard

 13. Szafraniec Maria

Redakcja strony: Sołectwo PalowiceRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:50:30
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-02-22 13:18:40
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-02-22 13:18:38
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-02-22 13:18:38
Drukuj Liczba odwiedzin: 5302