Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska

Dane adresowe

Naczelnik Roman Gorzawski

 • 32 429 59 93

Zarządzanie Kryzysowe
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

 • 32 429 59 56

Ochrona Środowiska
ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

 • 32 429 59 97
 • 32 429 59 98
 •  

Program "Czyste Powietrze"
ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

 •  32 429 59 96

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek od 7:30 do 17:00
 • od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
 • piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 • 1) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie gminy i miasta,
 • 2) przygotowanie i kierowanie jednostkami organizacyjnymi obrony cywilnej,
 • 3) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
 • 4) opracowanie planu obrony cywilnej gminy i miasta oraz sprawowanie nadzoru nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów
  gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy i miasta, a także komórek organizacyjnych Urzędu,
 • 5) opracowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 • 6) kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz
  koordynowanie tych działań,
 • 6¹) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej i innych organów,
 • 7) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu
  oraz środków obrony cywilnej,
 • 8) sprawowanie nadzoru i prowadzenie ewidencji budowli ochronnych, urządzeń
  specjalnych oraz ochronnego zaciemniania gminy i miasta,
 • 9) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i miasta do prowadzenia akcji ratunkowej oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 • 10)organizowanie ćwiczeń i dyżurów z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego oraz zabezpieczenie udziału jednostek organizacyjnych obrony
  cywilnej w odpowiednich treningach i dyżurach organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki,
 • 11)inspirowanie społecznych przeglądów stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy i miasta,
 • 12) prowadzenie miesięcznych kart pracy konserwatorów sprzętu strażackiego, miesięcznych kart drogowych pożarniczych pojazdów samochodowych,
  książki paliwowej,jednostek ochotniczych straży pożarnych, kart sprzętu silnikowego, a także wyposażenia objętego pozabilansową ewidencją ilościową będącą w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych,
 • 13)prowadzenie spraw finansowych Ochotniczych Straży Pożarnych w stosunku do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego,
 • 14) realizacja zadań remontowych w obiektach pożarniczych,
 • 15) planowanie i realizacja budżetu w zakresie obrony cywilnej i ochotniczych straży pożarnych, a także zarządzania kryzysowego,
 • 16) przygotowanie, aktualizacja i realizacja gminnego planu reagowania kryzysowego,
 • 17) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 • 18) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej a także podmiotami realizującymi monitoring środowiska i prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • 19) przeprowadzanie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej,
 • 20) udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
 • 21) realizacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania Gminy do funkcjonowania w warunkach zewnętrznych zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
  wojny,
 • 22) zorganizowanie doręczania i doręczanie dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej w razie ogłoszenia mobilizacji
  i w czasie wojny,
 • 23) organizacja szkoleń w dziedzinie obronności,
 • 24) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i w czasie wojny,
 • 25) przeprowadzanie czynności i współdziałanie z właściwymi organami wojskowymi w zakresie wykonywania powszechnego obowiązku obrony przez
  osoby podlegające temu obowiązkowi,
 • 26) organizacja punktu kontaktowego HNS w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 • 27) prowadzenie spraw, świadczeń na rzecz obrony,
 • 28) (skreślony)
 • 29) ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 • 30) realizacja czynności w zakresie wojskowego obowiązku meldunkowego wykonywanego przez osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby
  wojskowej,
 • 31) realizowanie spraw obronnych oraz ich koordynowanie w Urzędzie oraz
  jednostkach organizacyjnych Gminy.

Redakcja strony: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony ŚrodowiskaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:16:27
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2023-06-16 11:30:38
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2023-06-16 11:30:35
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2023-06-16 11:30:35
Drukuj Liczba odwiedzin: 7510