Konsultacje Aktów Prawa Miejscowego

Kategoria: Konsultacje Aktów Prawa Miejscowego [ 421 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format: format_doc Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
24-04-04 13:46 Pala Łukasz 39.5KB
format: format_doc Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, nie stanowiących własności Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
24-02-15 14:01 Pala Łukasz 37KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
24-02-15 14:00 Pala Łukasz 21.15KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
24-02-14 07:48 Pala Łukasz 19.73KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 25 stycznia 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
24-01-25 15:02 Pala Łukasz 17.26KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.01.2024 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
24-01-23 15:04 Pala Łukasz 27.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
24-01-18 12:12 Pala Łukasz 37.5KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
24-01-18 10:13 Pala Łukasz 19.61KB
format: format_doc Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
24-01-11 13:34 Pala Łukasz 150KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15.12.2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
24-01-04 14:25 Pala Łukasz 15.18KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
23-12-28 14:02 Pala Łukasz 15.47KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
23-12-28 14:02 Pala Łukasz 17.24KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
23-12-18 16:36 Pala Łukasz 19.49KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
23-12-18 16:36 Pala Łukasz 37.5KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 15 grudnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
23-12-15 10:42 Pala Łukasz 17.24KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 grudnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
23-12-15 09:48 Pala Łukasz 15.39KB
format: format_pdf Sprawozdanie z konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
23-12-15 09:42 Pyszny Katarzyna 307.84KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-12-07 15:22 Pala Łukasz 19.58KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-12-07 14:53 Pala Łukasz 20.22KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.11.2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-11-22 13:52 Pala Łukasz 15.48KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22.11.2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-22 13:51 Pala Łukasz 15.52KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.11.2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-22 13:51 Pala Łukasz 16.78KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.11.2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-11-22 13:51 Pala Łukasz 16.77KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21.11.2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-11-22 13:51 Pala Łukasz 17.06KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 714/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-11-13 15:56 Pala Łukasz 38KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 713/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2024 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-11-13 15:55 Pala Łukasz 37.5KB
format: format_blank Zarządzenie Nr 710/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
23-11-13 14:52 Pala Łukasz 19.45KB
format: format_blank Zarządzenie Nr 712/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-11-13 14:51 Pala Łukasz 19.16KB
format: format_blank Zarządzenie Nr 711/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
23-11-13 14:48 Pala Łukasz 19.09KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z 10 listopada 2023r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-13 10:13 Pala Łukasz 190.61KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z parków i skwerów miejskich na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-11-02 14:34 Pala Łukasz 19.29KB
format: format_blank Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 26 października 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
23-10-26 15:17 Pala Łukasz 17.27KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23.10.2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-10-26 14:23 Pala Łukasz 27KB
format: format_blank Zarządzenie Nr 642/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2023 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-10-18 15:22 Pala Łukasz 19.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 608/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
23-10-12 14:24 Pala Łukasz 3.57MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
23-08-22 13:00 Pala Łukasz 141.4KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-08-21 13:08 Pala Łukasz 13.5KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 451/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 sierpnia 2023r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Czerwionce–Leszczynach oraz projekty uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-08-14 14:51 Pala Łukasz 33KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 440/ 23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 09 sierpnia 2023 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
23-08-09 15:24 Pala Łukasz 27KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 maja 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-05-11 14:16 Pala Łukasz 14KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z Parku miejskiego im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
23-04-28 13:46 Pala Łukasz 21KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-04-28 13:45 Pala Łukasz 19.02KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 26 kwietnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-04-27 14:44 Pala Łukasz 12KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-04-21 08:09 Pala Łukasz 14KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
23-04-18 14:29 Pala Łukasz 20KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/381/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 marca 2017r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-04-11 12:48 Pala Łukasz 23.5KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 marca 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 11
23-03-30 14:37 Pala Łukasz 14KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 marca 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
23-03-29 09:44 Pala Łukasz 15KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-03-22 14:21 Pala Łukasz 42.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
23-03-15 14:29 Pala Łukasz 94.5KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 125/23 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-03-14 13:54 Pala Łukasz 92KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
23-02-06 16:18 Pala Łukasz 12.5KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 02 luty 2023 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-02-06 08:44 Pala Łukasz 12KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 10
23-01-30 12:54 Pala Łukasz 22KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
23-01-30 12:51 Pala Łukasz 20.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
23-01-30 12:51 Pala Łukasz 20.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 8
23-01-24 13:28 Pala Łukasz 28.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-12-20 12:04 Pala Łukasz 27KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2022 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-12-14 13:36 Pala Łukasz 14.5KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 grudnia 2022 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-12-14 13:34 Pala Łukasz 13.5KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny z dnia 2 grudnia 2022 roku w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr LI/485/22 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
22-12-13 12:21 Pala Łukasz 15KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 grudnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-12-07 11:40 Pala Łukasz 14.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/324/21 Rady Miejskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-12-06 10:16 Pala Łukasz 27.5KB
format: format_doc Konsultacje projektów uchwał: w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz w sprawie zmiany ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-12-05 11:06 Pala Łukasz 28.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-12-01 14:56 Pala Łukasz 22.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/528/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
22-12-01 14:54 Pala Łukasz 22.5KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiejw Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
22-11-29 08:43 Pala Łukasz 20.63KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
22-11-24 14:32 Pala Łukasz 12KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr LI/485/22 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
22-11-24 14:31 Pala Łukasz 46.5KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 684 22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
22-11-15 14:06 Pala Łukasz 59KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza z konsultacji Rocznego Programu Współpracy na 2023 rok.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
22-11-14 15:58 Grzegorzyca Jan 23KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 listopada 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
22-11-03 12:58 Pala Łukasz 12KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 640/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2022 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
22-10-27 12:44 Pala Łukasz 135KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 610/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2022 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
22-10-19 09:38 Pala Łukasz 23KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 504/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 września 2022 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr XIV/159/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
22-09-16 13:04 Pala Łukasz 23.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2022/2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-06-17 13:41 Pala Łukasz 20.5KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 maja 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-05-27 13:45 Pala Łukasz 579.24KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach i nadania jej statutu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-05-18 13:52 Pala Łukasz 832.78KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-05-18 13:51 Pala Łukasz 22KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-04-28 13:23 Pala Łukasz 56.5KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza GiM Czerwionka-L-ny z 28.04.2022 r z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały RM w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/415/17 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-04-28 13:05 Grzegorzyca Jan 55KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 kwietnia 2022 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-04-27 09:58 Pala Łukasz 13KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 160-22 ws. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały ws. zmiany Uchwały Nr XXXVII-415-17 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
22-04-20 09:31 Grzegorzyca Jan 51KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-04-13 10:48 Pala Łukasz 25.5KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
22-04-05 13:59 Pala Łukasz 18.14KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 kwietnia 2022 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
22-04-01 09:46 Pala Łukasz 25.5KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 115/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 marca 2022 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
22-03-24 14:16 Pala Łukasz 44.5KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2022 roku przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczestniczących ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-03-21 13:07 Pala Łukasz 25.5KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 18 marca 2022 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
22-03-18 13:25 Pala Łukasz 190.59KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 90/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2022 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny uczestniczących ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
22-03-14 15:25 Pala Łukasz 44KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 87/22 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2022 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-03-10 13:38 Pala Łukasz 20KB
format: format_jpg Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z 17 luty 2022 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
22-02-22 09:13 Pala Łukasz 302.36KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
22-02-09 14:18 Pala Łukasz 331.3KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 stycznia 2022 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
22-01-28 10:18 Pala Łukasz 17.5KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
22-01-19 14:19 Pala Łukasz 26KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 listopada 2021 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia zasad wnoszenia,cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-11-17 14:52 Fuchs Katarzyna 297.17KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-11-16 14:55 Pala Łukasz 12.5KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-11-16 14:54 Pala Łukasz 12KB
format: format_doc Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
21-11-12 10:36 Pala Łukasz 17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 533/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego wraz z projektem uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-11-09 13:55 Fuchs Katarzyna 1.14MB
format: format_doc Sprawozdanie z dnia 2.11.2021 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-11-04 13:30 Strzelczyk Katarzyna 35KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 504/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-11-02 12:22 Pala Łukasz 38KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 505/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 października 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-11-02 12:21 Pala Łukasz 38KB
format: format_doc Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 kwietnia 2019 roku, w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny na okres od dnia 1 września 2019r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
21-10-29 12:56 Pala Łukasz 49KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 15 października 2021 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
21-10-15 10:31 Pala Łukasz 13KB
format: format_blank Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-10-14 10:36 Strzelczyk Katarzyna 73.33KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 438/ 21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 07 października 2021 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
21-10-07 13:43 Pala Łukasz 26KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2021 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
21-09-07 11:27 Fuchs Katarzyna 325.69KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 września 2021r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-09-06 14:16 Pala Łukasz 39.09KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 362/21 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 30.08.2021r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-08-30 16:56 Pala Łukasz 3.54MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 347/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-08-26 13:38 Pala Łukasz 49.97KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lipca 2021 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
21-07-22 14:27 Pala Łukasz 14KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 maja 2021 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
21-05-28 09:36 Pala Łukasz 26KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2021 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-05-27 11:43 Pala Łukasz 14KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 maja 2021r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
21-05-27 10:10 Pala Łukasz 12KB
format: format_doc Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 maja 2021 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-05-26 11:13 Pala Łukasz 14KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 188/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2021 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-05-19 14:11 Pala Łukasz 28KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 187/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2021r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
21-05-19 13:59 Pala Łukasz 50.14KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 186/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 maja 2021 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
21-05-19 13:57 Pala Łukasz 49.5KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 171/21Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 05.05.2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego oraz projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
21-05-11 13:43 Pala Łukasz 29.5KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 kwietnia 2021 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie pomników przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
21-04-15 13:18 Pala Łukasz 319.4KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 144/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 kwietnia 2021 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w spr\wie pomników przyrody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
21-04-07 13:27 Pala Łukasz 1.6MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 marca 2021 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-03-25 12:31 Górecki Wojciech 458.14KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 marca 2021 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
21-03-23 11:12 Pala Łukasz 344.44KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 116/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18.03.2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-03-18 14:16 Pyszny Katarzyna 2.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 112/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17.03.2021 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Czerwionka-Leszczyny oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
21-03-17 14:38 Pyszny Katarzyna 1.97MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 113/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2021 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminy udzielania dotacji projektugrantowego pn.: "Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszynach"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
21-03-17 14:05 Górecki Wojciech 1.36MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 24 lutego 2021 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie, określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
21-02-25 11:11 Pala Łukasz 317.99KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 lutego 2021r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
21-02-23 13:37 Strzelczyk Katarzyna 256.13KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 61/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lutego 2021 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
21-02-16 14:06 Pala Łukasz 0.91MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 16 luty 2021 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
21-02-16 13:15 Pala Łukasz 209.02KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 60/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 09 luty 2021 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 r. oraz projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-02-11 13:39 Pala Łukasz 0.99MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
21-02-03 13:26 Pala Łukasz 1.82MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 stycznia 2021 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
21-01-29 14:41 Pala Łukasz 702.74KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 stycznia 2021 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
21-01-29 14:41 Pala Łukasz 374.75KB
format: format_pdf Konsultacje projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
21-01-13 16:31 Pala Łukasz 5.8MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 2/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XLII/557/14 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
21-01-12 17:54 Pala Łukasz 740.23KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 grudnia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-12-30 15:54 Pala Łukasz 314.85KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 589/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-12-16 15:15 Fuchs Katarzyna 3.46MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-12-11 10:50 Pala Łukasz 397.27KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 grudnia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-12-11 10:50 Pala Łukasz 342.58KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2017. poz. 3008 z późn. zm.)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
20-12-03 09:52 Grzegorzyca Jan 4MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
20-12-02 14:59 Pala Łukasz 1.53MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-12-01 14:05 Pala Łukasz 380.52KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-12-01 14:05 Pala Łukasz 381.1KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 listopada 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-11-30 13:55 Pala Łukasz 321.48KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 501/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
20-11-13 11:17 Pala Łukasz 1.44MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 500/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-11-13 11:16 Pala Łukasz 1.24MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-11-13 09:56 Pala Łukasz 322.48KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 498/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-11-12 11:57 Pala Łukasz 3.17MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 486/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XV/165/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-11-04 14:38 Pala Łukasz 1.18MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
20-10-27 12:56 Pala Łukasz 217.82KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 października 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
20-10-27 12:55 Pala Łukasz 98.81KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 października 2020r
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-10-21 13:48 Pala Łukasz 418.03KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2020r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-10-14 13:44 Pala Łukasz 370.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 426/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2020 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn. Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-10-13 15:22 Pala Łukasz 1.3MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 430/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-10-13 15:14 Pala Łukasz 639.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 429/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 października 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wydłużenia kadencji rad i zarządów dzielnic, zarządu osiedla, sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
20-10-13 15:13 Pala Łukasz 434.06KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 404/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 października 2020 roku dotycząc przeprowadzanie konsultacji projektów uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-10-05 14:59 Pala Łukasz 3.77MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 września 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-09-24 14:05 Pala Łukasz 326.19KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 372/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 września 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-09-16 13:31 Pala Łukasz 1.13MB
format: format_pdf Informacja Burmistrza o wynikach konsultacji z mieszkańcami statuty jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
20-09-03 14:47 Gruszkiewicz Sylwia 236.73KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-09-03 14:34 Pala Łukasz 95.93KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 września 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-09-03 08:58 Pala Łukasz 102.17KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 327/20 Burmistrza Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-08-21 12:55 Pala Łukasz 2.02MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 324/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
20-08-20 14:20 Pala Łukasz 2.5MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
20-07-15 14:46 Pala Łukasz 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 206/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 czerwca 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
20-06-18 13:55 Górecki Wojciech 749.6KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15.06.2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
20-06-16 08:20 Pala Łukasz 332.15KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 197/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 czerwca 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej oceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2020/2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
20-06-15 12:25 Pala Łukasz 916.38KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 194/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
20-06-10 08:11 Pala Łukasz 0.99MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 180/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 czerwca 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad obciążania nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny służebnościami gruntowymi i przesyłu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
20-06-04 14:07 Pala Łukasz 0.99MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 146/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 maja 202 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty za zajecie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrza Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
20-05-19 11:22 Pala Łukasz 669.66KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-04-24 11:34 Pala Łukasz 336.37KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru deklaracji ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
20-04-24 11:33 Pala Łukasz 326.43KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2020r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-04-24 09:54 Pala Łukasz 128.11KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
20-04-16 15:05 Pala Łukasz 440.97KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 118/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczące przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
20-04-16 14:59 Pala Łukasz 2.99MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 119/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
20-04-16 14:43 Pala Łukasz 793.1KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 117/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
20-04-16 14:02 Pala Łukasz 1.53MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 112/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 kwietnia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
20-04-08 19:45 Górecki Wojciech 1.55MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 27 marca 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
20-03-27 11:06 Pala Łukasz 332.25KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 97/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 marca 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
20-03-19 15:28 Pala Łukasz 1.07MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 lutego 2020r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
20-02-20 12:14 Pala Łukasz 644.81KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2020 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach Nr XIV/159/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-02-20 12:02 Pala Łukasz 749.84KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z 14 lutego 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
20-02-18 14:38 Pala Łukasz 338.81KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XIV/159/19 z dn. 13 grudnia 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
20-02-11 12:00 Pala Łukasz 1.29MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany w uchwale Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
20-02-10 12:42 Pala Łukasz 1.45MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny w 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
20-02-05 12:36 Majewska Marzena 1.54MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31 stycznia 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
20-01-31 11:42 Majewska Marzena 370.42KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 30 stycznia 2020 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
20-01-30 14:26 Majewska Marzena 345.42KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 26/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2020 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 126
20-01-23 11:08 Pala Łukasz 521.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 25/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 stycznia 2020 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
20-01-22 14:49 Pala Łukasz 1.27MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
19-12-30 11:30 Pala Łukasz 475.45KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 grudnia 2019 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-12-27 10:03 Pala Łukasz 396.14KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 739/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 grudnia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
19-12-20 12:22 Pala Łukasz 1.49MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 738/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-12-19 14:03 Pala Łukasz 1.71MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 grudnia 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-12-19 09:33 Pala Łukasz 384.34KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 730/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 grudnia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
19-12-17 13:48 Pala Łukasz 1.72MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 694/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwionka-Leszczyny w roku szkolnym 2019/2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
19-12-05 13:27 Pala Łukasz 855.84KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 693/19 Burmistrza Gminy i mista Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-12-05 08:07 Pala Łukasz 1.64MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
19-11-22 10:55 Brychcy Beata 832.97KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 listopada 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
19-11-22 10:50 Brychcy Beata 835.58KB
format: format_pdf Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-11-20 12:14 Strzelczyk Katarzyna 1.55MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 641/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności z pobyt w ośrodkach wsparcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-11-13 13:21 Pala Łukasz 1.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 630/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
19-11-12 13:14 Pala Łukasz 1.97MB
format: format_pdf Zarzadzenie Nr 629/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-11-12 13:14 Pala Łukasz 1.14MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 617/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 31.10.2019r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz załącznik do zarządzenia - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-11-04 11:11 Strzelczyk Katarzyna 3.6MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
19-10-18 11:04 Pala Łukasz 446.27KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 października 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
19-10-16 13:06 Pala Łukasz 900.79KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 534/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 października 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach” ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
19-10-10 14:55 Pala Łukasz 18.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 517/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 października 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
19-10-04 13:28 Pala Łukasz 5.02MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 520/19 Burmistzra Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 paźdzernika 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-10-03 14:39 Pala Łukasz 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 471/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 10.09.2019r. dot. przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12.07.2018r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
19-09-13 10:58 Strzelczyk Katarzyna 1.23MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 28 sierpnia 2019 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
19-08-29 10:41 Pala Łukasz 382.6KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 422/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
19-08-20 15:17 Pala Łukasz 1.6MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 422/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 sierpnia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
19-08-20 14:44 Kroczek Elżbieta 1.6MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
19-08-09 12:09 Pala Łukasz 401.51KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 385/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26.07.2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/575/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 lipca 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
19-07-30 14:03 Majewska Marzena 1.16MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 czerwca 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
19-06-24 10:28 Pala Łukasz 808.42KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 czerwca 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
19-06-19 13:01 Pala Łukasz 358.49KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 272/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4.06.2019 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego oraz projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
19-06-10 12:53 Pala Łukasz 1.49MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 273/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 04.06.2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
19-06-05 15:17 Pala Łukasz 1.54MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-04-18 08:20 Pala Łukasz 561.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 156/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 kwietnia 2019 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
19-04-10 15:10 Pala Łukasz 914.71KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2019 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
19-03-25 12:54 Pala Łukasz 329.23KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 112/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 marca 2019 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-03-19 08:13 Okun Joanna 0.96MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 lutego 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
19-02-21 14:56 Pala Łukasz 25.24KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 lutego 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
19-02-13 14:15 Pala Łukasz 335.72KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty_Zarządzenie nr 49/19
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
19-02-11 14:23 Strzelczyk Katarzyna 1.76MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 47/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 lutego 2019r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
19-02-08 12:16 Pala Łukasz 1.31MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2019 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
19-01-18 12:59 Pala Łukasz 886.33KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-12-10 12:55 Pala Łukasz 366.66KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
18-12-10 12:54 Pala Łukasz 839.02KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 listopada 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-11-30 10:22 Pala Łukasz 833.5KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
18-11-30 10:21 Pala Łukasz 794.2KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 633/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
18-11-29 13:40 Pala Łukasz 3.75MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 632/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-11-29 13:39 Pala Łukasz 1.2MB
format: format_pdf Załącznik do Zarządzenie 631/18 - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
18-11-28 15:23 Pala Łukasz 420.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 631/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały określającej zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
18-11-28 15:23 Pala Łukasz 619.01KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 października 2018 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-10-16 11:04 Pala Łukasz 778.46KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 października 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-10-12 09:15 Pala Łukasz 879.93KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 października 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-10-10 12:42 Pala Łukasz 238.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 479/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8.10.2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
18-10-08 16:18 Pala Łukasz 1.69MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 465/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.10.2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-10-02 15:04 Pala Łukasz 1.53MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 460/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 października 2018 roku dotyczące konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
18-10-02 08:56 Pala Łukasz 6.4MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2018 roku z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-09-26 13:31 Pala Łukasz 798.18KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok_Zarządzenie 424/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-09-24 11:40 Strzelczyk Katarzyna 4.54MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 411/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 września 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-09-12 15:00 Pala Łukasz 1.43MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 383/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie konsultacji projektów uchwał w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi,pomoc rzeczową,zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz określenia zasad zwrotu wydatków ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-08-31 12:38 Pala Łukasz 1.55MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 369/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-08-22 16:20 Pala Łukasz 0.95MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 368/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 sierpnia 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-08-22 16:19 Pala Łukasz 1.46MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 sierpnia 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-08-22 14:06 Pala Łukasz 830.04KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 sierpnia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
18-08-08 10:50 Pala Łukasz 316.92KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 333/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 lipca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Czerwionce-Leszczynach oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-07-31 14:26 Pala Łukasz 2.18MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 332/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 lipca 2018 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz załącznik projekt uchwały.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
18-07-31 14:16 Pala Łukasz 1.52MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 lipca 2018r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-07-13 07:35 Niedobecka Marcjanna 398.29KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 303/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 lipca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
18-07-02 14:10 Niedobecka Marcjanna 3.21MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-06-29 10:30 Pala Łukasz 829.76KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 czerwca 2018 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-06-29 08:44 Pala Łukasz 836.73KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-06-28 12:15 Pala Łukasz 842.85KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-06-28 12:13 Pala Łukasz 839.83KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 czerwca 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-06-28 12:11 Pala Łukasz 808.12KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 265/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
18-06-21 12:29 Pala Łukasz 5.07MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 263/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 czerwca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/181/07 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
18-06-21 11:43 Pala Łukasz 0.99MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 260/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.06.2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-06-20 13:46 Pala Łukasz 1.13MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 261/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.06.2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-06-20 13:45 Pala Łukasz 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 262/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20.06.2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-06-20 13:44 Pala Łukasz 874.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 235/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/448/17 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 września 2017 roku ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-06-11 14:49 Grzegorzyca Jan 1.45MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 maja 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
18-05-18 10:31 Pala Łukasz 0.99MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 166/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 kwietnia 2018r. dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/520/18 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 23 lutego 2018r. ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-05-04 10:51 Pala Łukasz 6.28MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny_Zarządzenie 157/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
18-04-25 11:58 Strzelczyk Katarzyna 1.22MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/113/15 z 8 maja 2015r w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów_Zarządzenie 158/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
18-04-25 11:56 Strzelczyk Katarzyna 1.22MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 158/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/113/15 z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-04-25 11:14 Kroczek Elżbieta 1.26MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 157/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr VIII/114/15 z 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
18-04-25 11:10 Kroczek Elżbieta 1.26MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 20 kwietnia 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-20 10:59 Pala Łukasz 396.97KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 kwietnia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
18-04-19 14:17 Pala Łukasz 788.12KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 kwietnia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
18-04-18 14:51 Pala Łukasz 824.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 136/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie podziału Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz załącznik projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
18-04-12 14:38 Pala Łukasz 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 133/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr Vlll/113/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
18-04-12 12:08 Kroczek Elżbieta 895.99KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 134/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2018r.w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr Vllll/114/15 z dnia 8 maja 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-04-12 11:43 Kroczek Elżbieta 1.02MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-04-11 11:50 Pala Łukasz 1.29MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 130/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 06 kwietnia 2018roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach pomocy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-04-06 13:37 Pala Łukasz 1.02MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 marca 2018 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad ponoszenie odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
18-03-21 15:16 Pala Łukasz 230.57KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 90/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych oraz projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-03-13 14:19 Pala Łukasz 1.28MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 marca 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
18-03-12 13:09 Pala Łukasz 831.65KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach_Zarządzenie Burmistrza Nr 81/18
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-03-07 10:36 Strzelczyk Katarzyna 0.93MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 62/18 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/305/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-02-28 15:18 Pala Łukasz 2.06MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 19 lutego 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-02-19 15:05 Pala Łukasz 0.95MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-leszczynach w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
18-02-14 12:40 Pala Łukasz 1.06MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
18-02-14 12:39 Pala Łukasz 1.44MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-2022”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
18-02-05 16:45 Pala Łukasz 4.05MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 12/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022” oraz projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
18-01-18 11:21 Pala Łukasz 6.25MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 5/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 styczeń 2018r. w sprawie konsultacji projektu w sprawie projektu „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny na lata 2018-2022”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-01-15 16:28 Pala Łukasz 3.94MB
format: format_pdf Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
17-11-14 13:47 Strzelczyk Katarzyna 1.64MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 13 listopada 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
17-11-13 14:36 Pala Łukasz 0.99MB
format: format_pdf Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-11-10 09:05 Brychcy Beata 1.42MB
format: format_pdf Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-11-03 11:13 Pala Łukasz 1.35MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
17-10-27 12:26 Strzelczyk Katarzyna 0.91MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 października 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
17-10-27 10:06 Brychcy Beata 395.63KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 598/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17.10.2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 roku oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
17-10-18 13:03 Brychcy Beata 1.13MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok_Zarządzenie 567/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-10-05 11:43 Strzelczyk Katarzyna 3.66MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 września 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-09-27 13:59 Grzegorzyca Jan 370.61KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 509/ 17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
17-09-18 15:15 Grzegorzyca Jan 2.72MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 487/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 września 2017 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
17-09-12 09:06 Pala Łukasz 2.2MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 sierpnia 2017 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
17-08-24 07:34 Ebert Barbara 682.35KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 sierpnia 2017 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
17-08-21 11:57 Ebert Barbara 680.22KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 sierpnia 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
17-08-21 08:41 Pala Łukasz 388.88KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 431/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2017 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Czynu Społecznego" w sołectwie Stanowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
17-08-17 10:21 Ebert Barbara 2.51MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Nr XXXV/393/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy_Zarządzenie Nr 429/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
17-08-10 14:20 Strzelczyk Katarzyna 5.9MB
format: format_pdf Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany nazwy ulicy "26 Stycznia" na "Ramży" w sołectwie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
17-08-09 10:52 Ebert Barbara 619.31KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Kruczkowskiego” na „Księdza Hanuska” Zarządzenie Nr 378_17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-07-17 16:45 Majewska Marzena 1.1MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Generała Zawadzkiego” na „Pocztowa” Zarządzenie Nr 377_17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-07-17 16:44 Majewska Marzena 1.09MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna” Zarządzenie Nr 376_17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-07-17 16:43 Majewska Marzena 1.09MB
format: format_pdf Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały ws. inicjatywy lokalnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
17-06-19 14:18 Grzegorzyca Jan 357.26KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 287/ 17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 czerwca 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
17-06-09 11:59 Grzegorzyca Jan 1.71MB
format: format_jpg Sprawozdanie Burmistrza Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 maja 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
17-05-30 13:42 Chyła Hanna 620.9KB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 11 maja 2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
17-05-17 14:45 Chyła Hanna 4.96MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2017 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
17-04-14 09:50 Fuchs Katarzyna 329.33KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 12 kwietnia 2017 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
17-04-14 09:47 Fuchs Katarzyna 329.02KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2017 r. z przeprowadzonych powtórnych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-04-13 11:13 Kurdek Irena 0.92MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 159/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku dotyczącego przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 141
17-04-06 15:34 Pala Łukasz 1.28MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 161/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 4 kwietnia 2017 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1
17-04-04 14:30 Fuchs Katarzyna 1.19MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 marca 2017 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
17-04-04 14:28 Fuchs Katarzyna 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 158/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 kwietnia 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
17-04-04 09:27 Kurdek Irena 13.67MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29 marca 2017 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-03-30 11:06 Kurdek Irena 417.28KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 marca 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
17-03-24 10:38 Pala Łukasz 362.58KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 126/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na refundację kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu gminy ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
17-03-20 14:01 Kurdek Irena 13.77MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17 marca 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu..pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
17-03-17 08:16 Chyła Hanna 346.32KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 127/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 marca 2017 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 5
17-03-15 10:23 Gruszkiewicz Sylwia 1.15MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 115/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 marca 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-03-14 12:29 Strzelczyk Katarzyna 5.5MB
format: format_pdf Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 114/17 z dnia 09 marca 2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
17-03-10 10:32 Chyła Hanna 1.44MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2017r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
17-02-23 14:08 Kroczek Elżbieta 860.58KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 23 lutego 2017 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
17-02-23 14:07 Brychcy Beata 866.24KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia16 lutego 2017 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
17-02-17 08:40 Pyszny Katarzyna 383.55KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz projekt uchwały.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
17-02-15 14:41 Brychcy Beata 1.03MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 65/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017r w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
17-02-15 14:14 Kroczek Elżbieta 0.9MB
format: format_pdf Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny dot. Zarządzenia Nr 51/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-02-10 12:06 Strzelczyk Katarzyna 589.68KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny Zarządzenie Nr 51/17
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
17-02-10 11:54 Strzelczyk Katarzyna 739.03KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 50/17 z dn. 2.02.2017r. - konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
17-02-08 13:46 Strzelczyk Katarzyna 1.07MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 7 grudnia 2016 r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
16-12-07 14:23 Fuchs Katarzyna 362.84KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 585/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 29 listopada 2016 r. dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
16-11-29 13:17 Fuchs Katarzyna 1.29MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-11-24 14:48 Kroczek Elżbieta 842.43KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-11-24 10:53 Brychcy Beata 1.1MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
16-11-24 10:52 Brychcy Beata 395.35KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
16-11-24 10:52 Brychcy Beata 896.86KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 24 listopada 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
16-11-24 10:51 Brychcy Beata 893.94KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 534/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 15.11.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-11-16 15:23 Kroczek Elżbieta 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 534/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
16-11-16 15:01 Kroczek Elżbieta 1.27MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 514/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.11.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 rok oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
16-11-15 12:51 Brychcy Beata 2.36MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 513/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.11.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-11-15 12:50 Brychcy Beata 3.24MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 512/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.11.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
16-11-15 12:50 Brychcy Beata 3.76MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 511/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 14.11.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-11-15 12:49 Brychcy Beata 1.47MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały RM w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/361/13 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
16-11-08 15:07 Grzegorzyca Jan 1.27MB
format: format_pdf Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
16-11-03 09:44 Strzelczyk Katarzyna 2.12MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dn. 20 października 2016r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
16-10-24 10:32 Pala Łukasz 851.72KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 454/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 12.10.2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 roku oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
16-10-24 10:31 Pala Łukasz 1.2MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 18 października 2016 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
16-10-24 10:29 Pala Łukasz 411.38KB
format: format_pdf Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XI/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
16-10-24 10:27 Pala Łukasz 0.9MB
format: format_pdf ZARZĄDZENIE NR 440/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 października 2016r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr Xl/151/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 4 września 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
16-10-24 10:26 Pala Łukasz 734.87KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 439/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 6.10.2016r. ws. konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 161
16-10-10 10:04 Strzelczyk Katarzyna 4.31MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 87/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny o konsultacjach projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce - Leszczynach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
16-03-07 12:23 Roszko Rafał 1.07MB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury_Zarządzenie22_16
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
16-01-19 15:06 Strzelczyk Katarzyna 1.62MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 4/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 5 stycznia roku: Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
16-01-07 14:26 Strzelczyk Katarzyna 1.61MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 10 grudnia 2015 r. z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
15-12-11 11:28 Kroczek Elżbieta 868.42KB
format: format_pdf Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 690
15-12-07 07:35 Chyła Hanna 5.12MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 654/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny na lata 2016-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
15-12-04 10:41 Chyła Hanna 566.6KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 635/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 1 grudnia 2015 roku: Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-leszczynach w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
15-12-01 15:03 Kroczek Elżbieta 1.04MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2015 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały w sprawie okeślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
15-11-27 09:42 Pala Łukasz 0.92MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2015 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
15-11-27 09:42 Pala Łukasz 403.49KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2015 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
15-11-27 09:41 Pala Łukasz 896.2KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 26 listopada 2015 roku z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
15-11-27 09:40 Pala Łukasz 896.5KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 606/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2015 roku: Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany uchwały Nr XII/165/15 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 23 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
15-11-17 09:22 Brychcy Beata 0.96MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 603/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2015 roku: Konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
15-11-17 09:21 Brychcy Beata 1.59MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 604/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2015 roku: Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
15-11-17 09:19 Brychcy Beata 4.34MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 605/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 listopada 2015 roku: Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
15-11-17 09:18 Brychcy Beata 2.77MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 października 2015r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
15-10-30 09:14 Chyła Hanna 389.62KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 października 2015r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłaty targowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
15-10-23 09:10 Brychcy Beata 782.24KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 22 października 2015r. z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych od dnia 1 stycznia 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
15-10-23 09:09 Brychcy Beata 910.23KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 20 października 2015r. z przeprowadzonych konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
15-10-21 12:51 Pala Łukasz 1.22MB
format: format_pdf Projekt uchwały dotyczący szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
15-10-19 10:02 Chyła Hanna 654.11KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 491/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 października 2015r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczący szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-10-19 10:00 Chyła Hanna 579.8KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 492/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 października 2015 roku w sprawie konsultacji projektu uchwaly dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 roku oraz załącznik - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
15-10-13 14:37 Brychcy Beata 1.23MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 490/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 paźdzernika 2015 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie opłaty targowej oraz załącznik - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
15-10-13 09:41 Brychcy Beata 1.43MB
format: format_doc Ogłoszenie - konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
15-10-05 12:06 Pala Łukasz 23KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 475/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Lesczyny z dnia 5 paźdzernika 2015 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok oraz załącznik - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
15-10-05 12:05 Pala Łukasz 4.14MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 września 2015 r z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki oplaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
15-09-03 12:33 Kroczek Elżbieta 888.65KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza z dnia 5 maja 2015 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
15-05-07 13:45 Gruszkiewicz Sylwia 76.49KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 maja 2015 roku z przeprowadzonych konsultacji społecznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
15-05-07 13:43 Pyszny Katarzyna 845.59KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza z konsultacji uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
15-05-07 10:24 Kroczek Elżbieta 859.67KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza z konsultacji uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
15-05-07 10:21 Kroczek Elżbieta 841.16KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza z konsultacji uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
15-05-07 10:16 Kroczek Elżbieta 485.71KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 171/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27.04.2015 roku w sprawie: konsultacji projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
15-04-27 16:28 Pyszny Katarzyna 3.42MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 161/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściceli nieruchomośći i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
15-04-23 14:35 Kroczek Elżbieta 1.81MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 160/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
15-04-23 14:34 Kroczek Elżbieta 4.14MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 159/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
15-04-23 14:32 Kroczek Elżbieta 0.97MB
format: format_pdf Załącznik do Zarządzenia nr 148/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
15-04-14 13:15 Gruszkiewicz Sylwia 4.03MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 148/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
15-04-14 13:11 Gruszkiewicz Sylwia 911.16KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 11/15 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 stycznia 2015r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
15-01-13 14:46 Niedobecka Marcjanna 0.98MB
format: format_pdf Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 11/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. -
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
15-01-13 14:45 Niedobecka Marcjanna 595.11KB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3 listopada 2014 roku z przeprowadzonych konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
14-11-04 14:11 Brychcy Beata 387.74KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 484/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 22 paźdzernika 2014 w sprawie: konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
14-10-22 14:15 Brychcy Beata 1.48MB
format: format_pdf Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 września 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
14-09-25 15:19 Brychcy Beata 839.71KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 416/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2014 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
14-09-17 08:53 Brychcy Beata 1.16MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 415/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 września 2014 roku wraz z załącznikiem do Zarządzenia nr 415/14 (projekt uchwały) w sprawie przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2014-2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
14-09-16 12:22 Pala Łukasz 1.68MB
format: format_pdf Zarządzenie nr 163/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2014 roku oraz załącznik do zarządzenia - projekt uchwały.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
14-05-14 10:01 Pala Łukasz 190.47KB
format: format_doc Zarządzenie NR 164/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
14-05-12 16:39 Pala Łukasz 26.5KB
format: format_doc Załącznik do Zarządzenia 164/14 - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
14-05-12 16:39 Pala Łukasz 100.5KB
format: format_doc Zarządzenie nr 165/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
14-05-12 10:15 Pala Łukasz 20KB
format: format_doc Załącznik do zarządzenia 165/14 - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
14-05-12 10:14 Pala Łukasz 16.5KB
format: format_doc Zarządzenie nr 163/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 maja 2014 roku (wycofane)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
14-05-12 10:04 Pala Łukasz 19.5KB
format: format_doc Załącznik do zarządzenie 163/14 - projekt uchwały (wycofane)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
14-05-12 10:03 Pala Łukasz 29KB
format: format_doc Zarządzenie Nr 158/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 6 maja 2014 r.w sprawie: konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Uchwale Nr X/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
14-05-08 09:05 Pala Łukasz 20KB
format: format_doc Projekt uchwały - załącznik do zarządzenia 158/14
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304
14-05-08 09:02 Pala Łukasz 24.5KB
format: format_pdf Zarządzenie nr 148/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2014 roku konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny ......
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
14-04-25 12:59 Pala Łukasz 95.44KB
format: format_pdf Załącznik do Zarządzenia nr 148/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2014 roku – projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg .............
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
14-04-25 12:55 Pala Łukasz 300.46KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 136/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
14-04-17 15:24 Pala Łukasz 161.04KB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 135/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
14-04-17 15:24 Pala Łukasz 1.89MB
format: format_pdf Zarządzenie Nr 134/14 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosći i zagospodarowania tych odpadów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 296
14-04-17 15:23 Pala Łukasz 235.71KB
format: format_pdf zarządzenie138/14 w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie warunków udzielania pomocy regionalnej przez GiM Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji na terenie GiM Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
14-04-17 11:48 Pala Łukasz 94.23KB
format: format_pdf Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerionce-Leszczynach w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy regionalnej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny przedsiębiorcom w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją lub na utworzeniem nowych miejsc pracy powstałych w wyniku nowej inwestycji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
14-04-17 11:43 Pala Łukasz 661.21KB

Redakcja strony: Konsultacje Aktów Prawa MiejscowegoRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-02-26 09:10:16
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-02-26 09:18:12
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-02-26 09:18:10
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-02-26 09:18:10
Drukuj Liczba odwiedzin: 7196