Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XV/138/07

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 26 października 2007 r.

STATUT

ZARZĄDU DRÓG I SŁUŻB KOMUNALNYCH

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd Dróg i Służby Komunalne zwany dalej ZD i SK jest jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

2. ZD i SK wykonuje swoje zadania statutowe w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.);

5) niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedziba ZD i SK mieści się w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 6.

2. Terenem działania ZD i SK jest obszar Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

ROZDZIAŁ 2

Przedmiot działania

§ 3

Do zakresu działania ZD i SK należy w szczególności:

1) W zakresie zarządu drogami gminnymi:

a) opracowywanie projektów planów rozwoju gminnej sieci drogowej,

b) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

c) pełnienie funkcji inwestora,

d) całoroczne utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

e) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

f) koordynacja robót w pasie drogowym,

g) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

h) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,

i) sporządzanie informacji o gminnych drogach publicznych,

j) przeprowadzanie kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

k) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

l) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

m) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

n) dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego,

o) utrzymania zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

p) gospodarowanie nieruchomościami zajętymi pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych,

r) współdziałanie z właściwymi zarządami dróg w zakresie wprowadzenia ograniczeń na drogach lub ich zamykania jak też wyznaczania objazdów.

2) W zakresie służb komunalnych:

a) utrzymania czystości na terenie Gminy i Miasta,

b) wywozu nieczystości stałych i płynnych w zakresie posiadanego zezwolenia,

c) utrzymania kanalizacji deszczowej będącej własnością Gminy i Miasta,

d) utrzymania cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej,

e) utrzymania targowisk, parkingów i szaletów miejskich i gminnych,

f) utrzymania zieleni miejskiej i gminnej, zadrzewień w tym parki i urządzenia parkowe,

g) wyznaczonych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

h) innych zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 4

ZD i SK może prowadzić także dla maksymalnego wykorzystania posiadanego potencjału komunalną działalność usługową, nie wykraczającą poza sferę użyteczności publicznej, na rzecz innych

podmiotów po uprzednim wykonaniu zadań Gminy i Miasta.

ROZDZIAŁ 3

Struktura organizacyjna

§ 5

1. Działalnością ZD i SK kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności, działania pracowników Zakładu i powierzone składniki majątkowe.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Dyrektor działa jednoosobowo i jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych z zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6

Wewnętrzną organizację ZD i SK, szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących kierownicze i samodzielne funkcje określa Regulamin Organizacyjny, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 7

1. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w ZD i SK pracowników i wykonuje w stosunku do nich uprawnienia zwierzchnika służbowego.

2. Pracownicy ZD i SK są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 4

Mienie i Gospodarka finansowa

§ 8

1. ZD i SK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.

2. Podstawą gospodarki finansowej ZD i SK jest roczny plan dochodów i wydatków.

§ 9

1. ZD i SK jest wyposażony w majątek konieczny do realizacji nałożonych na niego zadań statutowych.

2. Majątek jest własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i jest przekazywany do ZD i SK zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 5

Postanowienia końcowe

§ 10

Nadzór nad działalnością ZD i SK sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 11

Zmiana statutu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 13:32:14
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 08:34:42
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 08:34:40
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-09 08:34:40
Drukuj Liczba odwiedzin: 2616