Deklaracja dostępności

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Data publikacji strony internetowej: 2013-10-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanu dokumentu,
 • wybrane pliki do pobrania występują w postaci pliku OCR
 • wybrane podstrony nie są w pełni prawidłowo sformatowane,

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona jak i wszystkie powiązane stały się ostatecznie w pełni dostępne cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-24
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Jak korzystać z BIP (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do menu podmiotowego (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do menu przedmiotowego (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do treści strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 5)
 • Wersja kontrastowa (Skrót klawiaturowy: ALT + 6)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + W)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Michał Stokłosa, koordynatordostepnosci@czerwionka-leszczyny.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +32 431 22 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek jest usytuowany w centrum Czerwionki, otoczony ulicami: Parkowa oraz Kolejowa. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (od wejścia głównego w odległości ok. 300m znajduje się przystanek Czerwionka-Centrum oraz w odległości 300m przystanek kolejowy Czerwionka). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

Do budynku prowadzą cztery wejścia ogólnodostępne, dwa od strony ulicy Parkowej oraz dwa od strony parkingu. Wejście od strony ulicy Parkowej (w północnej części budynku) posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim.

Za budynkiem, od strony wschodniej, funkcjonuje ogólnodostępny parking. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - stanowisko postojowe wyznaczono przy wejściu do budynku Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I i II piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż obok kancelarii.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biuro podawcze (jako punkt informacyjny) jest zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym, w pobliżu kancelarii Urzędu.

Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.

W Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy Al. Św. Barbary 6 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne, od strony parku oraz od strony parkingu. Wejście od strony parku posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - stanowisko postojowe wyznaczono w pobliżu wejścia od strony parkingu.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I i II piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

W budynku nie znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwej komórki Urzędu na I piętrze, pracownik Urzędu informuje właściwego pracownika o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Wejście główne do budynku zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19 znajduje się od strony budynku Ośrodka Zdrowia i posiada pochylnię umożliwiającą wjazd na wózku inwalidzkim. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością. Drzwi wyposażone są w samozamykacz. Pomieszczenia dla klientów (Komunikacja i promocja gminy, działalność gospodarcza i komunikacja, dotacje dla organizacji pozarządowych) znajdują się na jednym poziomie na parterze budynku - wszystkie dostępne są bezpośrednio z korytarza.

W budynku znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
ul. Wolności 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Wolności 11 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.

W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwej komórki Urzędu w budynku przy ul. Wolności 11, pracownik Urzędu informuje właściwego pracownika o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Parkowa 9A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Budynek Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9A jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Kolejowej. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze umożliwia poruszanie się osobom z niepełnosprawnością.

Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych - stanowisko postojowe wyznaczono od strony parkingu. Dojście z miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą możliwą drogą, po chodniku.

Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy.

W budynku nie znajduje się toaleta, z której może skorzystać osoba na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego, prosimy o:

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Redakcja strony: Deklaracja dostępnościRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Katowice IntraCOM2021-09-09 09:04:03
 • Aktualizacja publikacji:Katowice IntraCOM2021-09-09 09:04:26
 • Wytworzenie publikacji:Katowice IntraCOM2021-09-09 09:04:24
 • Zatwierdzenie informacji:Katowice IntraCOM2021-09-09 09:04:24
Drukuj Liczba odwiedzin: 1890