Regulamin

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

I. Postanowienia ogólne

Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego MOSiR zwanego dalej "Ośrodkiem" jest Statut będący załącznikiem do uchwały nr VIII/119/99 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 01 lipca 1999 roku.

Regulamin Organizacyjny określa strukturę organizacyjną Ośrodka, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych.

Wprowadza się:

graficzny schemat organizacyjny Ośrodka (załącznik nr 1),

wykaz placówek Ośrodka (załącznik nr 2),

wykaz podstawowych spraw zastrzeżonych do osobistej decyzji dyrektora MOSiR (załącznik nr 3).

II. Organizacja Ośrodka

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

Dla wykonania zadań tworzy się działy, samodzielne stanowiska oraz administruje się i rozporządza obiektami sportowymi.

W skład Ośrodka wchodzą pracownicy wg podziału:

dyrektor Ośrodka,

kierownik obiektów sportowych,

dział organizacji sportu i rekreacji (instruktorzy sportu, ratownicy wodni),

dział techniczno-gospodarczy (konserwatorzy, dozorcy, sprzątaczki),

dział finansowo-rachunkowy,

samodzielne stanowisko administracyjno-kadrowe.

Obiekty sportowo-rekreacyjne wg załącznika nr 2.

III. Zakres działania dyrektora Ośrodka

Dyrektor Ośrodka bezpośrednio podlega Burmistrzowi Gminy i Miasta, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, współpracuje z władzami administracyjnymi, organizacjami społecznymi oraz instytucjami.

Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za działanie Ośrodka, a w szczególności za:

opracowanie i realizację planów podstawowej działalności oraz działalności finansowo-gospodarczej,

prawidłową organizację pracy,

podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

przydzielanie spraw i czynności pracownikom na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,

stosowanie zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń władz zwierzchnich,

należyte gospodarowanie etatami i funduszem płac,

dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Ośrodka,

programowanie, planowanie rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej i rozwój zainteresowania ludności zdrowym stylem życia poprzez sport i rekreacje,

zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów bhp oraz p.poż.,

racjonalna gospodarka majątkiem Ośrodka.

Dyrektor rozstrzyga i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych w załączniku nr 3.

Dyrektor może upoważnić kierownika obiektów lub innych pracowników do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć nie określonych niniejszym Regulaminem.

IV. Podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych - Kierownik Obiektów Sportowych

Zarządzającym obiektami sportowymi jest kierownik tych obiektów. Odpowiada on przed dyrektorem Ośrodka za powierzony mu majątek, właściwą organizacją pracy oraz należyte wykonywanie zadań objętych zakresem działania na tych obiektach. Do zadań kierownika należy:

organizowanie pracy danych obiektów oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do jej usprawnienia,

nadzór nad właściwym spełnianiem obowiązków przez pracowników w zakresie zadań merytorycznych i dyscypliny pracy,

wydawanie poleceń służbowych podległym sobie pracownikom,

nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp,

przepracowanie postępowania wyjaśniającego w zakresie skarg i wniosków klientów obiektów,

sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności prowadzonej na obiekcie,

zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami i przekazywanie ich do wiadomości podległym pracownikom,

przestrzeganie zasad oszczędnego i efektownego gospodarowania,

wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

V. Zakresy działania komórek organizacyjnych

Dział organizacji sportu i rekreacji

W dziale organizacji sportu i rekreacji zatrudnieni są instruktorzy sportu i ratownicy wodni. Do zadań działu należy:

planowanie roczne w zakresie organizacji imprez sportowych (turnieje, mecze) oraz imprez i festynów rekreacyjno-sportowych,

przeprowadzanie zaplanowanych wcześniej imprez wg terminarza,

rozliczenie i działalność sprawozdawczą,

współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi z terenu gminy i miasta,

prowadzenie szerokiej akcji propagującej aktywny wypoczynek wśród mieszkańców,

informacja o obiektach i reklama obiektów sportowych w mediach ościennych miast.

Dział techniczno-gospodarczy

Samodzielne stanowisko administracyjno-kadrowe. Do zadań pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy:

prowadzenie spraw kadrowych pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych i ich wysokości wg Statutu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

obliczenie składowych wynagrodzeń pracowników,

opracowywanie grafików dla poszczególnych służb i zatrudnionych tam pracowników,

prowadzenie dokumentacji karnetów dla osób niepełnosprawnych,

wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych,

sporządzanie umów najmu, sprzedaż usług, rozliczanie wpłat,

prowadzenie dokumentacji MOSiR oraz sprawozdawczość GUS.

Dział finansowo-rachunkowy

Do zadań działu należy:

prowadzenie finansów MOSiR,

ewidencja karnetów na Krytą Pływalnię,

wewnętrzna kontrola dochodów i wydatków MOSiR,

działalność gospodarcza w zakresie procedury o zamówieniach publicznych,

prowadzenie magazynu Krytej Pływalni i Kąpieliska,

prowadzenie rejestru przedmiotów małowartościowych i Ksiąg inwentarzowych.

VI. Przepisy końcowe

Zmiany w regulaminie mogą być dokonane w trybie określonym do jego nadania.

Redakcja strony: RegulaminRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:15:19
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:24:57
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:24:54
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:24:54
Drukuj Liczba odwiedzin: 3269