Wydział Mienia i Geodezji

Dane adresowe

 • naczelnik: Katarzyna Pyszny,
  pok. nr 7,
  (32) 429 59 85,
 • kontakt: (32) 429 59 86, 431 23 26
 • 32 42 959 94, 32 42 959 95

  ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Mienia i Geodezji należy w szczególności:

 • 1) dokonywanie sprzedaży nieruchomości, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, użyczenie, oddanie
  w trwały zarząd oraz jego wygaszenie, a także ograniczanie prawami rzeczowymi w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi,
 • 2) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wyceny nieruchomości,
 • 3) kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości,
 • 4) prowadzenie spraw dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • 5) wydawanie decyzji związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • 6) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazywania przez Wojewodę gruntów na rzecz Gminy,
 • 7) nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, w drodze wywłaszczenia, na skutek zrzeczenia się, w drodze pierwokupu oraz w trybie przepisów o komunalizacji mienia,
 • 8) rozwiązywanie umów użytkowania wieczystego przed upływem terminu, na które zostało ustanowione,
 • 9) sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu na rzecz dotychczasowych użytkowników, 
 • 10)prowadzenie spraw dotyczących opłat adiacenckich,
 • 11)prowadzenie i aktualizacja rejestru gruntów komunalnych, sporządzanie sprawozdań w zakresie obrotu gruntami stanowiącymi mienie komunalne,
 • 12)prowadzenie spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych i fizycznych
  na gruntach gminnych,
 • 13)wydawanie oświadczeń o wykreśleniu z ksiąg wieczystych zobowiązań i wierzytelności,
 • 14)tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele zabudowy,
 • 15)komunalizacja mienia z mocy prawa i na wniosek Gminy,
 • 16)występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie,
 • 17)prowadzenie spraw i przygotowywanie decyzji w zakresie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości,
 • 18)prowadzenie spraw związanych ze zmianą administracyjną granic Gminy,
 • 19)prowadzenie nazewnictwa ulic,
 • 20)prowadzenie numeracji nieruchomości,
 • 21)przygotowywanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie urządzeń technicznych na gruntach gminnych,
 • 22)udzielanie zgody na czasowe lub stałe zajęcie gruntów będących własnością Gminy,
 • 23)ustalanie odszkodowań za tereny wydzielane pod przewidywane w planie zagospodarowania drogi przejmowane z mocy ustawy przez Gminę,
  a powstałe w wyniku podziałów nieruchomości,
 • 24)zlecanie dokumentów geodezyjnych (wyciągów głównych, wykazów zmian
  gruntowych) dla potrzeb zadań realizowanych przez Gminę,
 • 25)przygotowywanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, w celu zakładania nowych ksiąg dla gruntów stanowiących własność Gminy, ujawniania podziałów i decyzji komunalizacyjnych,
 • 26)regulacja stanu prawnego dróg gminnych,
 • 27)przygotowywanie informacji o stanie mienia do projektu uchwały budżetowej,
 • 28)współpraca z Agencją Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Rynku Rolnego z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie zwalczania chorób,
  szkodników upraw polowych i chwastów, przekazywanie informacji z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w porozumieniu z Państwowym
  Lekarzem Weterynarii, współpraca z Urzędem Statystycznymprzeprowadzanie spisu rolnego oraz z Miejsko–Gminną Spółką Wodną,
 • 29)współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w zakresie zadrzewień i zalesień oraz ewidencji gruntów,
 • 30)wykonywanie zadań wynikających z prawa łowieckiego,
 • 31)pomoc w organizowaniu wyborów przedstawicieli rolników do Izb Rolniczych,
 • 32)prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem melioracji szczegółowej na gruntach komunalnych,
 • 33)prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem lokali mieszkalnych i użytkowych z zasobu Gminy oraz z przejmowaniem na ten zasób lokali mieszkalnych zakładowych,
 • 34)reprezentowanie Gminy jako współwłaściciela we wspólnotach
  mieszkaniowych przez pracowników Wydziału wyznaczonych do tego przez
  Burmistrza.

Redakcja strony: Wydział Mienia i GeodezjiRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:16:58
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2022-11-18 09:50:16
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2022-11-18 09:50:14
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2022-11-18 09:50:14
Drukuj Liczba odwiedzin: 7363