Sołectwo Stanowice

Informacje

Sołectwo Stanowice położone jest w gminie Czerwionka-Leszczyny i obejmuje terytorium o powierzchni 674 ha.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Korzysta z mienia komunalnego przekazanego mu uchwałami Rady Miejskiej w zarząd oraz rozporządza dochodami z tego źródła. Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także powierzone mu przez Radę Miejską, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

Organami sołectwa są:

 • zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
 • sołtys - organ wykonawczy,
 • Rada Sołecka - organ wspomagający sołtysa.

Zebranie wiejskie sprawuje nadzór nad sołtysem i Radą Sołecką. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich opisane są szczegółowo w §14-16 statutu sołectwa

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, które reprezentuje sołectwo na zewnątrz, kieruje jego bieżącymi sprawami i realizuje uchwały zebrania wiejskiego. Sołtysem może zostać wybrany każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze. Kadencja sołtysa trwa 4 lata, licząc od daty wyboru. Sołtys może brać udział w sesji Rady Miejskiej bez prawa udziału w głosowaniu.

Rada Sołecka składa się maksymalnie z 15 członków (poza sołtysem). Na jej czele stoi sołtys jako przewodniczący Rady Sołeckiej. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy, współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.

Sołtys:

 • Stanisław Breza

 

Rada Sołecka

 1. Badera Renata

 2. Fojcik Eugeniusz

 3. Fojcik Marek

 4. Hoła Henryk

 5. Maniszewski Mariusz

 6. Michalik Mirosław

 7. Neudek Bogdan

 8. Piórecki Leonard

 9. Rapacz-Wróbel Aleksandra

 10. Rudol Marian

 11. Stryczek Jacek

 12. Szala Tomasz

 13. Świaczny Rudolf

 14. Wowra Jacek

 15. Woźniak Ryszard

Redakcja strony: Sołectwo StanowiceRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-04 13:51:20
 • Aktualizacja publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:48:24
 • Wytworzenie publikacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:48:22
 • Zatwierdzenie informacji:Kuśka Alina2017-01-17 12:48:22
Drukuj Liczba odwiedzin: 7737