Wydział Organizacyjny

Dane adresowe

 • naczelnik: mgr Kazimiera Gorzawska, pok. nr 20,
  (32) 429 59 39
 • kontakt: (32) 429 59 38, 429 59 76, 429 59 79,
  (informatyk) - 32 429 59 22


  pok. nr 18, pok. nr 19
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 • opracowywanie, aktualizacja i nadzorowanie przestrzegania obowiązujących w Urzędzie przepisów wewnętrznych w tym statutu i regulaminu organizacyjnego Urzędu, regulaminu pracy, regulaminu zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • przygotowywanie projektów pism o nawiązywanie, zmianę lub rozwiązywanie stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenie ich rejestru,
 • prowadzenie spraw płacowych oraz gospodarki etatami i funduszem płac,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy,
 • wykonywanie zadań z zakresu naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 • organizacja szkoleń w siedzibie Urzędu oraz kierowanie na szkolenia, seminaria i kursy,
 • prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową
  i dyscyplinarną,
 • nadzór nad właściwym korzystaniem z sieci telefonicznej przez pracowników,
 • opracowywanie dokumentacji w celach rentowych i emerytalnych,
 • prowadzenie spraw związanych ze stażami uczniowskimi i absolwenckimi
 • zapewnienie należytego zabezpieczenia i ochrony mienia Urzędu w tym:
  • sprawy związane z dozorowaniem budynków,

  • nadzór nad instalacjami alarmowymi,

  • ubezpieczenie majątkowe mienia,

 • zapewnienie prawidłowego stanu technicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w budynkach Urzędu, kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad ochrony ppoż. i BHP w tym: zlecanie przeglkądów okresowych  budynków  oraz prowadzenie książek  obiektu budowlanego, planowanie remontów, konserwacji oraz inwestycji

 • prowadzenie całości spraw gospodarczych w tym:

  • zapewnienie dostaw mediów i prowadzenie rozliczeń,

  • zapewnienie materiałów biurowych i wyposażenia,

  • prenumerata czasopism i ewidencja publikacji z zakresu działań samorządu
   terytorialnego,

  • zamawianie i likwidacja pieczęci urzędowych,

  • nadzorowanie poprawnego działania wewnętrznej sieci telefonicznej oraz sprzętu kserograficznego oraz wnioskowanie o jego wymianę,

  • ewidencją materiałów niskocennych,

  • najem pomieszczeń w budynkach Urzędu,

 • ewidencja i prowadzenie rozliczeń druków ścisłego zarachowania za wyjątkiem czeków,

 • organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników /badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz związane ze zmianą stanowiska/,

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zapisów ustawy
  o zakładowym funduszu socjalnym,

 • współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie spraw organizacyjno – gospodarczych,

 • archiwizowanie akt Urzędu w tym:

  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania dokumentacji do przekazania do archiwum i jej przyjmowanie,

  • prowadzenie archiwum,

  • zapewnianie właściwych warunków przechowywania i wnioskowanie
   o realizację zadań w tym zakresie,

  • wypożyczanie akt pracownikom,

  • brakowanie

 • współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt, zgody na brakowanie dokumentacji archiwalnej i jej przekazywanie,

 • przygotowywanie dokumentacji niearchiwalnej, której minął okres przechowywania do brakowania.

 • prowadzenie zadań związanych z Systemem Zarządzania Jakością

 

Redakcja strony: Wydział OrganizacyjnyRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:13:56
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-10-03 10:00:59
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-10-03 10:00:57
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-10-03 10:00:57
Drukuj Liczba odwiedzin: 5174