Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XL/453/09

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 września 2009 r.

STATUT

sołectwa Przegędza

w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2

1. Sołectwo Przegędza jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zwaną

dalej „gminą”.

2. Sołectwo Przegędza obejmuje terytorium o powierzchni 1551 ha. Dokładny przebieg granic

ukazuje mapa stanowiąca załącznik do statutu.

3. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy

określa statut gminy.

4. W sołectwie nie tworzy się jednostek niższego rzędu.

5. Organizację i zakres działania sołectwa określa niniejszy statut zwany dalej „statutem”.

II. Zakres działania i zadania sołectwa.

§ 3

1. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także

powierzone mu przez Radę Miejską służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie

warunków życia jego mieszkańców.

2. Organy sołectwa w sprawach należących do jego zakresu działania mają dostęp do materiałów

i informacji z jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta na prawach wynikających dla

pracowników Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§ 4

Do zadań sołectwa należy:

1) działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji,

pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej zabudowie,

2) reprezentowanie interesów społeczności sołectwa względem organów gminy, organów

administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,

3) organizowanie zbiorowej działalności społeczności sołectwa w sprawach publicznych mających

znaczenie dla sołectwa, gminy, powiatu, województwa, kraju,

4) współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami, i innymi jednostkami

organizacyjnymi gminy, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami organizacjami

społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw

związanych z ich miejscem zamieszkania, a także z innymi sołectwami i dzielnicami gminy

i miasta,

5) uczestniczenie w komisjach:

a) konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających

w sołectwie z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np.

szkoły),

b) odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę,

realizowanych na obszarze sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań

finansowanych ze środków sołectwa,

6) wnioskowanie do organów Gminy i Miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych,

a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze sołectwa, w sprawach istotnych dla

społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:

a) lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,

b) organizacji usług zdrowotnych,

c) likwidacji samowoli budowlanej,

d) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących

terenu sołectwa, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,

e) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

f) funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,

g) wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla sołectwa w trybie ustalonym przez

Radę Miejską,

h) nazw ulic, placów czy obiektów,

7) opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej,

a w szczególności:

a) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących

obszaru sołectwa,

b) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

c) tworzenia lub likwidacji palcówek oświaty i upowszechniania kultury,

d) innych spraw przekazanych sołectwu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub

Burmistrza,

e) zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie gminy,

f) ustanowienia indywidualnej formy ochrony przyrody,

g) lokalizacji pomników i tablic pamiątkowych,

8) ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek

wykonujących zadania Gminy i Miasta na terenie sołectwa,

9) przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania

sołectwa.

§ 5

Sołectwo posiada kompetencje opiniodawcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących

dziedzinach (zadania powierzone):

a) prace remontowe w obiektach gminnych,

b) prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,

c) tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,

d) budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,

e) lokalne wydarzenia kulturalne,

f) zbycia nieruchomości komunalnych na terenie sołectwa.

§ 6

Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 7

Organy gminy powiadamiają niezwłocznie sołectwo o podejmowanych i projektowanych

rozstrzygnięciach.

Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma

sołtysowi, chyba że organy gminy i sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. Nieudzielenie opinii w

w/w terminie oznacza akceptację dla projektowanych przez władze gminy rozstrzygnięć.

§ 8

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią Zebrania Wiejskiego, Rada Miejska może

upoważnić sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy sołectwa

1. Zebranie Wiejskie

§ 9

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy stale zamieszkali w sołectwie

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w tym umieszczeni w prowadzonym dla terenu

sołectwa rejestrze wyborców zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu

i Senatu RP.

§ 10

1. Zebranie Wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1) opiniowanie spraw określonych wyżej w § 4 pkt 7, lit. a, b, e, f, g, oraz § 5 lit. c, d, i § 8,

2) wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w § 4 pkt 6 lit. a, b, d, e, g, h,

3) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz odwołanie tych organów,

4) decydowanie o podejmowaniu prac społecznych z jednoczesnym powołaniem

społecznych komitetów prac społecznych.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej

30 mieszkańców.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na Zebraniu.

§ 12

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nieobecności wyznaczona przez Sołtysa osoba

spośród członków Rady Sołeckiej. Wyznaczenie to nastąpić winno na pierwszym po wyborach

posiedzeniu Rady Sołeckiej z możliwością zmian w trakcie kadencji na posiedzeniu Rady.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Sołeckiej względnie

na pisemny wniosek 20 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu.

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie na wniosek organów gminy w terminie przez

nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący o zwołanie Zebrania jest zobowiązany podać temat na

7 dni przed terminem Zebrania.

4. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie

zwoła Zebrania na wniosek organów gminy lub w przypadku określonym w ust. 2 zwołuje

Burmistrz lub upoważniona przez Burmistrza osoba. Termin Zebrania podaje się wówczas do

wiadomości mieszkańcom, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej na 7 dni wcześniej. Zebranie takie

prowadzi osoba wybrana na tym Zebraniu.

5. Osoby zwołujące Zebranie Wiejskie (Sołtys lub osoba o której mowa w ust. 1) mogą każdorazowo

powiadomić Burmistrza o zwołaniu zebrania na 7 dni przed jego terminem.

§ 13

Sołtys winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja, zwołać Zebranie Wiejskie celem

przedstawienia sprawozdania ze swojej bieżącej działalności oraz Rady Sołeckiej, a także

z wykonania wydatków finansowych, poniesionych przez gminę na realizację zadań w sołectwie.

W przypadku nie zwołania takiego Zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając o tym mieszkańców

i Sołtysa w terminie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania. W razie odmowy

prowadzenia tak zwołanego Zebrania przez sołtysa, prowadzi je osoba wyznaczona przez Burmistrza

w informacji o zwołaniu Zebrania.

§ 14

1. Obradom Zebrania przewodniczy Sołtys, chyba że Zebranie wybierze innego przewodniczącego

obrad.

2. Obrady Zebrania są protokołowane. Protokolanta wybiera Zebranie na wniosek

przewodniczącego obrad. Protokół i uchwały Zebrania podpisuje przewodniczący Zebrania

i protokolant.

§ 15

Sołtys ogłasza uchwały przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

2. Sołtys

§ 16

Sołtys jest organem wykonawczym.

§ 17

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał

Zebrania Wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

2. W szczególności Sołtys:

- wykonuje zadania z zakresu administracji określone w ustawach szczegółowych,

- utrzymuje stały kontakt z organami gminy,

- kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,

- udziela pomocy podróżnym i turystom,

- uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie sołectwa,

- reprezentuje sołectwo w sprawach publicznych,

- występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi.

§ 18

W skład Rady Sołeckiej wchodzi, poza sołtysem jako jej przewodniczącym, do 15 członków.

Ostateczną liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie.

§ 19

1. Do zadań Rady Sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo – doradczych oraz wyrażanie opinii

w sprawach pozostającym w gestii sołectwa, a ponadto:

- opiniowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia materiałów itp. ze środków sołectwa,

- inicjowanie prac społecznych,

- organizacja imprez wiejskich w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku.

2. Sołtys informuje Radę Sołecką o swojej pracy za okres pomiędzy posiedzeniami Rady.

IV. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 20

Sołtys i Rada Sołecka są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej

liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu

Wiejskim.

§ 21

1. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają osoby uprawnione do głosowania

bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania w liczbie 5-7

osób. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższe funkcje.

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad

zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.

4. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.

5. Karty do głosowania odrębnie do wyborów Sołtysa i do wyborów Rady Sołeckiej przygotowuje

komisja skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona kandydatów w kolejności

alfabetycznej. Karty opatruje się pieczęcią sołectwa. Komisja sporządza protokół z głosowania.

Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest nieważna i nie jest brana pod uwagę przy

liczeniu głosów.

6. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu, za okazaniem dokumentu

tożsamości (ze zdjęciem) i potwierdzeniem odbioru karty na liście obecności. Głos oddaje się do

jednej urny. Wyborca oddając głos winien okazać komisji skrutacyjnej dokument tożsamości dla

potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.

7. Głosuje się przez postawienie znaku “X” obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos.

Przy wyborze Sołtysa stawia się dla ważności głosów tylko jeden znak “X”, a przy wyborze Rady

Sołeckiej maksimum tyle znaków “X” ilu wybiera się członków Rady.

§ 22

1. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający

czynne prawo wyborcze, niekarany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

2. Kandydaci na Sołtysa lub członka Rady składają pisemne oświadczenie o niekaralności.

§ 23

1. Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

W sytuacji gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, przeprowadza się

głosowanie/a ponowne z ograniczeniem do tychże kandydatów.

2. Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę

ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą

liczbę głosów, a przekroczony zostanie limit składu Rady, głosowanie powtarza się

z ograniczeniem do tychże kandydatów.

§ 24

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. Liczy się ona od daty wyboru i kończy z dniem wyboru

Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję. Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech

miesiącach roku, w którym upływa kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.

§ 25

Odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej, względnie poszczególnych jej członków, może nastąpić przed

upływem kadencji na pisemny wniosek najmniej 30 osób uprawnionych do wzięcia udziału

w Zebraniu, zawierający uzasadnienie odwołania. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej

członków wymaga uzyskania także opinii Sołtysa i może nastąpić w głosowaniu tajnym bezwzględną

większością głosów osób obecnych na Zebraniu. Natomiast odwołanie Sołtysa może nastąpić

w głosowaniu tajnym ale liczbą głosów nie mniejszą niż ta, którą Sołtys uzyskał na Zebraniu, na

którym został wybrany.

§ 26

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację ze sprawowanych funkcji.

Rezygnację przyjmuje Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Sołtys składa rezygnację wyłącznie na piśmie na ręce Burmistrza, a członkowie Rady składają ją

na piśmie Sołtysowi.

§ 27

1. Mandat Sołtysa bądź członka Rady wygasa w następujących przypadkach:

- utraty biernego prawa wyborczego,

- skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego,

- śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów.

3. Inicjatywa w powyższych sprawach należy do Sołtysa lub Burmistrza.

§ 28

1. Nowe wybory w przypadkach opisanych w § 25 - 27, winne być przeprowadzone do 30 dni od

odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu i do 60 dni od odwołania Rady Sołeckiej lub

któregoś z jej członków, względnie wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej.

2. Sołtys bądź Rada Sołecka (członek Rady Sołeckiej), wybrani w trybie o którym w ust. 1 pełnią

funkcję do końca danej kadencji.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 29

1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej, zgodnie z planem kontroli uchwalonym przez Radę.

2. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów

zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.

3. Sołtys przekazuje Radzie Miejskiej uchwały Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej do 14 dni od

ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska w formie uchwały

do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje możliwością podjęcia

przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez Zebranie lub Radę

Sołecką.

4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub

Burmistrza osoby mają prawo:

a) wglądu do dokumentacji,

b) dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów sołectwa.

5. Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy Sołtysowi w zakresie jego działalności. Burmistrz

udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjno-gospodarczym, w tym również

przy organizacji wyborów na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.

§ 30

W razie powtarzającego się naruszenia przez organy sołectwa przepisów prawa, Rada Miejska, na

wniosek 1/4 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do

głosowania z obszaru sołectwa, może odwołać Sołtysa i Radę Sołecką.

W takim przypadku przeprowadza się na Zebraniu Wiejskim wybory nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Przepis § 28 stosuje się odpowiednio.

VI. Gospodarka finansowa.

§ 31

Środki finansowe sołectwa stanowią:

1) fundusze wydzielone w budżecie gminy,

2) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 32

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 33

Interpretację statutu przeprowadza Rada Miejska.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 10:08:21
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:24:35
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:24:33
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:24:33
Drukuj Liczba odwiedzin: 1129