Statut

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce – Leszczynach, zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

2. MOK prowadzi działalność jako instytucja samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno - finansowym, w ramach przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niniejszego statutu.

§2

MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

§3

Siedziba MOK znajduje się w Czerwionce - Leszczynach przy ulicy Wolności nr 2.

§4

MOK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer NIP oraz numer telefonu.

§5

Podstawowymi celami MOK są: zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny oraz zapewnianie rozwoju kultury i współtworzenie jej wartości.

§6

Bezpośredni nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

Rozdział II

Zakres działalności

§7

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury należą:

1) wychowanie przez sztukę i edukacja kulturalna społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

2) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,

5) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

6) inspirowanie, organizowanie i koordynowanie imprez, akcji kulturalnych, przeglądów i festiwali, w tym festiwali i przeglądów filmowych na własnym terenie,

7) podejmowanie inicjatyw gospodarczych mających na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz kultury oraz wypracowywanie dochodów własnych,

8) organizowanie obchodów rocznic i świąt narodowych oraz uroczystości miejskich

i regionalnych.

§8

MOK może realizować następujące zadania:

1) współpracę międzynarodową w dziedzinie kultury i sztuki,

2) promocję Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,

3) wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty na terenie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny,

4) wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne instytucje kultury poza granicami Gminy i Miasta,

5) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki, w szczególności poprzez aktywne wykorzystanie mediów lokalnych,

6) organizowanie dla mieszkańców Czerwionki - Leszczyn wycieczek oraz innych form poznawania kultury polskiej oraz kultury innych krajów,

7) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu,

8) prowadzenie kursów oświatowych i zawodowych,

9) organizowanie zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym oraz oświatowym ( w czasie ferii letnich i zimowych) adresowanych do mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży.

§9

Cele statutowe określone w §5 MOK może realizować poprzez:

1) organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych w tym koncertów, spektakli, festynów, spotkań literackich i autorskich, biesiad, konkursów, festiwali, przeglądów, seansów filmowych, w tym seansów edukacyjnych i innych,

2) prowadzenie impresariatu artystycznego,

3) organizowanie wystaw i pokazów,

4) edukację kulturalną w placówkach MOK, szkołach i przedszkolach,

5) organizowanie szkoleń i kursów w różnych dziedzinach kultury,

6) organizowanie form indywidualnej aktywności kulturalnej,

7) udostępnianie pomieszczeń dla prezentacji przedstawień, filmów, widowisk, koncertów i innych imprez artystycznych,

8) wydawanie miesięcznika lokalnego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny „KURIER”,

9) wykonywanie innych zleconych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka -Leszczyny zadań, po zapewnieniu na ten cel odrębnych środków finansowych.

§10

MOK w ramach swojej działalności statutowej współdziała w szczególności z następującymi instytucjami:

1) innymi placówkami kultury na terenie kraju,

2) stowarzyszeniami artystów i twórców,

3) placówkami oświatowymi,

4) zakładami pracy, związkami, klubami i innymi organizacjami,

5) ośrodkami sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem MOSiR-u w Czerwionce - Leszczynach.

Rozdział III

Struktura organizacyjna

§11

1. Dyrektora MOK powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora MOK jest Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny.

§12

Do zadań Dyrektora MOK należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością MOK i reprezentowanie go na zewnątrz,

2) zatrudnianie, zwalnianie i wykonywanie wszelkich czynności wynikających ze stosunku pracy dotyczących zatrudnionych przez niego pracowników,

3) wydawanie w obowiązującym trybie instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

4) ustalanie regulaminu organizacyjnego MOK.

§13

W razie nieobecności Dyrektora MOK jego obowiązki wykonuje Zastępca Dyrektora MOK albo upoważniony przez niego pracownik.

§14

Zadania statutowe MOK realizuje w komunalnych placówkach kultury:

1) Dom Kultury w dzielnicy Czerwionka przy ul. Wolności 2,

2) Dom Kultury w dzielnicy Leszczyny przy ul. Ligonia 2a,

3) Wiejski Dom Kultury w sołectwie Szczejkowice przy ul. Rybnickiej 7.

Powyższymi obiektami oraz innymi MOK gospodarować będzie na zasadach określonych przez Radę Miejską w Czerwionce - Leszczynach w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

MOK może realizować zadania statutowe w placówkach innych niż określone w ust. 1 po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą placówki.

4. Działalność wydawniczą, o której mowa w §9 pkt 8 MOK będzie realizował w szczególności poprzez wydawanie miesięcznika „KURIER”.

§15

Szczegółowe zakresy działania oraz organizację wewnętrzną placówek wymienionych w §14 określa regulamin organizacyjny MOK.

Rozdział IV

Mienie i finanse

§16

MOK prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów działalności opracowanych i zatwierdzanych przez Dyrektora MOK, ze środków pochodzących z:

1) dotacji z budżetu gminy i miasta w ramach środków na pokrycie kosztów działalności kulturalnej,

2) darowizn i środków przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne,

3) opłat i dochodów z własnej działalności,

4) z innych źródeł.

§17

MOK prowadzi własną obsługę finansowo – księgową.

§18

W celu maksymalnego wykorzystania obiektów i sprzętu MOK może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej.

2. Działalność gospodarcza, o której mowa wyżej może w szczególności polegać na:

1) prowadzeniu warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów tańca, prowadzeniu pracowni specjalistycznych,

2) sprzedaży własnych wydawnictw,

organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady,

wypożyczaniu sprzętu akustycznego, audio - wizualnego, strojów itp.,

wynajmie sal i lokali użytkowych,

organizacji koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów,

sprzedaży biletów,

świadczeniu usług reklamowych i promocyjnych,

świadczeniu usług nie wymienionych powyżej, a związanych z działalnością kulturalną zgodnie ze statutem.

3. MOK może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

4. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe MOK.

§19

MOK realizuje działalność statutową w oparciu o mienie komunalne wyodrębnione organizacyjnie i oddane mu do korzystania.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§20

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury nadaje Rada Miejska.

§21

Zmiana postanowień statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego nadania.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:16:01
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:13:24
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:13:22
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 13:13:22
Drukuj Liczba odwiedzin: 1287