Dzielnica Czerwionka Dębieńsko

 

Informacje

Dzielnica Dębieńsko położona jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 1 501 ha. Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

Dzielnica jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego jej uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone jej przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Organami dzielnicy są:

 • Rada Dzielnicy - organ uchwałodawczy,
 • Zarząd Dzielnicy- organ wykonawczy.

Rada jest organem uchwałodawczym dzielnicy. Podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do dzielnicy. Członkowie Rady Dzielnicy wybierani są na organizowanych w tym celu zebraniach mieszkańców w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają mieszkańcy, którzy stale zamieszkują w dzielnicy (stałe zameldowanie) i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej. Kadencja Rady Dzielnicy trwa 4 lata, licząc od daty wyboru.

Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Zasady i tryb zwoływania posiedzeń opisane są szczegółowo w §15-16 Statutu dzielnicy.

Organem wykonawczym dzielnicy jest Zarząd, składający się z 5 członków Rady Dzielnicy (w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący), który reprezentuje dzielnicę na zewnątrz, kieruje jej bieżącymi sprawami i realizuje uchwały Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy wybiera przewodniczącego Zarządu.

 

Zarząd Dzielnicy

 1. Malik Adam - przewodniczący

 2. Kopacz Damian - wiceprzewodniczący

 3. Krzyżowski Jerzy

 4. Skowroński Krystian

 5. Szombara Michał

Rada Dzielnicy

 1. Bogdan Domżoł - przewodniczący

 2. Domżoł Adam - wiceprzewodniczący

 3. Babczyński Janusz

 4. Burek Andrzej

 5. Głombik Adam

 6. Krzyżowska Irena

 7. Krzyżowski Jerzy

 8. Kopacz Damian

 9. Knopik Bogdan

 10. Malik Adam

 11. Profaska Marek

 12. Skowroński Krystian

 13. Szombara Michał

 14. Włodarczyk Wojciech

Redakcja strony: Dzielnica Czerwionka DębieńskoRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:53:16
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2021-09-13 16:24:16
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2021-09-13 16:24:13
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2021-09-13 16:24:13
Drukuj Liczba odwiedzin: 4992