Obwieszczenia/Zawiadomienia

Kategoria: Obwieszczenia/Zawiadomienia [ 477 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z 21.11.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu składowiska węgla wraz zapleczem produkcyjno-technicznym oraz handel detaliczny i hurtowy kopalinami w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
22-11-30 10:39 Kurdek Irena 151.89KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 31.10.2022r. o wszczęciu postępowania na wniosek osób fizycznych w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Rybnickiego OŚ.6341.41.2015 na piętrzenie wody w rowie, pobór i odprowadzanie wód z istniejących stawów "Płowik" nr 1,2,3 położonych w Szczejkowicach w okolicy ul. Dalekiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-14 11:18 Knopik Joanna 105.77KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 04.11.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Bierawki.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-11-14 10:55 Knopik Joanna 76.86KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 3.11.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Piekarniczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
22-11-07 08:30 Kurdek Irena 17.87KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 21.10.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek BUDART Nieruchomości Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę dwóch rowów przydrożnych na działkach nr 1166/79, 1746/79, 1174/75, 1172/75 przy ul. Wyzwolenia w Stanowicach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-11-02 08:56 Knopik Joanna 74.28KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 21.10.2022 r. dot. zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 25.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-10-25 12:21 Kurdek Irena 109.03KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 19.10.2022 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stanowicach przy ul. Wyzwolenia na działce ewidencyjnej numer 2282/79; obręb ewidencyjny: 0005 – Stanowice km 3”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-10-19 12:14 Kurdek Irena 14.44KB
format: format_blank Decyzja Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 18.10.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stanowicach przy ul. Wyzwolenia na działce ewidencyjnej numer 2282/79; obręb ewidencyjny: 0005 – Stanowice km 3”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-10-19 12:11 Kurdek Irena 48.2KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Pilchowice z 06.10.2022 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S – ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-10-12 10:14 Kurdek Irena 82.03KB
format: format_pdf Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 26.09.2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego JSW S.A. na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu obiektów mostowych, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-10-03 15:35 Knopik Joanna 0.92MB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.09.2022r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stanowicach przy ul. Wyzwolenia na działce ewidencyjnej 2282/79;obręb ewidencyjny: 0005-Stanowice km 3"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-09-23 09:15 Knopik Joanna 63.23KB
format: format_pdf Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 6.09.2022 r. w przedmiocie uchylenia w całości decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dot. odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Piekarniczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-09-20 14:22 Knopik Joanna 2.37MB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o uchyleniu w całości przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3kWp wraz z niezbędną infrastrukturą w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Piekarniczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-09-20 13:51 Knopik Joanna 50.81KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Pilchowice dotyczące podania informacji do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S-ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-09-07 12:08 Knopik Joanna 62.21KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Pilchowice dotyczące zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S-ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-09-07 11:55 Knopik Joanna 70.41KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 26.08.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stanowicach przy ul. Wyzwolenia na działce ewidencyjnej numer 2282/79; obręb ewidencyjny: 0005 – Stanowice km 3”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-08-26 11:55 Kurdek Irena 14.42KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 23.08.2022 r. zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Piekarniczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-08-23 14:04 Kurdek Irena 14.19KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 10.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg i Służb Komunalnych w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych, obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
22-08-17 11:38 Knopik Joanna 76.6KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 9.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JSW S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-08-16 13:33 Knopik Joanna 261.7KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 28.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PANATTONI EUROPE Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych - sieci drenarskiej na działce 2559/273 i 2912/274, obręb Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-08-16 13:20 Knopik Joanna 67.67KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 sierpnia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-08-02 14:46 Pala Łukasz 16.98KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 27.07.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-07-27 10:07 Kurdek Irena 14.33KB
format: format_blank Decyzja Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 26.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-07-27 10:11 Kurdek Irena 61.56KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 25.07.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stanowicach przy ul. Wyzwolenia na działce ewidencyjnej numer 2282/79; obręb ewidencyjny: 0005 – Stanowice km 3”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-07-25 14:09 Kurdek Irena 17.56KB
format: format_pdf Decyzja Starosty Rybnickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
22-07-21 13:02 Ebert Barbara 3.59MB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 21.07.2022 r. zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia Nr 2/2022 z 20.07.2022 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą przy ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-07-21 08:10 Kurdek Irena 13.13KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Pilchowice z 14.07.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S – ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-07-20 10:04 Kurdek Irena 97.7KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 15.07.2022 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Piekarniczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-07-18 12:54 Kurdek Irena 14.71KB
format: format_blank Decyzja Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 15.07.2022 r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Piekarniczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
22-07-18 12:52 Kurdek Irena 37.25KB
format: format_pdf Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 14.07.2022r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pn.,, Budowa linii kolejowej na odc. Katowice-granica państwa - Ostrawa"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-07-18 12:10 Knopik Joanna 111.71KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 7.07.2022 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno - biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-07-07 13:50 Kurdek Irena 14.33KB
format: format_blank Decyzja Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 7.07.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno - biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
22-07-07 13:49 Kurdek Irena 54.02KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 17.06.2022 r. o wydaniu decyzji po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez Spółkę Akcyjną Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-06-28 10:31 Knopik Joanna 105.88KB
format: format_pdf Zawiadomienie Wojewody Śląskiego z 20.06.2022 r. o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie stacji radarów meteorologicznych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru” na działce nr ewid. 2012/11, obręb Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-06-23 11:00 Kurdek Irena 89.14KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 15.06.2022 r. zawiadamiające strony o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Piekarniczej”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-06-20 12:34 Kurdek Irena 17KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 10.06.2022r. o wszczęciu postępowania na wniosek osób fizycznych, w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Rybnickiego OŚ.6223-54/09 na wykonanie urządzenia wodnego, piętrzenie wody, pobór i odprowadzanie wody.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-06-15 08:06 Knopik Joanna 111.76KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 13.06.2022 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą przy ul. Odrodzenia w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-06-14 13:31 Kurdek Irena 17.19KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z 7.06.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie składowiska węgla wraz zapleczem produkcyjno-technicznym oraz handel detaliczny i hurtowy kopalinami w Czerwionce-Leszczynach (...)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-06-13 11:37 Kurdek Irena 101.45KB
format: format_pdf Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 9.06.2022 r. zawiadamiające strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice – granica państwa – Ostrawa”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-06-10 11:42 Kurdek Irena 93.51KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 9.06.2022 r. zawiadamiające strony o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno - biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-06-10 11:36 Kurdek Irena 16.84KB
format: format_doc Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2021 r. nr 5/2022, znak sprawy: IFXIII.747.26.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-06-08 13:04 Pyszny Katarzyna 105KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 01.06.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
22-06-03 12:43 Kurdek Irena 16.86KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.26.2021 z dnia 20 maja 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-06-02 13:04 Ebert Barbara 233.55KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 30.05.2022 r. dot. postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 25.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-05-31 13:25 Kurdek Irena 76.77KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.747.26.2021 dotyczące realizacji zadania pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 Pa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-05-31 11:40 Fuchs Katarzyna 208.99KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 27.05.2022 r. o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji RDOŚ w Katowicach z 6.11.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów – Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-05-30 14:25 Kurdek Irena 148.47KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 26.05.2022 r. dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w dzielnicy Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-05-27 12:39 Kurdek Irena 83.95KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 26.05.2022 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w dzielnicy Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-05-27 12:39 Kurdek Irena 95.04KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 25.05.2022 r. zawiadamiające strony o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno - biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
22-05-26 12:37 Kurdek Irena 15.62KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 9.05.2022 r. o zebraniu materiału dowodowego w sprawie odwołania operatora GAZ-SYSTEM od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 18.03.2022r. znak GL.ZUZ.1.4210.704.2021.KP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-05-16 11:48 Knopik Joanna 60.94KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 13.05.2022 r. zawiadamiające strony o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Piekarniczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-05-13 12:28 Kurdek Irena 14.11KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 9.05.2022 r. zawiadamiające strony o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-05-10 14:41 Kurdek Irena 13.89KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Pilchowice z 29.04.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 5613S – ul. Pojdy w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-05-05 11:10 Kurdek Irena 74.75KB
format: format_pdf Zawiadomienie Wojewody Śląskiego z 28.04.2022 r. dot. wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie stacji radarów meteorologicznych dla zadania pn.: „Przebudowa stacji radaru meteorologicznego wraz z wymianą radaru” na działce nr ewid. 2012/11, obręb Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-05-04 10:38 Kurdek Irena 274.98KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z 26.04.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa placu składowego urobku w JSW S.A. KWK „Budryk” realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 456/22, 950/403, 3349/12, 3021/12, 949/403 i 455/22 przy ul. Zamkowej 10 w Ornontowicach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-05-04 08:34 Kurdek Irena 80.71KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 26.04.2022 r. dot. postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 25.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-04-29 11:57 Kurdek Irena 124.89KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 20.04.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w dzielnicy Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-04-26 11:05 Kurdek Irena 103.14KB
format: format_pdf Zawiadomienie IFXIII.747.26.2021 Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
22-04-25 13:38 Fuchs Katarzyna 3MB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 7.04.2022r. o wniesieniu odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 18.03.2022r. GL.ZUZ.1.4210.704.2021.KP w ramach realizacji inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz-Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-04-14 10:03 Knopik Joanna 66.37KB
format: format_pdf Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pn.:,,Budowa linii kolejowej na odc. Katowice-granica państwa-Ostrawa".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-04-11 13:49 Knopik Joanna 145.6KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.26.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-04-07 14:58 Pala Łukasz 18.4MB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 30.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu poprzez jego zarurowanie na działkach nr 658/2,728/2,918/2, obręb Stanowice, gmina Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-04-06 08:10 Knopik Joanna 74.47KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 01.04.2022 r. w sprawie decyzji RDOŚ w Katowicach z 25.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-04-05 12:17 Kurdek Irena 79.98KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 28.03.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja radaru meteorologicznego na działce nr ewid. 2012/11, obręb Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki, województwo śląskie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-04-01 10:45 Kurdek Irena 76.91KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z 23.03.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa placu składowego urobku w JSW S.A. KWK „Budryk” realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 456/22, 950/403, 3349/12, 3021/12, 949/403 i 455/22 przy ul. Zamkowej 10 w Ornontowicach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-03-30 11:56 Kurdek Irena 93.84KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 18.03.2022 r. o wydaniu dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczeń cieków w ramach realizacji inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz-Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-03-28 09:02 Knopik Joanna 122.72KB
format: format_pdf Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 21.03.2022 r. udzielająca pozwoleń wodnoprawnych dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. na rozbiórkę i odbudowę urządzeń wodnych - rowów oraz urządzeń melioracji wodnych w ramach realizacji inwestycji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz-Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
22-03-28 08:52 Knopik Joanna 634.78KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 17.03.2022 r. zawiadamiające strony o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu przemysłowo – magazynowo - usługowego wraz z segmentami socjalno - biurowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-03-17 13:22 Kurdek Irena 15.57KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 7.03.2022 r. dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2001,3 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Czerwionce-Leszczynach, przy ul. Piekarniczej (...)”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
22-03-09 14:55 Kurdek Irena 17.27KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 2.03.2022 r. zawiadamiające strony o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-03-02 11:42 Kurdek Irena 13.86KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 1.03.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-03-01 13:17 Kurdek Irena 16.75KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 18.02.2022r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w ramach realizacji inwestycji budowy gazociągu relacji Racibórz-Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-02-24 08:57 Knopik Joanna 105.83KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 18.02.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
22-02-23 13:21 Fuchs Katarzyna 1.04MB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 15.02.2022r. o wszczęciu postępowania na wniosek AIB+ Sp. z o.o. w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Rybnickiego decyzją OŚ.6341.31.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-02-23 09:38 Knopik Joanna 70.78KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 31.01.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w dzielnicy Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-02-08 08:04 Kurdek Irena 125.84KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 2.02.2022 r. o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja radaru meteorologicznego na działce nr ewid. 2012/11, obręb Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki, województwo śląskie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-02-08 07:55 Kurdek Irena 153.04KB
format: format_pdf Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 26.01.2022r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM w ramach inwestycji budowy gazociągu relacji Racibórz-Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-02-04 08:24 Knopik Joanna 1.3MB
format: format_pdf Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14.01.2022r. o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji RDOŚ w Katowicach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz-Oświęcim.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
22-01-24 08:16 Knopik Joanna 109.24KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 5.01.2022r. w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przekroczeń cieków w ramach realizacji inwestycji budowy gazociągu relacji Racibórz-Oświęcim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-01-13 10:08 Knopik Joanna 110.96KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3.01.2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
22-01-03 14:30 Pala Łukasz 662.68KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci gazowej Ś/C na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny w ul. Robotniczej oraz ul. Granicznej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
21-12-31 12:19 Górecki Wojciech 348.75KB
format: format_pdf Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 17.12.2021r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i odbudowę urządzeń wodnych związanych z inwestycją - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz-Oświęcim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-12-21 14:38 Knopik Joanna 733.94KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Racibórz - Oświęcim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-12-20 09:01 Knopik Joanna 115.45KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory z 8.12.2021 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Gotartowice-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego (UP/00359229)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-12-14 14:36 Knopik Joanna 89.44KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci gazowej Ś/C na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny w ul. Robotniczej oraz ul. Granicznej".
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
21-12-14 09:37 Górecki Wojciech 350.02KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 07.12.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w dzielnicy Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
21-12-10 12:36 Knopik Joanna 109.46KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 2.12.2021 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-12-02 11:26 Kurdek Irena 15.62KB
format: format_blank Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25.11.2021 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu służącego do obsługi ruchu kołowego autostrady A1 w Bełku przy ul. Głównej na parcelach nr 2560/437 i 2563/437”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
21-11-29 12:15 Kurdek Irena 24.41KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 29.11.2021 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu służącego do obsługi ruchu kołowego autostrady A1 w Bełku przy ul. Głównej na parcelach nr 2560/437 i 2563/437”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-11-29 12:13 Kurdek Irena 14.89KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 18.11.2021 r. dot. zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-11-26 08:38 Knopik Joanna 94.79KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 17.11.2021 r. dot. postępowania zażaleniowego na postanowienie RDOŚ w Katowicach z 30.11.2020 r. o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-11-26 08:34 Knopik Joanna 93.53KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 23.11.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wystąpieniu do RDOŚ w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-11-23 13:45 Kurdek Irena 16.81KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 15.11.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-11-18 10:41 Kurdek Irena 66.68KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 8.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych - obręb Szczejkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-11-16 12:04 Knopik Joanna 81.76KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 10.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę oraz odbudowę urządzeń wodnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
21-11-15 09:38 Knopik Joanna 144.71KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory z 9.11.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Gotartowice-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego (UP/00359229)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-11-12 12:56 Kurdek Irena 77.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci gazowej Ś/C na terenie Gminy Czerwionka-Leszczyny w ul. Robotniczej oraz ul. Granicznej"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-10-29 11:16 Górecki Wojciech 486.72KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory z 26.10.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Gotartowice-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego (UP/00359229)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-10-28 11:20 Kurdek Irena 145.51KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 18.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną (...)"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-10-27 11:11 Fuchs Katarzyna 7.18MB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 20.10.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w dzielnicy Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-10-26 10:31 Kurdek Irena 95.78KB
format: format_pdf Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z 13.10.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa placu składowego urobku w JSW S.A. KWK „Budryk” realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 456/22, 950/403, 3349/12, 3021/12, 949/403 i 455/22 przy ul. Zamkowej 10 w Ornontowicach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-10-22 12:03 Kurdek Irena 99.3KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 11.10.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w Czerwionce-Leszczynach o wydaniu postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Zieloni z siedzibą w Katowicach do udziału w postępowaniu na prawach strony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-10-20 08:35 Kurdek Irena 116.31KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 29.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JSW S.A. o/KWK Knurów-Szczygłowice w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-10-19 12:26 Knopik Joanna 105.75KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 08.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
21-10-15 10:49 Knopik Joanna 79.87KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 06.10.2021 r. informujące o wniesieniu kolejnego odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
21-10-07 08:00 Kurdek Irena 70.04KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 01.10.2021 r. informujące o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
21-10-07 07:59 Kurdek Irena 64.88KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 22.09.2021 r. o udziale społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja radaru meteorologicznego na działce nr ewid. 2012/11, obręb Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki, województwo śląskie”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-09-27 14:08 Kurdek Irena 125.13KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 16.09.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Logistycznego w Czerwionce-Leszczynach w dzielnicy Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-09-21 14:46 Kurdek Irena 266.47KB
format: format_pdf Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego z 2.09.2021 r. dotyczące udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu kur niosek zlokalizowanej w Stanowicach przy ul. 1 Maja 30, eksploatowanej przez P.P.U.H. „JAJ-POL” sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-09-08 12:36 Kurdek Irena 53.05KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 26.08.2021 r. informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-09-02 10:36 Kurdek Irena 129.05KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 25.08.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 28.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-09-01 12:47 Kurdek Irena 89.3KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 27.08.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, tj. pod dnem cieku Z Kamienia, sieci gazowej średniego ciśnienia.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-09-01 11:50 Knopik Joanna 78.41KB
format: format_pdf Kalendarz polowań.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
21-09-01 09:46 Pyszny Katarzyna 759.98KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory z 16.08.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Gotartowice-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego (UP/00359229)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-08-23 11:57 Kurdek Irena 138.28KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 16.08.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie nakazania osobie fizycznej likwidacji wykonanego urządzenia wodnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-08-19 10:07 Knopik Joanna 74.4KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 06.08.2021 r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-08-11 09:44 Kurdek Irena 102.8KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 28.07.2021 r. w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
21-08-02 12:21 Kurdek Irena 101.18KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 23.07.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek AIB+ sp. z o.o., sp.j. w sprawie przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego OŚ.6341.31.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-07-29 12:34 Knopik Joanna 68.47KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 21.07.2021 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-07-23 09:46 Kurdek Irena 97.92KB
format: format_blank Decyzja Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 20.07.2021 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
21-07-21 11:21 Kurdek Irena 42.83KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 21.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-07-21 11:13 Kurdek Irena 14.16KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 2.07.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovskè Bohunice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-07-06 10:42 Kurdek Irena 73.12KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 17.06.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
21-06-17 12:02 Kurdek Irena 17.22KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 28.05.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 28.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
21-06-08 11:43 Kurdek Irena 84.3KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 27.05.2021 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-06-01 13:45 Kurdek Irena 57.38KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory z 26.05.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Gotartowice-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego (UP/00359229)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
21-05-27 13:58 Kurdek Irena 118.58KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 27.05.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
21-05-27 13:57 Kurdek Irena 16.73KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 24.05.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawka”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-05-24 13:58 Kurdek Irena 17.83KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 18.05.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-05-24 10:17 Kurdek Irena 118.68KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory z 14.05.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Gotartowice-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego (UP/00359229)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-05-19 13:01 Kurdek Irena 85.38KB
format: format_blank Decyzja Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 14.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Bełku na działce o numerze ewidencyjnym 2543/25
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
21-05-19 10:37 Kurdek Irena 50.92KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 19.05.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Bełku na działce o numerze ewidencyjnym 2543/25
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
21-05-19 10:32 Kurdek Irena 14.74KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 5.05.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-05-07 08:00 Kurdek Irena 147.84KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 4.05.2021 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Rybnickiej 68 w Czerwionce-Leszczynach, na działce nr 4886/150.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-05-04 11:57 Kurdek Irena 340.51KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 4.05.2021 r. zawiadamiające o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-05-04 11:48 Kurdek Irena 554.98KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Żory z 21.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazocigu Gotartowice-Rybnik wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego (UP/00359229)”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
21-04-27 14:05 Kurdek Irena 516.07KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 06.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Eweliny Klimala w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-04-15 11:37 Knopik Joanna 500.08KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 18.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu stacji paliw, zlokalizowanej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-03-29 09:09 Knopik Joanna 414.76KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 11.03.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne przy ul. Rybnickiej 68 w Czerwionce-Leszczynach, na działce nr 4886/150, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
21-03-12 11:11 Kurdek Irena 847.66KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 10.03.2021 r. o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa w trwającym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bełk na działce nr 2543/25.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-03-11 12:03 Kurdek Irena 672.01KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 17.02.2021 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 28.10.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Udostępnianie i wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-02-24 10:08 Kurdek Irena 504.52KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-02-22 14:20 Kurdek Irena 565.04KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 12.02.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek TURENWERKE Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach przedsięwzięcia pn.:,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą” (dz. 972/79, obręb Stanowice)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-02-22 07:53 Knopik Joanna 543.06KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 10.02.2021 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-02-18 13:45 Kurdek Irena 652.72KB
format: format_pdf Ogłoszenie Marszałka Województwa Śląskiego z 4.02.2021 r. dotyczące wniosku w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu kur niosek oraz chowu brojlera zlokalizowanych w Stanowicach przy ul. 1 Maja 30, eksploatowanych przez P.P.U.H. „JAJ-POL” sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
21-02-16 11:41 Kurdek Irena 357.52KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 5.02.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
21-02-09 11:18 Kurdek Irena 392.19KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 28.01.2021 r. dot. wydania postanowienia o podjęciu z postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
21-02-03 13:36 Kurdek Irena 741.33KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 22.01.2021 r. informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-01-22 11:37 Kurdek Irena 1.05MB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 5.01.2021 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-01-05 11:30 Kurdek Irena 438.53KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 17.12.2020 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
20-12-30 10:18 Kurdek Irena 290.21KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 17.12.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-12-30 10:18 Kurdek Irena 470.67KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 10.12.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-12-21 09:08 Kurdek Irena 675.83KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 7.12.2020 r. zawiadamiające strony o wniesieniu kolejnych odwołań od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
20-12-14 08:24 Kurdek Irena 363.14KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7.12.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o zmianie terminu załatwienia sprawy.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-12-08 08:41 Knopik Joanna 405.42KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 26.11.2020 r. zawiadamiające strony o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-12-01 12:19 Kurdek Irena 360.59KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z 16.11.2020 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-11-26 10:22 Kurdek Irena 421.48KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 12.11.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-11-25 09:53 Kurdek Irena 714.65KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 10.11.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
20-11-24 12:31 Knopik Joanna 490.75KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 06.11.2020 r. o wszczęciu postępowania adm. na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka ul. Cmentarnej. istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do rzeki Bierawka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 34
20-11-17 11:39 Knopik Joanna 457.72KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 16.11.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bełk na działce nr 2543/25
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-11-16 11:14 Kurdek Irena 613.69KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 27.10.2020 r. o uchyleniu w całości decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk” i umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-11-05 10:33 Kurdek Irena 668.21KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 29.10.2020 r. informujące o wydaniu 28.10.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.9.2016.JB.69 dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
20-11-03 10:49 Kurdek Irena 755.08KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13.10.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym na dz. 1456/295 obręb Bełk do wód – cieku Bierawka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-10-21 08:06 Knopik Joanna 479.08KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 8.10.2020 r. informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na terenie punktu skupu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Nowy Dwór.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-10-15 10:15 Kurdek Irena 804.55KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.10.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie” o wyznaczeniu do przeprowadzenia ww. postępowania oraz o zmianie terminu załatwienia sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-10-08 14:14 Kurdek Irena 646.51KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 23.09.2020 r. zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” o terminie załatwienia sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-10-01 12:18 Kurdek Irena 355.29KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.09.2020 r. informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania na wniosek Fundacji 360!
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-09-24 13:24 Kurdek Irena 363.55KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 16.09.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki McDonald's Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 863
20-09-23 11:01 Knopik Joanna 496.78KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 15.09.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o zmianie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
20-09-18 13:20 Kurdek Irena 527.94KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 7.09.2020 r. informujące strony postępowania administracyjnego o wystąpieniu do organów opiniujących o wyrażenie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-09-16 13:53 Kurdek Irena 512.35KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 28.08.2020 r. informujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2906S ulica Klimka Książenice” na wniosek Zarządu Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego zs. w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-09-04 12:37 Kurdek Irena 1.27MB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 1.09.2020 r. zawiadamiające strony o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-09-02 11:30 Kurdek Irena 449.95KB
format: format_pdf Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach z 21.08.2020 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-08-31 13:17 Kurdek Irena 722.62KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 24.08.2020 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-08-28 10:08 Kurdek Irena 614.65KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 11.08.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki – Rolnik Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-08-20 10:52 Knopik Joanna 472.93KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 31.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jana Tymińskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenażu rozsączającego na działce 1370/468, obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-08-07 13:13 Knopik Joanna 453.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 03.08.2020 r. informujące o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice” (działka 2155/197 w Książenicach przy ul. Ogrodowej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-08-07 12:54 Knopik Joanna 586.15KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 30.07.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu w sprawie: - wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 17.09.2018 r. - wydania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-08-06 12:13 Knopik Joanna 525.87KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dn. 29.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie: - wygaszenia decyzji - wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni obsługującej zespół budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach do rowu ,,K’’
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-08-04 10:55 Knopik Joanna 464.68KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągiem wody pitnej pod dnem Cieku Jordanek (dz. 3618/477) w rejonie ul. Jesionka w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-07-08 07:57 Knopik Joanna 437.26KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 19.06.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,tj. przebudowę rowu otwartego w zakresie jego zarurowania w ciągu ul. Wiejskiej w Palowicach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
20-07-03 15:23 Knopik Joanna 461.9KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 22.06.2020 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-08-26 11:11 Kurdek Irena 575.44KB
format: format_pdf Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 23.06.2020 r. informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-06-26 13:25 Kurdek Irena 544.31KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 19.06.2020 r. informujące o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
20-06-22 15:16 Kurdek Irena 383.25KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 5.06.2020 r. informujące o zmianie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-06-18 07:41 Kurdek Irena 720.43KB
format: format_pdf Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 26.05.2020 r. dotyczące postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-06-15 08:42 Kurdek Irena 523.55KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki LESZ Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie poprzez punkt zlewny Oczyszczalni Ścieków ''Boguszowice" w Rybniku ścieków przemysłowych pochodzących z eksploatacji zakładu mięsnego LESZ Sp. z o.o.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-06-09 11:30 Knopik Joanna 452.57KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Jacka Neumanna w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - stawu ziemnego (dz. 692/55, 691/55, 579/55, 578/55, obręb Palowice)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-06-09 11:23 Knopik Joanna 484.6KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Dynamic Technologies Polska Sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych pochodzących z testów kontroli szczelności,dz. nr 4663/412, obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-06-09 11:16 Knopik Joanna 504.32KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 25.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wojciecha Kuśnierz w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu ścieków przemysłowych pochodzących z projektowanej myjni samochodowej zlokalizowanej w Orzeszu (dz. nr 847/50, obręb Orzesze)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-06-02 14:23 Knopik Joanna 486.16KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.05.2020 r. zawiadamiające strony o zawieszeniu na wniosek BAPRO sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
20-05-26 13:56 Kurdek Irena 505.85KB
format: format_pdf Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z 15.05.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz–Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-05-20 09:59 Kurdek Irena 537.52KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5.05.2020 r. zawiadamiające o utracie statusu strony przez niektóre podmioty w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
20-05-07 08:11 Kurdek Irena 434.82KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 23.04.2020 r. informujące o wystąpieniu do organów opiniujących o ponowne wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-05-05 10:27 Kurdek Irena 741.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 28.04.2020 r. zawiadamiające strony o dopuszczeniu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-04-30 11:03 Kurdek Irena 401.46KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 20.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach ścieków przemysłowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-04-27 16:21 Knopik Joanna 716.86KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 17.04.2020 r. informujące strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-04-22 09:20 Kurdek Irena 413.43KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 26.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni obsługującej zespół budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach do rowu ''K''.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
20-04-02 12:25 Knopik Joanna 398.23KB
format: format_pdf Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze z 4.03.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w Bełku przy ul. Głównej na parcelach 2223/437, 2193/439, 2101/437.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-03-10 12:06 Kurdek Irena 621.88KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 24.02.2020 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-03-03 12:49 Kurdek Irena 437.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 25.02.2020 r. o przedłużeniu terminu do złożenia uzupełnień do dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
20-03-03 12:48 Kurdek Irena 443.28KB
format: format_pdf Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 21.02. 2020 r. w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 19.01.2017 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. oraz zakładów sąsiednich poprzez wylot zlokalizowany na działce nr 2732/543 (obręb Leszczyny)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
20-03-02 07:53 Knopik Joanna 3.86MB
format: format_pdf Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-02-28 08:33 Pyszny Katarzyna 301.89KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24.02.2020 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
20-02-24 13:03 Kurdek Irena 429.83KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 30.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskie Mięso i Wędliny Łukosz sp. z o.o. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych podczyszczonych ścieków z zakładu zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-02-05 11:18 Knopik Joanna 419.36KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z 27.01.2020 r. informujące o możliwości składania uwag i wniosków w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym oraz z towarzyszącą infrastrukturą” zlokalizowanego w Stanowicach, realizowanego przez TURENWERKE Sp. z o.o. z siedzibą w Kobylicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
20-02-04 10:34 Kurdek Irena 460.67KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 20.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wojciecha Klus z GIGAarchitekci Artur Garbuła działającego jako Pełnomocnik spółki - Polskie Mięso i Wędliny Łukosz Sp. z o.o. w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dn. 19.01.2017 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-01-27 11:28 Knopik Joanna 473.94KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 13.01.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marka Kaczyńskiego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu oraz na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego - rowu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-01-27 07:56 Knopik Joanna 415.58KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.01.2020 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-01-09 13:59 Kurdek Irena 433.63KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 6.12.2019 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I”, zlokalizowanej w Mikołowie przy ul. Grażyńskiego 19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
19-12-09 07:56 Kurdek Irena 727.02KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 28.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej – ul. Ks. Pojdy wylotem zlokalizowanym na dz. nr 2190/61
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
19-12-07 07:45 Knopik Joanna 425.44KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 22.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Anny Burnos-Świech w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach podczyszczonych ścieków przemysłowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
19-12-03 09:41 Knopik Joanna 451.83KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 21.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotem zlokalizowanym na działce nr 35/5, obręb Dębieńsko do rowu odwadniającego przy ul. Ornontowickiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-12-02 10:29 Knopik Joanna 424.22KB
format: format_pdf Zawiadomienie Starosty Powiatowego dotyczące projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
19-11-20 13:21 Pyszny Katarzyna 208.95KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 14.11.2019 r. informujące o możliwości składania uwag i wniosków w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-11-20 07:42 Kurdek Irena 507.28KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 14.11.2019 r. o przedłużeniu terminu do złożenia uzupełnień do dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-11-19 10:39 Kurdek Irena 438.58KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 8.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZGM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Rybnickiego z dnia 20.11.2009 r. OŚ.6223-39/09.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-11-15 08:25 Knopik Joanna 382.92KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych (drenażu rozsączającego) z obiektu GPZ ,,Leszczyny” dz. nr 4019/157 obręb Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-11-13 11:47 Knopik Joanna 428.56KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Pilchowice z 4.11.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wentylacji technologicznej w hali produkcyjnej Tenneco Silesia Sp. z o.o. w Stanowicach przy ul. Zwycięstwa 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-11-12 08:05 Kurdek Irena 477.01KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 31.10.2019 r. informujące strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
19-11-06 10:49 Kurdek Irena 400.67KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 30.10.2019 r. informujące o wydaniu przez Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej decyzji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
19-11-05 14:42 Kurdek Irena 447.68KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 25.10.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
19-11-04 12:33 Kurdek Irena 452.19KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 23.10.2019 r. zawiadamiające strony o przedstawieniu przez spółkę BAPRO Sp. z o.o. wyjaśnień do uwag wniesionych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-10-28 13:34 Kurdek Irena 302.81KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 24.09.2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji elektroenergetycznej SE 110/6kV „Budryk” w Ornontowicach” realizowanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
19-10-07 11:48 Kurdek Irena 65.47KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 26.09.2019 r. o możliwości zgłaszania uwag i wniosków w trwającym postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
19-09-27 09:56 Kurdek Irena 504.07KB
format: format_pdf Ogłoszenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dotyczące spotkania informacyjnego w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz bioasekuracji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-09-24 09:54 Ebert Barbara 252.13KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 9.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 498/7 obręb Czuchów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-09-16 14:08 Knopik Joanna 394.28KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 3092/432 obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
19-09-16 14:05 Knopik Joanna 417.29KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 9.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Wiejska wylotem zlokalizowanym na działce nr 458/189 obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
19-09-13 09:29 Knopik Joanna 437.11KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Bełkowska wylotem zlokalizowanym na działce nr 374/202 obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
19-09-13 09:26 Knopik Joanna 422.98KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Górnicza wylotem zlokalizowanym na działce nr 3092/432 obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-09-13 09:24 Knopik Joanna 418.68KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Ks.Pojdy wylotem zlokalizowanym na działce nr 1896/1840 obręb Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
19-09-13 09:19 Knopik Joanna 414.33KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 5.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Ks.Pojdy wylotem zlokalizowanym na działce nr 2623/2433 obręb Książenice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
19-09-13 08:55 Knopik Joanna 420.98KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 6.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej - ul. Furgoła i ul. Jesionka wylotami zlokalizowanymi na działce nr 1190/85 obr. Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-09-13 08:50 Knopik Joanna 424.31KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia odcinka drogi powiatowej wylotem do rowu odwadniającego w Leszczynach - ul. Pojdy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-09-13 08:35 Knopik Joanna 406.06KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Bełkowska w Palowicach wylotem zlokalizowanym na działce nr 393/103 obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-09-12 15:16 Knopik Joanna 431.32KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 3.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Zabrzańska w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 732/289 obręb Dębieńsko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-09-12 15:11 Knopik Joanna 413.85KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwadniania odcinka drogi powiatowej - ul. Furgoła w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 118/29 obręb Dębieńsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
19-09-12 15:04 Knopik Joanna 413.93KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z dnia 4.09.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej - ul. Parkowa w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 2733/286 obręb Czerwionka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
19-09-12 14:53 Knopik Joanna 420.75KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. Rybnicka w Czerwionce-Leszczynach wylotem zlokalizowanym na działce nr 720/466
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-09-10 08:09 Kurdek Irena 399.17KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 3.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. ks. Pojdy w Książenicach do rowu zlokalizowanego na działce 2630/177
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-09-10 08:08 Kurdek Irena 391.8KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. ks. Pojdy w Książenicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
19-09-05 14:19 Kurdek Irena 404.19KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 2.09.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZDP w Rybniku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia drogi powiatowej – ul. Górnicza w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
19-09-05 14:18 Kurdek Irena 392.5KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 26.08.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną – działka nr 688/655 obręb Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-08-30 11:58 Kurdek Irena 498.11KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 13.08.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - dwóch stawów rybnych na działkach 729/74, 731/73, 730/74, 732/73 obręb Palowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
19-08-19 10:54 Kurdek Irena 454.87KB
format: format_pdf Zawiadomienie starosty w sprawie Planu urządzenia lasu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
19-08-14 08:43 Pyszny Katarzyna 337.23KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa BGO.6220.7.2019.AO z dnia 31 lipca 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-08-06 14:42 Pala Łukasz 604.47KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 22.07.2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-07-26 12:09 Kurdek Irena 432.27KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 18.07.2019 r o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju Oddział „Żory” na odprowadzenie z terenu zakładu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Polnej 1c ścieków oraz wód opadowych i roztopowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
19-07-25 10:34 Kurdek Irena 539.55KB
format: format_pdf Obwieszczenie GDOŚ z 12.07.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-07-18 12:02 Kurdek Irena 487.63KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach z 8.07.2019 r o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S-1 na działce ewidencyjnej nr 2605/275 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-07-11 11:16 Kurdek Irena 789.58KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z 19.06.2019 r o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S-1 na działce ewidencyjnej nr 2605/275 w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
19-07-04 07:30 Kurdek Irena 425.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 21.06.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o przekazaniu inwestorowi uwag do raportu oddziaływania na środowisko złożonych w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-06-25 10:59 Kurdek Irena 415.02KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 12.06.2019 r. zawiadamiające strony o wydaniu postanowienia dot. sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji RDOŚ w Katowicach z 6.11.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów – Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
19-06-18 10:46 Kurdek Irena 492.26KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 5.06.2019 r. o dopuszczeniu Fundacji 360! do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-06-11 13:14 Kurdek Irena 573.03KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 27.05.2019 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji elektroenergetycznej SE 110/6 kV „Budryk” w Ornontowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-05-31 13:15 Kurdek Irena 502.2KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa z 21.05.2019 r. zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji elektroenergetycznej SE 110/6 kV „Budryk” w Ornontowicach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-05-29 10:52 Kurdek Irena 640.29KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 9.05.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-05-14 10:27 Kurdek Irena 494.85KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 24.04.2019 r. o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” zlokalizowanego na terenie Rybnika i Czerwionki-Leszczyn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-05-06 08:56 Kurdek Irena 597.77KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 17.04.2019 r. o przekazaniu do WSA w Warszawie skarg na postanowienia GDOŚ z 2.01.2019 r. i 4.01.2019 r. – dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-04-26 10:52 Kurdek Irena 531.25KB
format: format_pdf Ogłoszenie o I przetargu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
19-04-23 14:05 Ebert Barbara 1.22MB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.4.2018 z 11.02.2019 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
19-02-20 10:08 Kurdek Irena 261.61KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 2/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik z dnia 10 stycznia 2019 roku - dotyczy: cennik sprzedaży detalicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
19-02-14 15:07 Pala Łukasz 1.21MB
format: format_pdf Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu znaków granicznych i ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
19-02-13 15:10 Pala Łukasz 26.45KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.7 z 25.01.2019 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie i o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
19-01-31 13:56 Kurdek Irena 495.35KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ o wydaniu postanowienia z 4.01.2019 r. stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z 21.11.2016 r. – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
19-01-11 11:29 Kurdek Irena 2MB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ o wydaniu postanowienia z 2.01.2019 r. utrzymującego w mocy postanowienie RDOŚ w Katowicach z 8.11.2018 r. – dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
19-01-09 14:08 Kurdek Irena 1.69MB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL.4 z 10.12.2018 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Katowicach z 2.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-12-14 10:54 Kurdek Irena 487.04KB
format: format_pdf Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 2 listopada 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-11-13 14:36 Pala Łukasz 492.15KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.26 z 13.09.2018 r. o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędów pisarskich w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 2.07.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
18-09-20 12:08 Kurdek Irena 406.1KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.23.2017 z dnia 20 sierpnia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
18-08-29 08:29 Pala Łukasz 234.04KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ZKO.621.2.2018 z 21.08.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
18-08-28 08:39 Kurdek Irena 32.47KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 08.08.2018 r. o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji z dnia 20.07.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk w gminie Czerwionka-Leszczyny w województwie śląskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-08-22 11:10 Kurdek Irena 449.46KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7820.23.2017 z dnia 18 lipca 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-08-14 10:49 Pala Łukasz 5.78MB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 04.07.2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-07-13 10:22 Majewska Marzena 759.18KB
format: format_pdf Obwieszczenie WOOŚ.4235.7.2017.MK2.20 z 4.07.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-07-11 11:41 Kurdek Irena 801.92KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 12.06.2018 r. w sprawie terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-06-20 10:52 Kurdek Irena 385.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 12.06.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-06-20 10:51 Kurdek Irena 485.85KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6 o powiadomieniu przez Republikę Czeską o otwartej debacie publicznej, która odbędzie się 19.06.2018 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-06-15 10:23 Kurdek Irena 366.37KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.1 z 4.06.2018 r. w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-06-08 09:28 Kurdek Irena 434.45KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.21 z 30.05.2018 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-06-07 12:21 Kurdek Irena 565.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie-zawiadomienie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 14.05.2018 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-05-22 10:47 Kurdek Irena 496.82KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.16 z 7.05.2018 r. zawiadamiające strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „BUDRYK”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-05-11 12:20 Kurdek Irena 583.92KB
format: format_pdf Obwieszczenie-zawiadomienie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 19.04.2018 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w miejscowości Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-04-24 14:42 Kurdek Irena 578.41KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
18-04-12 15:11 Pala Łukasz 331.46KB
format: format_pdf Obwieszczenie IFXIII.7820.23.2017 z dnia 26 marca 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-04-03 10:51 Pala Łukasz 207.74KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.18 z 26.03.2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-04-03 08:47 Kurdek Irena 687.21KB
format: format_pdf Obwieszczenie prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 15.03.2018 r. dotyczące udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
18-03-21 12:41 Kurdek Irena 860.2KB
format: format_pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.2.2018 z 13.03.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie hodowanego drobiu (kur nieśnych na brojlery) na terenie fermy drobiu w Bełku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-03-20 08:01 Kurdek Irena 770.94KB
format: format_pdf Obwieszczenie IFXIII.7820.9.2018 z dnia 2 marca 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-03-13 11:29 Pala Łukasz 319.23KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 2.03.2018 r. o znakach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.13 dotyczące wyznaczenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-03-09 10:51 Kurdek Irena 513.99KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.03.2018 r. informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-03-09 10:30 Kurdek Irena 16.62KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-03-01 10:09 Niedobecka Marcjanna 392.83KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 lutego 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-03-01 10:07 Niedobecka Marcjanna 403.78KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ z 12.02.2018 r. WOOŚ.4235.7.2017.MK2.11 o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; „Wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-02-19 10:53 Kurdek Irena 1.01MB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.16 z 22.01.2018 r. zawiadamiające strony o wystąpieniu do Dyrektora RZGW w Gliwicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-01-30 08:04 Kurdek Irena 389.15KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z dnia 16 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-01-23 11:06 Pala Łukasz 588.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4260.58.2017.MK.1.8 z 16.01.2018 r. informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu w ciągu ul. Miarki nad rzeką Bierawką w Bełku”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-01-22 09:19 Pyszny Katarzyna 466.27KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.11 z 28.12.2017 r o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-01-04 09:22 Pyszny Katarzyna 553.96KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.11 z 28.12.2017 r. zawiadamiające strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-01-03 13:26 Kurdek Irena 535.99KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.12.2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-12-20 15:07 Niedobecka Marcjanna 382.41KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4235.7.2017.MK2.5 z 12.12.2017 r. dotyczące wyznaczenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-12-18 09:21 Kurdek Irena 540.26KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.3 z 5.12.20117 r. o powiadomieniu przez Republikę Czeską o planowanej realizacji przedsięwzięcia „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o terminie zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej dokumentacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
17-12-11 08:13 Kurdek Irena 360.94KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z 7.11.2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-11-13 11:53 Pala Łukasz 3.35MB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.9 z 6.11.2017 r. o zaplanowanym udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
17-11-10 09:56 Kurdek Irena 1MB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.25 z 7.11.2017 r. informujące społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
17-11-10 09:15 Kurdek Irena 519.18KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.24 z 7.11.2017 r. informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
17-11-10 09:13 Kurdek Irena 559.01KB
format: format_pdf Zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
17-11-09 14:58 Pala Łukasz 5.62MB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.7.2017.AM.2 z 5.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Budryk””
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
17-09-08 08:57 Kurdek Irena 598.04KB
format: format_pdf Zawiadomienie Burmistrza Miasta Orzesze z 25.8.2017 r. o możliwości składania uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Instalacji do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidzianej do realizacji w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
17-08-29 09:24 Kurdek Irena 514.06KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 28.07.2017 r. o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu : Ruda Śląska - Rybnik"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
17-08-08 14:19 Pala Łukasz 478.82KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4235.14.2016.KM.20 z 13.07.2017 r. informujące strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze z łoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice o przesunięciu terminu załatwienia sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-08-03 10:18 Pyszny Katarzyna 544.08KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji Nr ZKO-4/17 z dnia 28.07.2017 r. o znakach ZKO.6220.4.2017 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z przynależną infrastrukturą zlokalizowanego w Stanowicach przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Wyzwolenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
17-07-28 12:27 Kurdek Irena 18.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4235.14.2016.KM.20 z 13.07.2017 r. informujące strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze z łoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania z aktami sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
17-07-19 10:12 Kurdek Irena 562.36KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.49.2017 z dnia 11 lipca 2017r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
17-07-18 09:59 Majewska Marzena 694.98KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 4.07.2017 r. o złożonym wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu : Ruda Śląska - Rybnik"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-07-12 14:11 Majewska Marzena 413.13KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.5.2017.KM.2 z 4.07.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Szczygłowice” dla KWK Knurów-Szczygłowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-07-10 09:20 Kurdek Irena 371.47KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.7820.23.2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinki ..."
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-06-09 09:55 Pala Łukasz 2.39MB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.16 z 1.06.2017 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia na Rzecz Poszkodowanych przez Zakłady Górnicze do udziału w postępowaniu dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
17-06-08 11:34 Kurdek Irena 459.93KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.13 z 30.05.2017 r. o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
17-06-02 11:57 Kurdek Irena 599.9KB
format: format_pdf Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.4.2017 z dnia 16.05.2017 r. o wydaniu decyzji o znakach OŚ.6341.4.2017 stanowiące pozwolenie wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych za pomocą studni S1 w Książenicach oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
17-05-30 09:51 Pyszny Katarzyna 274.54KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ z 9.05.2017 r. o przekazaniu do WSA w Warszawie skargi na postanowienie GDOŚ stwierdzające niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez RDOŚ w Katowicach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku między granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) – Rybnik”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-05-16 14:01 Kurdek Irena 422.2KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 27.04.2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i budynku biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi na działkach 4948/412 i 4949/412 przy ul. Polnej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
17-05-04 14:45 Kurdek Irena 17.78KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.8 z 19.04.2017 r. o zaplanowanym udziale społeczeństwa w toku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metany jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
17-04-25 14:53 Kurdek Irena 0.94MB
format: format_pdf Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.4.2017 z dnia 07.04.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych za pomocą studni S1 w Książenicach oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
17-04-24 16:40 Pyszny Katarzyna 407.89KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny z dnia 5.04.2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
17-04-06 15:36 Pala Łukasz 375.14KB
format: format_pdf Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.8.2017 z dnia 23.03.2017 r. o wydaniu decyzji Nr OŚ.6341.8.2017 stanowiącej pozwolenie wodnoprawne dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów -Szczygłowice” na pobór wód podziemnych za pomocą istniejących 11 studni w ramach grupowego ujęcia wód podziemnych w Bełku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
17-04-04 12:43 Pyszny Katarzyna 268.69KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
17-03-15 14:25 Niedobecka Marcjanna 374KB
format: format_pdf Zawiadomienie Starosty Rybnickiego o znakach OŚ.6341.8.2017 z dnia 03.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów -Szczygłowice” na pobór wód podziemnych za pomocą istniejących 11 studni w Bełku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-03-14 12:08 Pyszny Katarzyna 642.31KB
format: format_pdf Ogłoszenie Marszałka Woj. Śl. z 28.02.2017 r. o możliwości zapoznania się z wnioskiem JSW KOKS S.A. z s. w Zabrzu w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śl. z 10.03.2006 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji w przemyśle mineralnym – piece koksownicze w Koksowni „Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12 oraz o możliwości składania uwag
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
17-03-13 09:24 Kurdek Irena 331.05KB
format: format_pdf Zawiadomienie GDOŚ w Warszawie DOOŚ-DŚII.4210.1.2017.mk.2 z 10.02.2017 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia odwołania przez Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka od decyzji RDOŚ w Katowicach z 21.11.2016 r. znak WOOŚ.4210.5.2016 JW.12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
17-02-20 16:06 Kurdek Irena 393.07KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 lutego 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
17-02-09 11:27 Niedobecka Marcjanna 374.44KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016 z 31.01.2017 r. informujące o nowym terminie rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów-Szczygłowice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-02-02 12:19 Kurdek Irena 565.67KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.14.2016.KM.2 z 12.01.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK Knurów-Szczygłowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
17-01-19 08:02 Kurdek Irena 517.15KB
format: format_doc Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
17-01-12 14:42 Niedobecka Marcjanna 27.5KB
format: format_doc Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
17-01-12 14:40 Niedobecka Marcjanna 27.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016.JW.13 z 21.11.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Ślaska (A-1) - Rybnik”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
16-11-23 14:10 Kurdek Irena 534.24KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14.11.2016 r. o przyjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
16-11-18 12:33 Kurdek Irena 43.21KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 14.11.2016 r. o przyjęciu przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
16-11-18 12:32 Kurdek Irena 42.58KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 24.10.2016 r. o znakach EK.6220.12.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
16-10-26 14:20 Kurdek Irena 42.16KB
format: format_pdf Zawiadomienie Starosty Rybnickiego OŚ.6341.20.2016 z dnia 11.10.2016r. Zawiadamiające strony o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów – Knurów na wodociąg PE Dz560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
16-10-17 11:24 Pyszny Katarzyna 278.52KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z 12.10.2016 r. o dopuszczeniu Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-10-17 11:16 Pyszny Katarzyna 574.63KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 4.10.2016 r. informujące strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
16-10-05 09:53 Kurdek Irena 41.37KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.6 z 29.09.2016 r. o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec” oraz o wystąpieniu o opinię do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-10-04 09:00 Pyszny Katarzyna 571.65KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016.JW.10 z 26.09.2016 r. informujące strony o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 952 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A1) - Rybnik”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
16-09-28 13:07 Kurdek Irena 482.61KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.4235.9.2016.PS.1 z 7.09.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnieniu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
16-09-09 10:10 Pyszny Katarzyna 491.94KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.1 z 29.08.2016 r. o powiadomieniu przez Republikę Czeską o planowanej realizacji przedsięwzięcia „Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”, możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o terminie zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej dokumentacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-08-31 11:17 Kurdek Irena 65.78KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 29.08.2016 r. o znakach EK.6220.12.2016 o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
16-08-30 10:13 Kurdek Irena 42.1KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4210.5.2016r. z dnia 1 sierpnia 2016r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A-1) - Rybnik" ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
16-08-04 09:59 Pyszny Katarzyna 520.87KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach WOOŚ.442.2.2014.EJ.4 z 25.07.2016 r. dotyczące zakończenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
16-07-27 11:18 Kurdek Irena 157.64KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 29.06.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kaskady trzech stawów zlokalizowanych na działce nr 2696/241 wraz z mnichami szandorowymi w miejscowości Bełk, gmina Czerwionka-Leszczyny, powiat rybnicki”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
16-06-30 14:03 Kurdek Irena 41.01KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 23.06.2016 r. o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Bazy Transportowej” w Bełku przy ul. Zwycięstwa .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
16-06-23 11:23 Kurdek Irena 41.31KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4.05.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów – Knurów na wodociąg PE Dz560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
16-05-12 08:35 Kurdek Irena 638.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.7 z 14 marca 2016 r. informujące strony o możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
16-03-18 10:12 Pyszny Katarzyna 426.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.02.2016 r. dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
16-03-01 13:09 Kurdek Irena 43.87KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.02.2016 r. dot. konsultacji społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
16-03-01 13:05 Kurdek Irena 42.48KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.5 z 23 lutego 2016 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
16-02-29 08:53 Pyszny Katarzyna 498.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 952 na odcinku pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska (A1) - Rybnik”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
16-02-15 08:29 Pyszny Katarzyna 483.48KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
16-01-07 16:15 Niedobecka Marcjanna 46.13KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
16-01-07 16:14 Niedobecka Marcjanna 44.73KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
16-01-07 16:13 Niedobecka Marcjanna 45.1KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ WOOŚ.4210.42.2015.JW.1 z 30 grodnia 2015r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa wodociągu stalowego DN 500 relacji Czuchów Knurów na wodociąg PE DZ560, na odcinku od Czuchowa do Szczygłowic
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
16-01-05 14:44 Pyszny Katarzyna 492.21KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
15-12-17 11:57 Pyszny Katarzyna 264.95KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
15-10-14 15:36 Niedobecka Marcjanna 45.1KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 września 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
15-10-01 13:30 Pala Łukasz 282.55KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 16.09.2015 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, terminie zgłaszania uwag i wniosków oraz terminie rozprawy administracyjnej w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice” na terenie Republiki Słowackiej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
15-09-22 11:42 Kurdek Irena 299.63KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 19.08.2015 r. o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych i ciężarowych, zlokalizowanego w Stanowicach przy ul. Zwycięstwa, na działce o numerze ewidencyjnym 916/24.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-09-11 10:36 Kurdek Irena 41.25KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 sierpnia 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
15-08-06 08:13 Niedobecka Marcjanna 44.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 6.07.2015r. informujące o wydaniu decyzji znak WOOS.4210.23.2014.AS.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” oraz zamieszczeniu ww. decyzji w publicznie dostępnym wykazie.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
15-07-10 12:59 Pyszny Katarzyna 351.95KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.35 z 6 lipca 2015r. informujące, że RDOŚ wydał decyzję znak WOOS.4210.23.2014.AS.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
15-07-10 12:50 Pyszny Katarzyna 398.75KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 30.06.2015 r. informujące o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci ciepłowniczej magistrali „Kuźnia” w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
15-07-02 10:01 Kurdek Irena 41.58KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.32 z 20 maja 2015r. informujące, postępowanie dowodowe o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1” zostało zakończone
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
15-05-26 09:04 Pyszny Katarzyna 365.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.29 z 2 kwietnia 2015r. informujące, że na dzień 30 czerwca 2015r. wyznaczono nowy termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-04-13 08:57 Pyszny Katarzyna 372.44KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 marca 2015 r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
15-03-04 14:54 Niedobecka Marcjanna 368.83KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 stycznia 2015r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
15-01-20 15:22 Niedobecka Marcjanna 339.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.21 z dnia 15 stycznia 2015r. informujące o przeprowadzanym udziale społeczeństwa w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
15-01-19 14:08 Pyszny Katarzyna 728.22KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.19 z dnia 15 stycznia 2015r. informujące, o wystąpieniu o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o opinię w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
15-01-19 14:00 Pyszny Katarzyna 318.01KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.17 informujące, o wystąpieniu o opinię sanitarną w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
15-01-14 13:48 Pyszny Katarzyna 319.52KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
15-01-13 14:38 Niedobecka Marcjanna 657.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.23.2014.AS3.3.14 z 2 grudnia 2014r informujące, że na dzień 31 marca 2015r. wyznaczono nowy termin rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
14-12-08 09:44 Pyszny Katarzyna 398.26KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o znakach WOOŚ.4210.3.2011.AS3.33 z 7 października 2014r informujące, że żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1 uważa się za wycofane.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 329
14-10-14 11:08 Pyszny Katarzyna 338.96KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 16.09.2014 r. informujące o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach” i o przysługującym stronom odwołaniu od decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
14-09-17 08:23 Kurdek Irena 42.6KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wystąpieniu o opinię do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z postępowaniem o wydanie decyzji o śroowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Dębieńsko 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
14-08-28 10:35 Pyszny Katarzyna 340.66KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 20.08.2014 r. informujące strony o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ooś dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego przez ZDP w RYbniku i o prawie do wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
14-08-21 11:03 Kurdek Irena 42.38KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kataowicach w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Dębieńsko 1"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
14-08-08 11:24 Pyszny Katarzyna 411.59KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 lipca 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
14-08-05 11:37 Pyszny Katarzyna 338.49KB
format: format_pdf obwieszczenie Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z 9.07.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 5625S, ulica Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
14-07-10 08:57 Kurdek Irena 43.38KB
format: format_pdf obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji przenoszącej na rzecz Tenneco Silesia Sp. z o.o. z s. w Rybniku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z s. w Rybniku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
14-05-13 09:03 Kurdek Irena 43.96KB
format: format_pdf informacja o wydaniu decyzji SKO w Katowicach z dnia 10.04.2014 r. uchylającej w całości decyzję Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny i odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i gazowych w Stanowicach przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Wyzwolenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
14-04-17 11:55 Kurdek Irena 292.53KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o wydaniu decyzji w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych wraz z częścią socjalno-biurową i infrastrukturą towarzyszącą w Stanowicach, realizowanego przez Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
14-04-01 13:48 Pala Łukasz 43.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.03.2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
14-03-21 10:50 Pala Łukasz 415.58KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 18.03.2014 r. w sprawie wystąpienia o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
14-03-19 11:11 Kurdek Irena 678.6KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 25.02.2014 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięciaw pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
14-02-28 08:34 Kurdek Irena 0.91MB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 25.02.2014 r. w sprawie wystąpienia o opinię dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
14-02-28 08:30 Kurdek Irena 711.78KB
format: format_pdf Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach z 17.02.2014 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 383
14-02-20 10:55 Kurdek Irena 2.13MB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyr. Ochrony Środowiska w Katowicach z dn 5.02.14r o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Modernizacja i rozbudowa Katow. Węzła Kolejowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
14-02-07 09:00 Strzelczyk Katarzyna 578.13KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o ponowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obszaru położenego w rejonie ulic Wyzwolenia, Leszczyńskiej oraz granicy sołectwa Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
14-01-30 13:50 Pala Łukasz 576.7KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15.01.2014 r._pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
14-01-16 12:56 Pala Łukasz 307.82KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 listopada 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
14-01-10 10:36 Pala Łukasz 311.56KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 listopada 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
14-01-10 10:34 Pala Łukasz 279.49KB
format: format_pdf Obwieszczenie Starosty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
14-01-10 10:33 Pala Łukasz 386.85KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 03.09.2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-09-04 09:24 NaN
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.08.2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
13-08-27 09:49 NaN
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.08.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
13-08-27 09:48 364.45KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25.07.2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
13-07-26 09:16 454.93KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26.06.2013r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
13-06-27 13:32 303.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.05.2013r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
13-05-21 09:09 218.9KB
format: format_pdf Informacja o wydaniu decyzji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
13-05-13 13:41 155.44KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.09.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
12-09-12 11:32 NaN
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.08.2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
12-08-23 12:31 201.73KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.08.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 275
12-08-22 12:31 205.32KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30.07.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
12-07-30 12:37 207.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.07.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
12-07-06 08:52 287.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.07.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
12-07-06 08:51 289.22KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5.06.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
12-06-11 13:40 227.88KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 5.06.12r. dot. wydania decyzji w sprawie: odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków budowalanych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
12-06-06 14:26 227.88KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.04.2012r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego blacharsko-mechanicznego i lakierni w Czerwionce-Leszczyna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
12-04-24 13:23 299.97KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.04.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
12-04-12 08:54 NaN
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8.03.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
12-03-12 15:10 244.33KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.02.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
12-02-15 08:28 301.6KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27.01.2012r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
12-01-31 11:49 225.88KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego "Dębieńsko 1"w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, Czerwionka oraz Dęb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
12-01-11 11:28 50.05KB
format: format_blank Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.12.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
11-12-21 10:44 NaN
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza z dnia 22.11.2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
11-11-25 09:59 289.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16.11.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
11-11-17 11:49 220.41KB
format: format_pdf Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 18 października 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
11-11-10 14:29 314.59KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.20911 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 314
11-09-20 13:31 220.08KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 269
11-09-20 13:31 205.13KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.09.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
11-09-20 13:29 310.22KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszszyny z dnia 29.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
11-08-29 10:39 258.54KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
11-08-29 10:37 213.33KB
format: format_pdf Obwieszczenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
11-08-19 13:43 278.96KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy a dnia 1.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
11-08-09 09:49 210.53KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
11-08-04 12:55 246.25KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1.08.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
11-08-04 12:53 180.48KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Plichowice z dnia 18.07.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
11-07-26 12:58 274.99KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14.07.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
11-07-21 09:53 207.67KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.07.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
11-07-13 13:51 239.76KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12.07.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
11-07-13 11:19 284.18KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.06.2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
11-06-22 10:38 195.38KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 15.06.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
11-06-21 10:55 199.79KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
11-06-15 15:13 197.3KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.06.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
11-06-15 11:42 267.58KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka z dnia 8.06.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
11-06-10 09:53 273.3KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11.05.2001r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
11-05-12 13:01 270.91KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 04.05.2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
11-05-05 14:30 209.71KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
11-05-05 09:40 224.39KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 marca 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
11-04-13 15:14 161.3KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26.01.2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
11-02-04 12:27 110.43KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.02.2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
11-02-03 12:18 209.72KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 stycznia 2011 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
11-01-26 09:17 197.97KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.12.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
10-12-15 09:44 204.61KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 29.09.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
10-09-30 10:54 420.22KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
10-08-27 15:01 180.45KB
format: format_pdf Załącznik do obwieszczenia z dnia 29.07.10 - Prognoza Oddziaływania na Środowisko w Ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny na lata 2010-2013 z uwz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 451
10-07-30 11:10 4.59MB
format: format_pdf Załącznik do obwieszczenia z dnia 29.07.10 - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2010 - 2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1157
10-07-30 11:01 871.6KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.07.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
10-07-30 10:57 46.09KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19.07.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
10-07-21 15:27 44.05KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.07.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
10-07-15 13:13 249.43KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.06.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
10-07-08 12:16 188.48KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.07.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
10-07-02 11:29 216.38KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.06.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
10-06-22 08:01 283.24KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9.06.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
10-06-18 12:08 174.81KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.05.2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
10-05-24 08:46 260.18KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28.04.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
10-04-29 13:30 286.21KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20.04.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 231
10-04-29 13:28 183.1KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.04.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
10-04-29 13:27 189.17KB
format: format_pdf Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 19.04.2010r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 233
10-04-26 15:00 692.62KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13.04.2010r o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
10-04-14 13:20 308.33KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 30.03.2010 informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
10-03-31 14:48 303.22KB
format: format_doc Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
09-11-17 09:02 19KB
format: format_pdf Obwieszczenie o przekazaniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
09-04-27 11:47 42.21KB
format: format_pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla KW S.A. Oddział KWK "Szczygłowice"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
09-04-16 13:24 1.02MB
format: format_doc Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12.03.2009r. dot. zmiany studium
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
09-03-20 13:35 13.5KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 30 września 2008 roku o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 237
08-10-01 14:16 50.72KB
format: format_pdf Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2008 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
08-09-12 11:37 716.99KB
format: format_pdf Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05.08.2008r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 0
08-08-08 12:01 59.23KB

Redakcja strony: Obwieszczenia/ZawiadomieniaRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:24:48
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-02-13 15:13:29
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-02-13 15:13:27
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-02-13 15:13:27
Drukuj Liczba odwiedzin: 14570