Zespół Szkół Nr 5

Kontakt

 • ul. Szymochy 16,
 • 44-230 Bełk,
 • (32) 431 26 42
 • dyrektor: mgr Krystyna Janiszewska

Zespół Szkół Nr 5 jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Gimnazjum jest jednostką budżetową, finansowaną przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny.

Organami szkoły są:

 • dyrektor szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Działalnością szkoły kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. Arkusz organizacji dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do 30 maja każdego roku. W wykonywaniu swych zadań dyrektor gimnazjum współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest burmistrz gminy i miasta. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora gimnazjum, Rady Pedagogicznej, samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców określone są w statucie jednostki.

Zespół Szkół nr 5 w Bełku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, programie wychowawczym oraz programie profilaktyki szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. W szczególności szkoła zapewnia:

 • realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki,
 • odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
 • możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
 • opiekę nad uczniami ze znacznymi lub sprzężonymi dysfunkcjami poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
 • opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
 • upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
 • zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki,
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 • upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
 • opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
 • przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Gimnazjum nr 7 funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

 • Statut Gimnazjum nr 7 w Bełku,
 • Statut Szkoły Podstawowej w Bełku
 • regulaminy wewnętrzne:
 • Regulamin pracy,
 • Regulamin Rady Rodziców,
 • Regulamin gimnazjum,
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulamin biblioteki,
 • Regulamin wycieczek.

Redakcja strony: Zespół Szkół Nr 5Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:27:50
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2016-05-24 14:57:40
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2016-05-24 14:57:38
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2016-05-24 14:57:38
Drukuj Liczba odwiedzin: 3910