Sołectwo Przegędza

Informacje

Sołectwo Przegędza położone jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 1 551 ha.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Organami sołectwa są:

 • zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
 • sołtys - organ wykonawczy,
 • Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.

Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich opisane są szczegółowo w §14-16 statutu sołectwa

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Sołecka składa się maksymalnie z 15 członków (poza sołtysem). Na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.

Sołtys:

 • Gabriel Breguła

 

Rada Sołecka

 1. Fica Anna

 2. Gabler Dominika

 3. Grajner Ewelina

 4. Gudzik Anna

 5. Kurpanik Ryszard

 6. Kuśka Ireneusz

 7. Mazur Maria

 8. Pastuszka Lech

 9. Pukowiec Mirosław

 10. Słupik Damian

 11. Słupik Irena

 12. Witek Krystyna

Redakcja strony: Sołectwo PrzegędzaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:50:52
 • Aktualizacja publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:47:57
 • Wytworzenie publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:47:55
 • Zatwierdzenie informacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:47:55
Drukuj Liczba odwiedzin: 5231