Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 

Do pobrania:
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym udostępnia organ gminy. Udostępnianie danych z tego rejestru jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy.

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Podmiot wnioskujący kieruje do organu gminy prowadzącego rejestr wniosek o udostępnienie danych osoby poszukiwanej. Zapytanie powinno mieć postać sformalizowanego wniosku i może zostać złożone zarówno w tradycyjnej formie pisemnej, jak również w formie dokumentu elektronicznego,zawierającego kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

Organ gminy udostępnia dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w jego posiadaniu.

Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

Potrzeba uzyskania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym ma wynikać z interesu prawnego.

W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym składany do tutejszego organu w formie elektronicznej należy kierować:

lub

 • do skrytki ePUAP: /8411Z/UGIMCzerwionka

Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie pozytywny, dane podlegają udostępnieniu. W przeciwnym razie wydawana jest decyzja odmowna, która podlega zaskarżeniu.

Odpowiedź organu, podobnie jak zapytanie, może zostać udzielona zarówno w formie pisemnej, jak i w formie dokumentu elektronicznego. Decydujące w tym zakresie pozostaje żądanie Wnioskodawcy.

O dane jednostkowe mogą się ubiegać:

 • podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych tj.:

 • organy prokuratury;

 • organy Policji;

 • Komendant Główny Straży Granicznej;

 • Komendant Straży Marszałkowskiej;
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

 • organy Krajowej Administracji Skarbowej;

 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

 • Szef Agencji Wywiadu;

 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

 • sądy;
 • inne podmioty, jeżeli:

 • wykażą w tym interes prawny.

 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych podmiotom, które realizują na podstawie ustaw szczególnych własne zadania publiczne, następuje nieodpłatnie. Pozostałym podmiotom dane udostępnia się odpłatnie.

Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek:
   - o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
  lub
   - o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

 1. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),

 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

 1. Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym wynosi 31,00 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby,

 2. Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31,00 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym,

 3. Opłata skarbowa 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 21845410952003000003740047 w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie oddział Czerwionka-Leszczyny.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9A

tel. 32 42 959 24, 32 42 959 26

Godziny urzędowania: poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

 1. Odpowiedź organu, podobnie jak zapytanie, może zostać udzielona zarówno w formie pisemnej, jak i w formie dokumentu elektronicznego. Decydujące w tym zakresie pozostaje żądanie Wnioskodawcy.

 1. Udostępnienie danych następuje niezwłocznie w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 2. Odmowa udostępnienia danych jednostkowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 • wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój nr 6,

 • informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu: 32 4295924 lub 324295926,

 • udostępnienie danych w formie pisemnej bądź decyzja o odmowie udostępnienia danych zostanie przesłana pocztą tradycyjną na adres wnioskodawcy.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Odwołanie od decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał. Można je złożyć bezpośrednio w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Zgodnie z art. 57 § 5 (pkt 2 i 3) Kodeksu postępowania administracyjnego termin uważa się  za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub złożone w polskim urzędzie konsularnym.

 

Redakcja strony: Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymiRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-05-18 14:03:16
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:03:48
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:03:45
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2018-12-10 10:03:45
Drukuj Liczba odwiedzin: 1967