Wydział Edukacji

Wydział Edukacji

naczelnik: dr Iwona Flajszok,
(32) 431 76 00

adres: ul. Wolności 11,
44-230 Czerwionka-Leszczyny
godziny urzędowania:

godziny otwarcia: poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Edukacji należy w szczególności:

 • 1) realizacja zadań oświatowych – w tym zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki: w przedszkolach, oddziałach zerowych, sześcioletniej
  szkole podstawowej oraz 3-letnim gimnazjum, koordynowanie działań tych placówek,
 • 2) zakładanie, likwidacja i reorganizacja placówek oświatowych,
 • 3) zatwierdzanie projektów organizacyjnych oraz aneksów wprowadzających zmiany w projektach,
 • 4) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek oświatowych w zakresie spraw administracyjnych,
 • 5) prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do dyrektorów organizacyjnych jednostek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
  zespołów szkół) w tym:
  - prowadzenie ich akt osobowych,
  - podejmowanie działań związanych z przygotowaniem oceny pracy,
  - występowanie z wnioskami o nagrody dla wyróżniających się w pracy dyrektorów,
  - przygotowanie konkursów na stanowiska dyrektorów,
  - wydawanie zaświadczeń i odpisów świadectw pracy na podstawie posiadanej dokumentacji,
 • 6) prowadzenie spraw związanych z realizacją postępowania egzaminacyjnego na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego,
 • 7) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 • 8) koordynowanie i organizacja dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów a w tym dokonywanie analizy formalnej wniosków oraz przygotowywanie umów dotyczących dowozu do szkół i przedszkoli uczniów niepełnosprawnych,
 • 9) przygotowywanie porozumień, aneksów do porozumień w zakresie zwrotu dotacji jakiej inne organy prowadzące przekazują przedszkolakom niepublicznym na ucznia będącego mieszkańcem Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny uczęszczającego do przedszkola niepublicznego,
 • 10) dokonywanie analizy formalnej dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji w zakresie refundacji kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
 • 11) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń wynikających z ustalonego zakresu zadań,
 • 12) obsługa administracyjna i finansowa dotacji i subwencji związanych tematycznie z realizowanymi przez wydział zadaniami w tym m.in. wypoczynku śródrocznego dzieci -”zielone szkoły”,
 • 13) przygotowywanie corocznego raportu o stanie zadań oświatowych,
 • 14) koordynowanie przydzielania przez dyrektorów stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 • 15) obsługa systemu informacji oświatowych w zakresie zbierania i scalania danych z placówek oświatowych i ZEAS-u, transmisja danych do Kuratorium
  Oświaty,
 • 16 ) współpraca z :
  - Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegaturą w Rybniku,
  - stowarzyszeniami,
  - związkami zawodowymi w zakresie kompetencji określonych przepisami,
  - podejmowanie działań na rzecz promocji działalności oświatowej
  i edukacyjnej gminy.
 • 17) pomoc dyrektorom placówek oświatowych w rozwiązywaniu problemów kadrowych,
 • 18) zakres działania Wydziału nie obejmuje zadań powierzonych do realizacji dyrektorom szkół i przedszkoli, a także zadań stanowiących przedmiot
  działania wyodrębnionych jednostek organizacyjnych – zgodnie z postanowieniami ustalonych dla nich statutów.

 

 

Redakcja strony: Wydział EdukacjiRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:18:47
 • Aktualizacja publikacji:Niedobecka Marcjanna2015-02-17 10:37:03
 • Wytworzenie publikacji:Niedobecka Marcjanna2015-02-17 10:36:48
 • Zatwierdzenie informacji:Niedobecka Marcjanna2015-02-17 10:36:48
Drukuj Liczba odwiedzin: 5220