Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

 Organ gminy udostępnia w trybie jednostkowym dane z rejestru mieszkańców lub z rejestru PESEL. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Dane jednostkowe z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

 1.  organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 2.  Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 3.  komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
 4.  państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 5.  Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.                                                                                                                                                       2. Dane, mogą być udostępnione:
  1. osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
  2.  jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
  3.  innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą;
  4.  podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej  w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia  5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej.

Udostępnianie danych tym podmiotom następuje odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa, na podstawie którego występuje z żądaniem udostępnienia danych osobowych innej osoby.
Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika wprost z przepisów prawa, należy przedstawić wiarygodną potrzebę posiadania danych lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby   (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów).
We wniosku trzeba również wskazać znane wnioskodawcy dane osoby,  np. nazwisko i imię, ostatni adres zamieszkania, miejsce urodzenia, data urodzenia lub inne informacje dotyczące wyodrębnienia danych osoby ze zbioru.

Dane udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane  w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terenie kraju.

Wniosek o dane w tej samej sprawie może być złożony wyłącznie do organu gminy, który prowadził sprawę po raz pierwszy.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca  na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych  (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3.  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzykiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
 4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

Niezbędne dokumenty:

 1.   Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
 2.   Dowód uiszczenia opłaty,
 3.   Jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa - kserokopia dokumentów świadczących o interesie prawnym lub faktycznym  w pozyskaniu danych (oryginał do wglądu) np.:wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskodawcy tj. kopie umów, wezwań  do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.,
 4.  Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane  te dotyczą.
 5. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty).

Opłaty:

 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych na wniosek złożony   w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wynosi 31,00zł.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr

21845410952003000003740047 w Orzesko-Knurowskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Knurowie oddział Czerwionka-Leszczyny.

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich tel. 32 42 959 48
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9A

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

od wtorku do czwartku od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

Sposób załatwienia:

 1. Udostępnienie danych następuje niezwłocznie w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r.   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Odmowa udostępnienia danych jednostkowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy: zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Sposób przekazania informacji o sprawie:

 • wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się osobiście z Wydziałem Spraw Obywatelskich pokój nr 3,
 • informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr telefonu: 32 42 959 48,
 • udostępnienie danych w formie pisemnej bądź decyzja o odmowie udostępnienia danych zostanie przesłana pocztą tradycyjną na adres wnioskodawcy.

Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:

Odwołanie od decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia danych jednostkowych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL wnosi się do Wojewody Śląskiego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia  za pośrednictwem organu, który decyzję tę wydał. Można je złożyć bezpośrednio   w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania lub pisemnie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym). Zgodnie z art.57 § 5 (pkt 2 i 3) Kodeksu postępowania administracyjnego termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane  w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub złożone w polskim urzędzie konsularnym.

 

Redakcja strony: Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESELRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2017-03-22 10:33:59
 • Aktualizacja publikacji:Jazgar Irena2019-11-05 14:02:30
 • Wytworzenie publikacji:Jazgar Irena2019-11-05 14:02:27
 • Zatwierdzenie informacji:Jazgar Irena2019-11-05 14:02:27
Drukuj Liczba odwiedzin: 2578