Wydział Mienia i Geodezji

Dane adresowe

 • naczelnik: Katarzyna Pyszny,
  pok. nr 7,
  (32) 429 59 85,
 • kontakt: (32) 429 59 86, 32 42 959 94, 32 42 959 95

 • ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • (32) 429 59 94 - obrót lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami

  (32) 429 59 95 - Trwałe zarządy i służebności
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Mienia i Geodezji należy w szczególności:

 1. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, pierwokupu, wywłaszczenia, oraz na skutek zrzeczenia się,

 2. nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w trybie przepisów o komunalizacji mienia,

 1. regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne oraz prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

 2. przygotowanie wniosków wraz z dokumentacją niezbędną o przekazanie przez Wojewodę gruntów na rzecz Gminy,

 3. wydawanie decyzji związanych z przekształceniem prawa wieczystego w prawo własności,

 4. prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

 5. rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego przed upływem terminu na które zostało ustanowione,

 6. sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu na rzecz dotyczących użytkowników,

 7. występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie,

 8. tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele zabudowy,

 9. prowadzenie spraw związanych ze zmianą administracyjną granicGminy,

 10. nadawanie nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym,

 11. ustalanie numeracji porządkowej budynków,

 12. prowadzeniesprawzwiązanychze zleceniem wyceny nieruchomości w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,

 13. prowadzeniei aktualizacja rejestru gruntów komunalnych, sporządzanie sprawozdań w zakresie obrotu gruntami stanowiącymi mienie komunalne,

 14. wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności w zakresie spraw prowadzonych bezpośrednio przez Wydział

 15. wnioskowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w celu zakładania nowych ksiąg dla gruntów stanowiących własność Gminy, ujawniania podziałów i decyzji komunalizacyjnych, w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,

 16. prowadzeniespraw związanych z ewidencją gminnego zasobu nieruchomości,

 17. weryfikacja środków trwałych gminnego zasobu nieruchomości z ewidencją księgową,

 18. sporządzanie dokumentów przyjęcia, przekazania-przejęcia oraz likwidacji środka trwałego celem przekazania do ewidencji księgowej,

 19. sporządzanie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,

 20. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego po zakończeniu kolejnego roku budżetowego,

 21. prowadzenie spraw związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku przez Gminę,

 22. dokonywanie sprzedaży nieruchomości, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę. Użyczenie, oddanie w trwały zarząd oraz jego wygaszenie, a także ograniczania prawami rzeczowymi, w tym użytkowaniem i służebnościami,

 23. udzielanie zgody na czasowe lub stale zajęcie nieruchomości będących własnością Gminy oraz pobieranie opłat,

 24. udzielanie zgody i pobieranie opłat za usytuowanie urządzeń i tablic reklamowych na gruntach Gminy,

 25. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie urządzeń technicznych na gruntach gminnych, w tym ustalanie wysokości opłat za czasowe zajęcie nieruchomości,

 26. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wyceny nieruchomości w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,

 27. kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów na sprzedaż,oddanie w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości,

 28. prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,

 29. prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich,

 30. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych i fizycznych na gruntach gminnych,

 31. wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,

 32. zlecanie dokumentów geodezyjnych dla potrzeb zadań realizowanych przez Wydział,

 33. przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w celu zakładania nowych ksiąg dla gruntów stanowiących własność Gminy,

 34. prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych i użytkowych z zasobu Gminy,

 35. reprezentowanie Gminy jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych przez pracowników wyznaczonych do tego przez Burmistrza,

 36. współdziałanie z podmiotami odpowiadającymi za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i gazu,

 37. współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Gminy, dostawy wody oraz odprowadzania ścieków,

 38. opiniowanie i programowanie potrzeb telekomunikacyjnych Gminywspółpraca z podmiotami realizującymi te usługi,

 39. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi pocztowe dla mieszkańców,

 40. prowadzenie postępowania związanego z ustalaniem stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych z zasobu Gminy,

 41. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na zasób Gminy lokali mieszkalnych zakładowych,

 42. prowadzenie okresowych analiz sytuacji mieszkaniowej w Gminie oraz popieranie inicjatyw w kierunku tworzenia nowych zasobów mieszkaniowych,

 43. prowadzenie kontroli merytorycznej rozliczeń wykonywania dotacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

 44. przygotowywanie sprawozdań w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział,

 45. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem kaucji mieszkaniowych, z weryfikacją zmian właścicielskich we wspólnotach mieszkaniowych, w skład których wchodzą lokale mieszkalne nabyte od Gminy z bonifikatą,

 46. przygotowywanie informacji w zakresie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego za dany rok w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział,

 47. dokonywanie opłat na rzecz Skarbu Państwa za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 48. ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości,

 49. współpracaz PWiK sp. zo.o. w Czerwionce-Leszczynach w zakresie prowadzenia spraw związanych ze zbywaniem i nabywaniem udziałów tej spółki,

 50. prowadzenie spraw związanych z podziałem nieruchomości, z scaleniem i podziałem nieruchomości wraz z przygotowaniem decyzji,

 51. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniem nieruchomości,

 52. ustalanie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod przewidywane w planie zagospodarowania przestrzennego drogi publiczne gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela.

Redakcja strony: Wydział Mienia i GeodezjiRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:16:58
 • Aktualizacja publikacji:Michalski Łukasz2024-03-12 10:45:11
 • Wytworzenie publikacji:Michalski Łukasz2024-03-12 10:45:08
 • Zatwierdzenie informacji:Michalski Łukasz2024-03-12 10:45:08
Drukuj Liczba odwiedzin: 8501