Wydział Planowania Przestrzennego

Dane adresowe

 • naczelnik: mgr inż. Lucyna Król
  pok. nr 1,
  (32) 429 59 90
 • kontakt: (32) 429 59 91

  pok. 1
  ul. Aleja Świętej Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
 • godziny urzędowania:
  poniedziałek od 7:30 do 17:00
  od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
  piątek od 7:30 do 14:00

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

 • 1) prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • 2) prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 • 3) prowadzenie postępowań w sprawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz ewidencja wniosków o dokonanie zmian,
 • 4) prowadzenie postępowania w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych,
 • 5) sporządzanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
 • 6) prowadzenie rejestru sporządzonych wyrysów i wypisów,
 • 7) przygotowywanie i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • 8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • 9) stwierdzanie wygaśnięcia ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • 10) wydawanie zaświadczeń odnośnie przeznaczenia terenów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • 11) prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
 • 12) przygotowywanie i opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych,
 • 13) prowadzenie rejestru wydanych postanowień o podziale nieruchomości,
 • 14) uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie zgodności
  z planem zagospodarowania przestrzennego,
 • 15) prowadzenie archiwum spraw planistyczno–urbanistycznych,
 • 16) prowadzenie archiwum związanego z wydanymi pozwoleniami na budowę,
 • 17) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
 • 18) przyjmowanie zawiadomień o odkryciu w trakcie prowadzonych robót budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem i niezwłoczne przekazanie ich Śląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
 • 19) przygotowanie miejskiego programu opieki nad zabytkami,
 • 20) prowadzenie postępowania związanego z ustalaniem renty planistycznej,
 • 21) rozpatrywanie roszczeń odszkodowawczych z tytułu uchwalenia planu lub jego zmiany,
 • 22) współpraca i koordynacja działań związanych z procesem budowlanym pomiędzy województwem, powiatem i gminą, i związkiem gmin i powiatów oraz innymi organami administracji rządowej i samorządowej,
 • 23) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem obsługi prac Gminnej
  Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej,
 • 24) współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,
 • 25) realizacja zadań wymaganych przepisami odrębnymi np. Prawem ochrony
  środowiska, Prawem budowlanym.

Redakcja strony: Wydział Planowania PrzestrzennegoRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-05 09:15:58
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2018-12-01 13:12:57
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2018-12-01 13:12:55
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2018-12-01 13:12:55
Drukuj Liczba odwiedzin: 9244