Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XL/451/09

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 września 2009 r.

STATUT

sołectwa Książenice

w Gminie i Mieście Czerwionka – Leszczyny

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Wspólnotę lokalną sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

§ 2

1. Sołectwo Książenice jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zwaną

dalej „gminą”.

2. Sołectwo Książenice obejmuje terytorium o powierzchni 1642 ha. Dokładny przebieg granic

ukazuje mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.

3. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic sołectwa jako jednostki pomocniczej gminy

określa statut gminy.

4. W sołectwie nie tworzy się jednostek niższego rzędu.

5. Organizację i zakres działania sołectwa określa niniejszy statut, zwany dalej „statutem”.

II. Zakres działania i zadania sołectwa.

§ 3

1. Do zakresu działania sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także

powierzonemu przez Radę Miejską służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie

warunków życia jego mieszkańców.

2. Organy sołectwa w sprawach należących do jego zakresu działania, mają dostęp do materiałów

i informacji z jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta na prawach wynikających dla

pracowników Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§ 4

Do zadań sołectwa należy:

1) działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie informacji,

pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej zabudowie,

2) reprezentowanie interesów społeczności sołectwa względem organów gminy, organów

administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,

3) organizowanie zbiorowej działalności społeczności sołectwa w sprawach publicznych mających

znaczenie dla sołectwa, gminy, województwa, kraju,

4) współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami i innymi jednostkami

organizacyjnymi gminy, placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami,

organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych

rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z innymi sołectwami

i dzielnicami gminy i miasta,

5) uczestniczenie w komisjach:

a) konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek działających

w sołectwie z wyjątkiem postępowań konkursowych regulowanych ustawowo (np. szkoły),

b) odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez Gminę i Miasto,

realizowanych na obszarze sołectwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych

ze środków sołectwa,

6) wnioskowanie do organów Gminy i Miasta oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych,

a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze sołectwa, w sprawach istotnych dla

społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:

a) lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,

b) organizacji usług zdrowotnych,

c) likwidacji samowoli budowlanej,

d) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu

sołectwa, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,

e) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

f) funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,

g) wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla sołectwa w trybie ustalonym przez Radę

Miejską,

h) nazw ulic, placów czy obiektów.

7) opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej,

a w szczególności:

a) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru

sołectwa,

b) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

c) tworzenia lub likwidacji palcówek oświaty i upowszechniania kultury,

d) innych spraw przekazanych sołectwu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub Burmistrza,

e) zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie Gminy,

f) ustanowienia indywidualnej formy ochrony przyrody,

g) lokalizacji pomników i tablic pamiątkowych,

8) ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek

wykonujących zadania Gminy i Miasta na terenie sołectwa,

9) przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania

sołectwa.

§ 5

Sołectwo posiada kompetencje opiniodawcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących

dziedzinach (zadania powierzone):

a) prace remontowe w obiektach gminnych,

b) prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,

c) tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,

d) budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,

e) lokalne wydarzenia kulturalne,

f) zbycia nieruchomości komunalnych na terenie sołectwa.

§ 6

Sołectwo prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 7

Organy gminy i miasta powiadamiają niezwłocznie sołectwo o podejmowanych i projektowanych

rozstrzygnięciach.

Sołectwo jest zobowiązane udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma

Sołtysowi, chyba że organy gminy i Sołtys ustalą w drodze porozumienia inaczej. Nieudzielenie opinii

w w/w terminie oznacza akceptację dla projektowanych przez władze gminy rozstrzygnięć.

§ 8

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią Zebrania Wiejskiego, Rada Miejska może

upoważnić Sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy sołectwa

1. Zebranie Wiejskie

§ 9

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie.

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają mieszkańcy stale zamieszkali w sołectwie

w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w tym umieszczeni w prowadzonym dla terenu

sołectwa rejestrze wyborców zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu

i Senatu RP.

§ 10

1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:

1) opiniowanie spraw określonych wyżej w § 4 pkt 7, lit. a, b, e, f, g oraz § 5 lit. c, d, i § 8,

2) wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w § 4 pkt 6 lit. a, b, d, e, g, h,

3) wybór Rady Sołeckiej oraz odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

4) decydowanie o podejmowaniu prac społecznych z jednoczesnym powołaniem społecznych

komitetów prac społecznych.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej

30 mieszkańców.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na

Zebraniu.

§ 12

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys, a w razie jego nieobecności wyznaczona przez Sołtysa osoba

spośród członków Rady Sołeckiej. Wyznaczenie to nastąpić winno na pierwszym po wyborach

posiedzeniu Rady Sołeckiej z możliwością zmian w trakcie kadencji na posiedzeniu Rady.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Sołeckiej

względnie na pisemny wniosek 20 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu.

3. Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie na wniosek organów gminy w terminie przez

nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie Zebrania jest zobowiązany podać temat

na 7 dni przed terminem zebrania.

4. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów Rady Sołeckiej oraz w sytuacji, gdy Sołtys nie zwoła

Zebrania na wniosek organów gminy lub w przypadku określonym wyżej w ust. 2 zwołuje

Burmistrz lub upoważniona przez Burmistrza osoba. Termin zebrania podaje się wówczas do

wiadomości mieszkańców, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej na 7 dni wcześniej. Zebranie takie

prowadzi osoba wybrana na Zebraniu.

5. Osoby zwołujące Zebranie Wiejskie (sołtys lub osoba o której mowa w ust. 1) mogą

każdorazowo powiadomić Burmistrza o zwołaniu zebrania na 7 dni przed jego terminem.

§ 13

Sołtys winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja, zwołać Zebranie Wiejskie celem

przedstawienia sprawozdania ze swojej bieżącej działalności oraz Rady Sołeckiej a także

z wykonania wydatków finansowych, poniesionych przez gminę na realizację zadań w sołectwie.

W przypadku nie zwołania takiego Zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając o tym mieszkańców

i Sołtysa w terminie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania. W razie odmowy

prowadzenia tak zwołanego zebrania przez Sołtysa, prowadzi je osoba wyznaczona przez Burmistrza

w informacji o zwołaniu zebrania.

§ 14

1. Obradom zebrania przewodniczy Sołtys, chyba że zebranie wybierze innego przewodniczącego

obrad.

2. Obrady zebrania są protokołowane. Protokolanta wybiera zebranie na wniosek

przewodniczącego obrad. Protokół i uchwały zebrania podpisuje przewodniczący zebrania

i protokolant.

§ 15

Sołtys ogłasza uchwały przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

2. Sołtys.

§ 16

Sołtys jest organem wykonawczym.

§ 17

1. Do zadań Sołtysa należy zarządzanie codziennymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał Zebrania

Wiejskiego oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

2. W szczególności Sołtys:

- wykonuje zadania z zakresu administracji określonych w ustawach szczegółowych,

- utrzymuje stały kontakt z organami gminy,

- kieruje akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,

- udziela pomocy podróżnym i turystom,

- uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie

sołectwa,

- reprezentuje sołectwo w sprawach publicznych,

- występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi.

§ 18

W skład Rady Sołeckiej wchodzi, poza sołtysem jako jej przewodniczącym, do 15 członków.

Ostateczną liczbę członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie.

§ 19

1. Do zadań Rady Sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo-doradczych oraz wyrażanie opinii

w sprawach pozostającym w gestii sołectwa, a ponadto:

- opiniowanie o zakupach sprzętu, wyposażenia materiałów itp. ze środków sołectwa,

- inicjowanie prac społecznych,

- organizacja imprez wiejskich w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku.

2. Sołtys informuje Radę Sołecką o swojej pracy za okres pomiędzy posiedzeniami Rady.

IV. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 20

1. Sołtysa wybiera się w głosowaniu powszechnym, tajnym, bezpośrednim i równym. Zasady

przeprowadzenia wyborów określa załącznik Nr 2 do statutu.

2. Radę Sołecką wybiera się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby

kandydatów na Zebraniu Wiejskim, pierwszym po wyborach Sołtysa.

§ 21

1. Kandydatów na członków Rady Sołeckiej zgłaszają Sołtys lub osoby uprawnione do głosowania

bezpośrednio w trakcie obrad zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania w liczbie 5-7

osób. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższe funkcje.

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad

zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.

4. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.

5. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich kandydatów

w kolejności alfabetycznej. Karty opatruje się pieczęcią sołectwa. Komisja opracowuje protokół

z głosowania. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą nieważną i nie jest

brana pod uwagę przy liczeniu głosów.

6. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu, za okazaniem dokumentu

tożsamości (ze zdjęciem) i potwierdzeniem odbioru karty na liście obecności. Głos oddaje się

do jednej urny. Wyborca oddając głos, winien okazać komisji skrutacyjnej dokument tożsamości

dla potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.

7. Głosuje się przez postanowienie znaku “X” obok nazwiska kandydata na którego oddaje się

głos. Dla ważności głosów przy wyborze rady sołeckiej należy postawić maksimum tyle znaków

“X” ilu wybiera się członków Rady.

§ 22

1. Członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, posiadający czynne prawo

wyborcze, niekarany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

2. Kandydaci na członków Rady Sołeckiej składają pisemne oświadczenie o niekaralności.

§ 23

Członkami Rady Sołeckiej zostają wybrani kandydaci którzy uzyskają kolejno największą liczbę

ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę

głosów a przekroczony zostanie limit składu Rady, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do

kandydatów z tą samą liczbą głosów.

§ 24

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata. Liczy się ona od daty wyboru i kończy z dniem wyboru

Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję.

Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach tego roku, w którym upływa

kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.

§ 25

1. Odwołanie Rady Sołeckiej, względnie poszczególnych jej członków, może nastąpić przed

upływem kadencji na pisemny wniosek najmniej 30 osób uprawnionych do wzięcia udziału

w zebraniu, zawierający uzasadnienie odwołania. Odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych

jej członków wymaga uzyskania także opinii sołtysa i może nastąpić w głosowaniu tajnym

bezwzględną większością głosów osób obecnych na zebraniu. Wymóg ważności zebrania

określony wyżej w § 11 ust. 1 obowiązuje i dla momentu głosowania.

2. Odwołanie Sołtysa może nastąpić na wniosek najmniej tylu mieszkańców sołectwa ile ważnych

głosów otrzymał w wyborach. Odwołania dokonuje się na Zebraniu Wiejskim w obecności

najmniej tylu osób ile zebrano podpisów, w głosowaniu tajnym ale liczbą głosów nie mniejszą niż

ta, którą Sołtys uzyskał w trakcie wyborów.

§ 26

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą złożyć rezygnację ze sprawowanych funkcji.

Rezygnację przyjmuje Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Sołtys składa rezygnację wyłącznie na piśmie na ręce Burmistrza, a członkowie Rady składają ją

na piśmie Sołtysowi.

§ 27

1. Mandat Sołtysa bądź członka Rady wygasa w następujących przypadkach:

- utraty biernego prawa wyborczego,

- skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego,

- śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów.

3. Inicjatywa w powyższych sprawach należy do Sołtysa lub Burmistrza.

§ 28

Nowe wybory w przypadkach opisanych w §§ 25 - 27, winne być przeprowadzone do 30 dni od

odwołania Sołtysa lub wygaśnięcia jego mandatu i do 60 dni od odwołania Rady Sołeckiej lub

któregoś z jej członków, względnie wygaśnięcia mandatu. Tak wybrany Sołtys bądź Rada Sołecka

(członek Rady) pełnią funkcję do końca danej kadencji.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 29

1. Kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej, zgodnie z planem kontroli uchwalonym przez Radę.

2. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów

zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.

3. Sołtys przekazuje Radzie Miejskiej uchwały Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej do 14 dni od

ich podjęcia. O ważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska w formie uchwały do

60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje możliwością podjęcia

przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez zebranie lub radę

sołecką.

4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub

Burmistrza osoby mają prawo:

a) wglądu do dokumentacji,

b) dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów sołectwa.

5. Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy Sołtysowi w zakresie jego działalności. Burmistrz

udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjno-gospodarczym, w tym również

przy organizacji wyborów do organów sołectwa.

§ 30

W razie powtarzającego się naruszenia przez organy sołectwa przepisów prawa, Rada Miejska, na

wniosek 1/4 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do

głosowania z obszaru sołectwa, może odwołać Sołtysa i Radę Sołecką.

W takim przypadku przeprowadza się wybory nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Przepis § 28 stosuje się odpowiednio.

VI. Gospodarka finansowa.

§ 31

Środki finansowe sołectwa stanowią:

1) fundusze wydzielone w budżecie gminy,

2) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

§ 32

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Wiejskiego.

§ 33

Interpretację statutu przeprowadza Rada Miejska.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 10:07:30
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:20:15
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:20:13
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:20:13
Drukuj Liczba odwiedzin: 1346