Informacje dla wyborców

WYBORY PARLAMENTARNE 2023

INFORMACJE DLA WYBORCÓW

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania- tel. 32 42 95 954

Wyborca:
- czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
- czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),
- nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,
może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie
od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r., złoży w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Wydział Spraw Obywatelskich)  wniosek o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:
- nazwisko i imiona,
- obywatelstwo,
- numer  PESEL Wnioskodawcy,
- adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony:
- na piśmie w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem,
- w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji.

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia - tel. 32 42 95 954, 32 42 95 924

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Wydział Spraw Obywatelskich)
od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.
Wniosek składa się na
piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. 
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, adres zamieszkania, informację, w jakich wyborach wyborca jest uprawniony do głosowania a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty w spisie.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie zgubić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania. W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Głosowanie korespondencyjne- tel. 32 42 95 924, 32 42 95 948

Głosować korespondencyjnie może wyborca:
- niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności),
- podlegający w dniu głosowania  obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażen i chorób zakaźnych u ludzi,
- który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:
- ustnie,
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
- na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
-  telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie  od 1 września 2023 r. do 2 października 2023 r. 
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Głosowanie przez pełnomocnika - tel. 32 42 95 948

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:
- posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.
Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.


Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.
Pełnomocnikiem nie może być: 1) osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; 2) mąż zaufania; 3) obserwator społeczny; 4) osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć: 1) tylko od jednej osoby lub 2) od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której  wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla aresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o udzielnie pełnomocnictwa do głosowania składa się:
- ustnie,
- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
- na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

We wniosku zamieszcza się:
- imię (imiona) i nazwisko,
- numer ewidencyjny PESEL,
- adres zamieszkania zarówno Wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania,
- oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

Do wniosku dołącza się:
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 6 października 2023 r. 

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomiocnictwa 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania 

Obwodowe Komisje Wyborcze (informacje dla Komitetów Wyborczych) tel. 32 42 95 921

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Czerwionce-Leszczynach muszą zostać dostarczone do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny najpóźniej do dnia 15 września  2023 r. godz. 13.45.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego

Redakcja strony: Informacje dla wyborcówRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2023-08-30 11:23:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2023-09-05 10:22:44
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2023-09-05 10:22:39
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2023-09-05 10:22:39
Drukuj Liczba odwiedzin: 519