Kierownictwo

Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stanowią: burmistrz,  zastępca, sekretarz i skarbnik gminy i miasta, pełnomocnik.

Burmistrz Gminy i Miasta

 • mgr Wiesław Janiszewski
 • (32) 429 59 34
 • ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  pok. nr 4,
 • przyjmowanie stron:
  w każdy poniedziałek od 14:00 do 17:00

Do zadań i kompetencji burmistrza należy w szczególności:

 • nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Urzędu,
 • prowadzenie polityki kadrowej oraz dbanie o należyty dobór pracowników Urzędu oraz o podnoszenie ich kwalifikacji,
 • pełnienie funkcji terenowego organu obrony cywilnej oraz administratora danych osobowych,
 • składanie Radzie sprawozdań z realizacji zadań Urzędu w zakresie przez nią ustalonym,
 • rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • składanie oświadczeń woli dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz gospodarowanie mieniem w ramach udzielonych upoważnień,
 • wydawanie zarządzeń regulujących bieżącą działalność Urzędu w tym powoływanie zespołów bądź komisji działających stale lub doraźnie dla realizacji określonych zadań, jeżeli rozwiązanie problemu lub załatwienie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy lub dokonania czynności wykraczających poza zakres spraw powierzonych niniejszym regulaminem poszczególnym komórkom organizacyjnym względnie waga sprawy wymaga ścisłego współdziałania poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

 Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta

 • mgr Andrzej Raudner
 • (32) 429 59 34
 • ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  pok. nr 4,
 • przyjmowanie stron:
  w każdy poniedziałek od 14:00 do 17:00

Do zadań i kompetencji zastępcy burmistrza należy w szczególności:

 • współpraca z Burmistrzem w zakresie kierowania bieżącymi sprawami gminy,
 • kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z przydzielonych im zadań,
 • nadzorowanie działalności Wydziałów Edukacji, Geodezji, gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Ekologii i Zdrowia oraz Biura Polityki Społecznej,
 • dokonywanie czynności prawnych w imieniu gminy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych

Sekretarz Gminy i Miasta

 • mgr Justyna Domżoł
 • (32) 429 59 42
 • ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  pok. nr 5

Do zadań i kompetencji sekretarza należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań dotyczących zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 • kompleksowe załatwianie spraw gminy powierzonych przez Burmistrza,
 • wykonywanie zadań kierownika Kancelarii Urzędu,
 • nadzorowanie działalności Biura Rady Miejskiej, Wydziału Organizacyjnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich,
 • nadzór nad przestrzeganiem zarządzeń Burmistrza przez komórki organizacyjne Urzędu.

Skarbnik Gminy i Miasta

 • Zbigniew Wojtyło
 • (32) 429 59 73
 • ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  pok. nr 8

Do zadań i kompetencji skarbnika należy w szczególności:

 • przygotowanie projektu budżetu gminy oraz realizacja budżetu,
 • kompleksowy nadzór nad realizacją bieżącej działalności finansowej gminy,
 • przygotowywanie zarządzeń burmistrza dotyczących zmian w budżecie,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Wydziałem Finansowo-Budżetowym,
 • prowadzenie rachunkowości Urzędu i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów finansowych.

Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki 

 • mgr Grzegorz Wolnik
 • (32) 429 59 34
 • ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  pok. nr 4
 • przyjmowanie stron:
  w każdy poniedziałek od 14:00 do 17:00

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Planowania, Rozwoju i Gospdarki należy w szczególności:

 • podejmowanie i koordynowanie działań nakierowanych na rozwój oraz promocję Gminy i Miasta,
 • pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych
 • koordynowanie prac i nadzór nad wyznaczonymi przez Burmistrza Wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy


Pełnomocnik ds. Społecznych

 • dr Aleksandra Chudzik
 • (32) 43 12 251
 • ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • przyjmowanie stron:
  w każdy poniedziałek od 14:00 do 17:00

Do zadań i kompetencji Pełnomocnika ds. Społecznych należy w szczególności:

 • podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie polityki społecznej w Gminie,
 • pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznychna cele społeczne,
 • koordynowanie prac i nadzór nad wyznaczonymi przez Burmistrza Wydziałami Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy

Redakcja strony: KierownictwoRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 12:40:09
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2016-09-02 11:07:27
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2016-09-02 11:07:25
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2016-09-02 11:07:25
Drukuj Liczba odwiedzin: 12338