Dzielnica Czerwionka Karolinka

Informacje

Dzielnica Czerwionka Karolinka położona jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 267 ha. Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

Dzielnica jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego jej uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone jej przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Organami dzielnicy są:

Rada Dzielnicy - organ uchwałodawczy,

Zarząd Dzielnicy- organ wykonawczy.

Rada jest organem uchwałodawczym dzielnicy. Podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do dzielnicy. Członkowie Rady Dzielnicy wybierani są na organizowanych w tym celu zebraniach mieszkańców w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają mieszkańcy, którzy stale zamieszkują w dzielnicy (stałe zameldowanie) i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Kadencja Rady Dzielnicy trwa 4 lata, licząc od daty wyboru.

Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Zasady i tryb zwoływania posiedzeń opisane są szczegółowo w §15-16 Statutu dzielnicy.

Organem wykonawczym dzielnicy jest Zarząd, składający się z 5 członków Rady Dzielnicy (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący), który reprezentuje dzielnicę na zewnątrz, kieruje jej bieżącymi sprawami i realizuje uchwały Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy wybiera przewodniczącego Zarządu.


Zarząd Dzielnicy

 1. Tokarz Jan - przewodniczący

 2. Grajner Elżbieta - wiceprzewodnicząca

 3. Piecha Daniel

 4. Pieła Adam

 5. Frank Norbert

Rada Dzielnicy

 1. Szaboń Krzysztof - przewodniczący

 2. Błażyca Marian - wiceprzewodniczący

 3. Chróśnik Aleksandra

 4. Frank Norbert

 5. Grajner Elżbieta

 6. Jantas Iwona

 7. Kornak Maria

 8. Marcol Danuta

 9. Piecha Daniel

 10. Pieła Adam

 11. Słupik Anna

 12. Szczekała Józef

 13. Tokarz Jan

 14. Wilczek Anna

 15. Zgryźniak Marek

 


 

Redakcja strony: Dzielnica Czerwionka KarolinkaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:52:26
 • Aktualizacja publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:51:38
 • Wytworzenie publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:51:36
 • Zatwierdzenie informacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:51:36
Drukuj Liczba odwiedzin: 3804