Wybory 2020 - 28.06.2020 r.

Wybory Prezydenta RP 28.06.2020 r.

Ogólne

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

 

WAŻNE TELEFONY DLA WYBORCÓW

  • SPISY WYBORCÓW I REJESTR WYBORCÓW - TEL. 32 429 59 48

  • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE - TEL. 32 429 59 48

  • PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA- TEL. 32 429 59 26

  • ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA- TEL. 32 429 59 54

  • INFORMACJE NT. OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH - TEL. 32 429 59 21

 
Informacje dla wyborców

Głosowanie korespondencyjne - tel. 32 429 59 48

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:
- ustnie,
- pisemnie - wniosek zamieszczony poniżej można wydrukować i po wypełnieniu przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć w punkcie informacyjnym  zlokalizowanym na parterze w budynku Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9  w godzinach pracy Urzędu,
- za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP.

 Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju .docx

Głosowanie przez pełnomocnika - tel. 32 429 59 26

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby ? stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być:
1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
2) mąż zaufania;
3) obserwator społeczny;
4) osoba kandydująca w wyborach.
Pełnomocnictwo można przyjąć:
1) tylko od jednej osoby lub
2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.  Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania, jeżeli będzie ono przeprowadzane. 

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz z załącznikami

Dopisanie do spisu wyborców - tel. 32 429 59 48

Wyborca:
- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
- wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
- nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r., złoży w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
- adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia - tel. 32 429 59 54

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do dnia 26 czerwca 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w Urzędzie Gminy i Miasta, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak do dnia 10 lipca 2020 r. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.  W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla Komitetów Wyborczych)

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego informujemy, że zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane przez komitety wyborcze w związku z wyborami, które nie zostały przeprowadzone w dniu 10 maja 2020 r. pod warunkiem, że komitet wyborczy zgłaszający złożył zawiadomienie w PKW  o uczestnictwie w wyborach.

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, iż zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania w Czerwionce-Leszczynach w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 roku muszą być doręczone do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9 do dnia 12.06.2020 roku do godziny 18.00. Zasady doręczania określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nr 161/2020 z dnia 8.06.2020 roku, do której dostęp jest również przez stronę BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Metryka Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Metryka Wzór zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

Redakcja strony: Wybory 2020 - 28.06.2020 r.Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2020-06-05 14:36:08
  • Aktualizacja publikacji:Górecki Wojciech2020-06-11 18:26:06
  • Wytworzenie publikacji:Górecki Wojciech2020-06-11 18:26:02
  • Zatwierdzenie informacji:Górecki Wojciech2020-06-11 18:26:02
Drukuj Liczba odwiedzin: 1221