Regulamin pracy

Regulamin pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

Ujednolicona wersja Regulaminu pracy obejmująca zmiany wprowadzone aneksami nr: 1/2002 z dnia 7 marca 2002, 2/2002, 3/2003 z dnia 1 stycznia 2003.

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. z 1998 roku Dz. U. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami) ustala się regulamin pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, zwanego dalej Ośrodkiem, o następującej treści:

I. Postanowienia wstępne

§1

Regulamin Pracy zwany dalej Regulaminem, obowiązuje w zakładzie pracy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki i prawa pracodawcy i pracowników.

§2

Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§3

Pracodawca jest obowiązany zapoznać każdego pracownika, w tym również nowo przyjętego do pracy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, z treścią tego regulaminu.

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w jego podpis, dołączone do akt osobowych.

II. Obowiązki pracowników

§4

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest:

rzetelne i efektywne wykonywanie pracy,

stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,

przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Ośrodku porządku,

przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy,

dbanie o dobro Ośrodka i jego mienie,

zachowanie w tajemnicy informacji służbowych lub organizacyjnych Ośrodka, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę pracodawcę,

przestrzeganie tajemnicy służbowej i państwowej określonej w odrębnych przepisach,

przestrzeganie w Ośrodku zasad współżycia społecznego,

zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z użytkownikami Ośrodka,

zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

dbanie o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy,

należyte zabezpieczenie, po zakończeniu pracy urządzeń i pomieszczenia pracy.

Obowiązki, o których mowa w ust. 1 dotyczą również pracowników wykonujących czynności służbowe poza terenem Ośrodka.

§5

Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy po spożyciu alkoholu jest zabronione.

Zabrania się wnoszenia na teren zakładu pracy alkoholu.

§6

Zabrania się pracownikom:

nieuzasadnionego opuszczania stanowiska pracy w czasie wykonywania obowiązków służbowych,

wynoszenia z Ośrodka jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność pracodawcy bez pisemnej zgody osoby upoważnionej przez pracodawcę,

wnoszenie na teren Ośrodka i używanie jakichkolwiek urządzeń, które zagrażałyby życiu i bezpieczeństwu pracowników.

§7

W związku z rozwiązaniem stosunku pracy lub upływem czasu na który została zawarta umowa o pracę, pracownik jest obowiązany rozliczyć się z pracodawcą.

§8

Wprowadza się całkowity zakaz palenia tytoniu w zakładzie pracy poza miejscem do tego przeznaczonym.

III. Czas pracy

§9

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub innym miejscu przeznaczonym do wykonywania pracy.

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§10

Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5 dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym trzech miesięcy.

Czas pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalają indywidualne harmonogramy pracy.

W komórkach organizacyjnych, w których odbywa się praca również w niedziele pracownik powinien korzystać co najmniej raz na trzy tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

§11

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekroczyć 6 godzin na dobę, natomiast młodocianego powyżej 16 lat - 8 godzin na dobę.

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy, jednakże w wymiarze nie przekraczającym 18 godzin tygodniowo.

§12

Ustala się godziny rozpoczynania i kończenia pracy na poszczególnych stanowiskach w zał. nr 1 do regulaminu pracy.

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach Dyrektor Ośrodka może wyrazić zgodę na zmianę godzin pracy, pod warunkiem, ze zmiana taka nie utrudnia funkcjonowania Ośrodka.

Jeżeli wymagają tego potrzeby Ośrodka pracownik może być zatrudniony poza godzinami pracy na polecenie przełożonego i za swoją zgodą. Za dodatkowo przepracowane godziny przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie lub na jego wniosek czas wolny. W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Kontrole prawidłowości korzystania z dni wolnych za przepracowany czas pracy prowadzi pracownik ds. personalnych.

§13

Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, korzystają z 15-minutowej przerwy w pracy wliczanej do czasu pracy, czas rozpoczynania i zakończenia przerwy śniadaniowej ustala pracodawca.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kasjera korzystają z przerwy śniadaniowej w czasie gdy umożliwia im to absencja klientów.

§14

Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godzina 21:00 a 5:00, za każdą przepracowana godzinę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.

§15

Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§16

Przebywanie pracowników na terenie Ośrodka, poza godzinami pracy może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody przełożonego odnotowanej w rejestrze wejść na obiekt.

§17

Pracodawca opracowuje harmonogram pracy i prowadzi ewidencję czasu pracy.

Przyjście do pracy pracownicy potwierdzają wpisem w liście obecności.

§18

Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

IV. Obowiązki pracodawcy

§19

Pracodawca obowiązany jest w szczególności:

zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę,

zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz jego podstawowymi uprawnieniami,

organizować pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i jakości pracy,

zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, prowadzić systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

terminowego i prawidłowego wynagrodzenia,

za pracę w warunkach uciążliwych wypłacać pracownikom dodatek w wysokości 1% minimalnego wynagrodzenia; dodatek za pracę w warunkach uciążliwych otrzymują: sprzątaczki, konserwatorzy maszyn i urządzeń i ratownicy wodni,

ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w miarę możliwości finansowo-organizacyjnych,

zaspakajać w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,

wydawać pracownikom potrzebne materiały i narzędzia pracy.

V. Urlopy i zwolnienia od pracy

§20

Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy w uzgodnieniu z Zakładową organizacja związkową.

Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu pracownika zawiadamia się nie później niż na 10 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy (osoby upoważnionej) na karcie urlopowej.

Na wniosek pracownika w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.

Część urlopu nie wykorzystana z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z choroba zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do trzech miesięcy, urlopu macierzyńskiego - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

Za czas urlopu przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.

§21

Pracownikowi, na jego pisemny wniosek może być udzielany urlop bezpłatny.

§22

Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (urlop wychowawczy),

dla umożliwienia wykonywania mandatu posła lub senatora,

młodocianemu w okresie ferii szkolnych, po wyczerpaniu urlopu wypoczynkowego,

podejmującemu naukę w szkole lub w formach pozaszkolnych, bez skierowania pracodawcy, w ramach zawartej umowy, a czas pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika.

§23

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:

w celu wykonywania zadań lub czynności:

a) ławnika w sądzie,

b) członka Kolegium ds. wykroczeń,

c) obowiązku świadczeń osobistych,

d) oddelegowania do prac związkowych jeżeli praca ta nie może być wykonywana w czasie wolnym od pracy,

w celu:

a) wykonywania powszechnego obowiązku obrony,

b)stawienia się na wezwanie organu administracji samorządowej, organu samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji, kolegium ds. wykroczeń komisji pojednawczej, Sadu Pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,

c) przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonym stanowisku pracy,

d) oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stacje krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,

w celu występowania w charakterze:

a) biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed Kolegium ds. Wykroczeń,

b) strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.

§24

Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.

Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Czas odpracowania zwolnienia nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§25

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy z zachowaniem wynagrodzenia na czas obejmujący:

2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca matki ojczyma lub macochy,

1 - dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika pod jego bezpośrednią opieką.

VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy

§26

Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§27

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,

wydać pracownikowi przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze oraz środki higieny indywidualnej i higieny osobistej,

wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce przechowywania odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

§28

Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Instruktaż wstępny pracownika w zakresie przepisów bhp przeprowadzają:

a) specjalista ds. bhp i p.poż. - instruktaż ogólny,

b) bezpośredni przełożony - instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy.

Szkolenie podstawowe w zakresie bhp winien ukończyć każdy pracownik w przeciągu najpóźniej 6 miesięcy od dnia zatrudnienia.

Najrzadziej co 3 lata każdy pracownik winien ukończyć szkolenie okresowe w zakresie bhp.

Szkolenie podstawowe i okresowe w zakresie bhp prowadzą: pracodawca oraz wyspecjalizowane jednostki z zewnątrz.

Przeszkolenie w zakresie przepisów bhp, p.poż. powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp oraz podstawowych umiejętności.

Czas szkolenia w zakresie bhp jest traktowany na równi z czasem pracy.

§29

Za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych ponosi odpowiedzialność ich kierownik, który w szczególności zobowiązany jest do:

zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz dopilnowania, aby te środki były stosowane zgodnie z przeznaczeniem,

organizowania, przygotowania i prowadzenia prac w sposób zabezpieczający przed wypadkami i chorobami zawodowymi oraz schorzeniami związanymi z warunkami środowiska pracy,

zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego,

zapewnienia możliwości przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp.

§30

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika. W szczególności pracownik obowiązany jest:

znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz przestrzegać wydanych w tym zakresie zarządzeń i wskazań przełożonych,

dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

używać przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem,

poddawać się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym badaniom zarządzonym przez właściwe organy i stosować się do zaleceń lekarskich.

§31

Pracownikom przydzielana jest odzież i obuwie robocze do stałego indywidualnego użytkowania na kartotekę wyposażenia indywidualnego pracownika.

Obowiązkiem pracownika jest utrzymanie w należytym stanie przydzielonych mu ochron indywidualnych, odzieży i obuwia roboczego oraz użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem w miejscu pracy.

Konserwacja, naprawa i pranie sortów odzieżowych należy do pracodawcy. W razie niemożności spełnienia w/w czynności pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

§32

Pracownik posiadający umowę o pracę określającą stanowisko pracy zgłasza się do kierownika zatrudniającej go komórki organizacyjnej, gdzie otrzymuje informacje o przysługujących mu uprawnieniach do odzieży i obuwia roboczego oraz pobiera wymagane sorty odzieżowe.

W przypadku nie pobrania przedmiotu z przyczyn zależnych od pracownika roszczenia pieniężne nie przysługują.

Okres używalności należnych przedmiotów liczy się od dnia ich wydania do zużycia lub upływu czasu wynikającego z Tabeli Norm, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu pracy, łącznie z urlopem wypoczynkowym, z wyłączeniem innych okresów nieobecności trwających jednorazowo ponad jeden miesiąc.

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przedłuża się okres używalności przydzielonych przedmiotów proporcjonalnie do czasu pracy.

§33

Pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową może ustalić stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

§34

Za przedłużone używanie odzieży roboczej oraz pracownikom, którzy używali własnej odzieży roboczej wypłaca się ekwiwalent pieniężny. Przy jego naliczeniu bierze się pod uwagę średnie ceny obowiązujące wówczas w jednostkach handlowych, prowadzących obrót tą odzieżą i obuwiem.

§35

W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownik jest zobowiązany zwrócić pracodawcy przydzielone mu przedmioty z wyjątkiem bielizny osobistej.

Odzież i obuwie nie podlegają zwrotowi w razie:

przejścia pracownika na rentę lub emeryturę, śmierci pracownika, bez względu na datę pobrania,

używania ich w okresie ponad 75% okresu określonego w Tabeli Norm.

W razie utraty, zniszczenia lub przedwczesnego zużycia przydzielonych pracownikowi przedmiotów - po sporządzeniu protokołu zniszczenia - pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi inne przedmioty zgodnie z Tabelą Norm. Jeżeli utrata, zniszczenie czy przedwczesne zużycie nastąpiło z winy pracownika, jest on zobowiązany uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości tych przedmiotów. Protokół sporządza przełożony pracownika przy współudziale specjalisty ds. bhp.

W razie rozwiązania stosunku pracy z winy lub na wniosek pracownika, pracownik zobowiązany jest przejąć na własność obuwie robocze i ochronne po wpłaceniu nie zamortyzowanych kosztów poniesionych przez pracodawcę.

§36

Całkowicie zużytą odzież roboczą (po kasacji), nie przekazaną przy tym na własność pracownika pracodawca niszczy sporządzając protokół, a materiały przekazuje na czyściwo.

§37

Nie wolno przydzielać pracownikom odzieży i obuwia roboczego nie spełniających wymagań określonych w Polskich Normach. Wydane pracownikom do użytkowania środki ochrony indywidualnej muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i deklarację zgodności.

§38

Pracodawca zapewnia, aby prace przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

Do wyżej wymienionych prac zaliczamy:

prace spawalnicze, cięcie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagające posługiwania się otwartym źródłem ognia w pomieszczeniach zamkniętych albo w pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem,

prace przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem, z wyjątkiem prac polegających na wymianie w obwodach o napięciu do 1 kV bezpieczników i żarówek (świetlówek),

prace wykonywane w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem,

prace związane z eksploatacją chlorowni na terenie basenów: krytego i otwartego,

prace wykonywane na wysokości powyżej 2 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

§39

W zakładzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza miejscami w tym celu wyznaczonymi.

§40

Pracodawca zapewnia pracownikom napoje (woda mineralna) dostępne w czasie całej zmiany roboczej według obowiązujących norm dla poszczególnych stanowisk pracy. Napoje otrzymują pracownicy zatrudnieni:

na stanowiskach ratowników wodnych,

przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,

na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajające ich potrzeby, odpowiednio zimne lub gorące napoje, w zależności od wykonywanej pracy.

§41

Pracodawca zapewnia pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno sanitarne oraz dostarcza na bieżąco środki higieny osobistej w postaci ręczników jednorazowych. Dodatkowo konserwatorzy maszyn i urządzeń, ratownicy wodni i sprzątaczki otrzymują ręczniki frotowe w ilości 1 szt. na rok.

VII. Ochrona pracy kobiet i młodocianych

§42

Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie wolno również bez jej zgody oddelegować ją poza stałe miejsce pracy. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

§43

Pracodawca jest obowiązany przenieść do innej pracy kobietę w ciąży:

a) zatrudnioną przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży i w razie przedłożenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że ze względu na stan ciąży nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej.

Stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

§44

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy.

Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.

Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, przysługuje jedna przerwa na karmienie.

§45

Ośrodek stosuje przepisy prawa pracy obowiązujące w zakresie zatrudniania młodocianych.

VIII. Wynagrodzenia

§46

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy.

§47

U pracodawcy obowiązuje czasowy system wynagradzania polegający na ustaleniu dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe od najniższego ustalonego przez Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej z zastrzeżeniem ust. 2.

Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie wlicza się:

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

nagród jubileuszowych,

odpraw emerytalno-rentowych,

dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§48

Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.

Podstawa zaszeregowania pracownika jest wykaz stanowisk pracy stanowiący załącznik nr 5 obejmujący wszystkie stanowiska występujące w MOSiR. Określa on kategorię zaszeregowania zasadniczego, stawki dodatku funkcyjnego oraz wymagania kwalifikacyjne.

§49

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze pracownika, ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiących załącznik 6 i wartości jednego punktu w złotych.

Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa załącznik nr 7.

Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracownika ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do wypracowania w danym miesiącu.

Najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania oraz wartość jednego punktu ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Miejską.

Na wynagrodzenie miesięczne pracownika składają się:

wynagrodzenie zasadnicze,

dodatek funkcyjny,

premia regulaminowa,

dodatek stażowy,

dodatek za pracę w godzinach nocnych,

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych.

§50

Wynagrodzenie za pracę w danym miesiącu wypłaca się w jednym z czterech ostatnich dni tego miesiąca. Wypłata wynagrodzenia za dni niezdolności do pracy lub zasiłków chorobowych dokonywana jest w terminie wypłaty wynagrodzeń, najpóźniej 30 dni po tym terminie. Pracodawca na wniosek pracownika udostępnia mu dokumentację do wglądu oraz przekazuje odcinek listy płac zawierający wszystkie składniki wynagrodzenia.

§51

Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w kasie Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej, lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazane na jego rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

§52

Z wynagrodzenia ulegają potrąceniu:

zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności alimentacyjnych, innych niż świadczenia alimentacyjne,

kary pieniężne przewidziane w art. 108 kodeksu pracy,

inne należności, na potrącenia których pracownik wyrazi zgodę.

IX. Wyróżnienia i nagrody

§53

Za stałe przejawianie pracownika inicjatywy w pracy, uzyskiwanie szczególnych wyników i efektów Dyrektor:

przyznaje nagrodę uznaniową,

awansuje na wyższe stanowisko,

przyznaje nagrodę rzeczową.

X. Dyscyplina pracy, kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy

§54

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego niniejszym regulaminem pracy porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych lub higieniczno-sanitarnych pracodawca może stosować:

karę upomnienia,

karę nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie stanowiska pracy bez nieuzasadnionej potrzeby, stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy pracodawca może również zastosować karę pieniężną.

Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa, niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika, a kary pieniężne łącznie nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia, przypadającego do wypłaty.

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne.

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia.

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, z czego należy sporządzić stosowną notatkę.

Jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg przewidzianego dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu. Przepis ten - zdanie pierwsze - stosuje się odpowiednio w razie uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

Pracownik, wobec którego zastosowano karę upomnienia, nagany, bądź pieniężną, nie może być pozbawiony dodatkowo tych uprawnień, wynikających z przepisów prawa pracy, które są uzależnione od nienaruszania obowiązków pracowniczych w zakresie uzasadniającym odpowiedzialność porządkową.

§55

Naruszeniami obowiązków pracowniczych karanym upomnieniem bądź naganą są:

niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy,

nadmierna nie usprawiedliwiona nieobecność lub spóźnianie powodujące dezorganizację pracy,

nieinformowanie o zaistniałych niebezpiecznych warunkach pracy lub wypadku albo niestosowanie się do praktyk bezpiecznej pracy i zasad bhp,

opuszczanie miejsca pracy bez pozwolenia bezpośredniego zwierzchnika lub kierownika komórki organizacyjnej,

pozostawienia miejsca pracy podczas harmonogramowej zmiany bez pozwolenia bezpośredniego przełożonego,

wykonywanie prac własnych lub prac, które nie są zlecone przez zwierzchników,

działanie dezorganizujące i utrudniające pracownikom wykonywanie ich obowiązków, np. wszelkie próby handlu, akwizycji, reklamy, agitacji politycznej itp.,

naruszenie tajemnicy o danych osobowych pracowników.

§56

Za ciężkie naruszenie obowiązków pracownika uzasadniające rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym z jego winy, uważa się w szczególności:

nieobecność w pracy przez okres kolejnych trzech lub więcej dni bez powiadomienia przełożonego lub pracownika prowadzącego sprawy pracownicze,

działanie na szkodę pracodawcy przez zabór, uszkodzenie jego mienia, wynoszenia z zakładu pracy lub niszczenia dokumentów służbowych,

odmowę wykonania polecenia służbowego bezpośredniego przełożonego,

udział w bójce, kłótnie naruszające spokój i porządek w pracy,

picie lub posiadanie alkoholu w pracy lub przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu,

posiadanie broni lub innego uzbrojenia w zakładzie,

ujawnianie jakichkolwiek poufnych informacji o pracodawcy, a także dokonywanie nagrań dźwiękowych bądź wizualnych bez zezwolenia,

fałszowanie bądź podawanie błędnych informacji w kwestiach dotyczących jakichkolwiek danych o pracodawcy,

podawanie nieprawdziwych informacji stanowiących podstawę zatrudnienia pracownika, wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń,

nieprzestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną pracy.

XI. Współpraca pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi

§57

Współpracując ze związkami zawodowymi pracodawca opiera się na art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55, poz. 234 z późn. zm.), zgodnie z którym w zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej.

§58

W indywidualnych sprawach pracowniczych, wymagających współpracy z zakładową organizacją związkową, pracodawca stosuje postanowienia art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych zgodnie, zgodnie z którymi pracodawca jest obowiązany zwrócić się go organizacji związkowej o informację o pracownikach korzystających z obrony związku tj. jego członkach oraz innych pracownikach, którzy wystąpili do związku o obronę swoich praw a związek wyraził zgodę na ich obronę.

Zakładowa organizacja związkowa obowiązana jest przedstawić pracodawcy w ciągu pięć dni od otrzymania ww. zapytania imienną listę osób korzystających z ochrony związku. Nie udzielenie tej informacji uwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

§59

Zakładowa organizacja związkowa zobowiązuje się informować na bieżąco pracodawcę o zmianach w organach statutowych związku.

§60

Pracodawca zobowiązuje się udostępnić zakładowej organizacji związkowej pomieszczenie wraz z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania działalności związkowej według wcześniejszych ustaleń z organizacją związkową.

§61

Na pisemny wniosek organizacji związkowej pracodawca zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić związkowi pomieszczenia zakładu pracy, w celu przeprowadzenia zebrania czy wyborów organizowanych przez związek. Przedmiotowy wniosek należy złożyć na 7 dni przed planowanym zebraniem.

Inne postanowienia

§62

Pracownik nie powinien używać słów wulgarnych, niegrzecznych ani niestosownych w stosunku do współpracowników.

§63

Pracownik nie powinien na stanowisku pracy zajmować się żadnymi czynnościami nie związanymi z pracą.

§64

Pracownik nie powinien:

przyjmować na adres zakładu prywatnej korespondencji,

wykorzystywać wewnętrznego obiegu poczty bankowej do nadawania prywatnej korespondencji,

wykorzystywać urządzeń łączności w zakładzie pracy (telefon, fax, połączenia przy użyciu komputera) do celów prywatnych.

§65

Pracodawca dąży do wyeliminowania z miejsca pracy przypadków molestowania seksualnego. Przez molestowanie seksualne rozumie się tu wszelkie zachowania natury seksualnej narzucane innym osobom zarówno słownie, jak i fizycznie, takie jak: dotykanie, proszenie o przychylność seksualną, opowiadanie dowcipów o charakterze seksualnym, zadawanie pytań o charakterze seksualnym itp. Pracodawca prowadzi dochodzenie w przypadku jakichkolwiek skarg w kwestii molestowania seksualnego. Dochodzenie takie będzie miało na uwadze zachowanie prywatności wszystkich stron. W stosunku do każdego z pracowników, któremu udowodniono napastowanie seksualne współpracowników, podjęte zostaną środki przewidziane przez przepisy prawa pracy i prawa karnego.

§66

Pracownicy mogą angażować się w działalność polityczną i społeczną pod warunkiem, że:

czynią to jako osoby prywatne, a nie przedstawiciele zakładu pracy,

działalność ta nie odbywa się kosztem czasu pracy i nie pociąga za sobą korzystania z urządzeń i wyposażenia pracodawcy.

Postanowienia końcowe

§67

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z mocą od 21.12.2001 r. i podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 2 tygodni od dnia 06.12.2001 r.

§68

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnego aneksu.

Redakcja strony: Regulamin pracyRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:15:43
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:25:57
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:25:55
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:25:55
Drukuj Liczba odwiedzin: 3863