Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XL/462/09

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 września 2009 r.

STATUT

Osiedla Malenie

w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Wspólnotę lokalną osiedla stanowią jej mieszkańcy.

§ 2

1. Osiedle Malenie jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zwaną dalej

„gminą”.

2. Osiedle Malenie obejmuje terytorium o powierzchni 150 ha. Dokładny przebieg granic ukazuje

mapa stanowiąca załącznik do statutu.

3. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic osiedla jako jednostki pomocniczej gminy,

określa statut gminy.

4. Organizację i zakres działania osiedla określa niniejszy statut zwany dalej “statutem”.

II. Zakres działania i zadania osiedla.

§ 3

1. Do zakresu działania osiedla należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

2. Organy osiedla w sprawach należących do jej zakresu działania, mają dostęp do materiałów

i informacji z jednostek organizacyjnych gminy na prawach wynikających dla pracowników

Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§ 4

Do zadań osiedla należy:

1) reprezentowanie interesów społeczności osiedla względem organów gminy, organów

administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,

2) organizowanie zbiorowej działalności społeczności osiedla w sprawach publicznych mających

znaczenie dla gminy, powiatu, województwa, kraju,

3) współdziałanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz ze

stowarzyszeniami, instytucjami, organizacjami społecznymi i innymi organizacjami

mieszkańców zainteresowanych rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem

zamieszkania a także z dzielnicami i sołectwami gminy,

4) uczestniczenie w komisjach odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych

przez gminę, realizowanych na obszarze osiedla ze szczególnym uwzględnieniem zadań

finansowanych z jego środków,

5) wnioskowanie do organów gminy oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych,

w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:

a) lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,

b) organizacji usług zdrowotnych,

c) likwidacji samowoli budowlanej,

d) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących

terenu osiedla, w tym zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,

e) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

f) funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,

g) funkcjonowania komunikacji publicznej,

h) nazw ulic, placów czy obiektów,

6) opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej,

a w szczególności:

a) projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

dotyczących obszaru osiedla,

b) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

c) innych spraw przekazanych osiedlu do zaopiniowania przez Radę Miejską lub

Burmistrza,

d) zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,

e) ustanowienia indywidualnej formy ochrony przyrody,

f) lokalizacja pomników tablic pamiątkowych,

7) przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania

osiedla.

§ 5

Osiedle posiada kompetencje opiniodawcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących

dziedzinach (zadania powierzone):

a) prace remontowe w obiektach gminnych, w przypadku ubiegania się o pomoc ze

środków osiedla,

b) prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,

c) tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,

d) budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,

e) linii komunikacji publicznej.

§ 6

Osiedle prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 7

Osiedle nie otrzyma mienia komunalnego w zarząd.

§ 8

Organy gminy powiadamiają niezwłocznie osiedle o podejmowanych i projektowanych

rozstrzygnięciach.

Osiedle jest zobowiązane udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma

przewodniczącemu Zarządu , chyba że organy gminy i przewodniczący ustalą w drodze porozumienia

inaczej. Nieudzielenie opinii w w/w terminie oznacza akceptację dla projektowanych przez władze

gminy rozstrzygnięć.

§ 9

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią Zebrania Mieszkańców, Rada Miejska może

upoważnić Zarząd do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy Osiedla.

§ 10

Organami osiedla są:

1) Zebranie Mieszkańców,

2) Zarząd Osiedla.

1. Zebranie Mieszkańców.

§ 11

1. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest Zebranie Mieszkańców, zwane dalej „Zebraniem” .

2. Prawo do udziału w zebraniu i głosowania mają mieszkańcy osiedla stale mieszkający na jego

terenie, posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.

§ 12

1. Zebranie podejmuje uchwały w sprawach należących do osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zebrania należy:

1) opiniowanie spraw określonych wyżej w § 4 pkt 6, oraz § 5 lit. c, d, i § 9,

2) wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w § 4 pkt 5 lit. a, b, d, e, g,

3) wybór Zarządu Osiedla oraz odwołanie członków i całego Zarządu,

4) decydowanie o podejmowaniu prac społecznych z jednoczesnym powołaniem komitetów

prac społecznych.

§ 13

1. Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 30 mieszkańców.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu z zastrzeżeniami

wynikającymi ze statutu.

§ 14

1. Zebranie zwołuje z własnej inicjatywy Zarząd Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Zebranie na wniosek organów gminy w terminie przez nie

ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie posiedzenia jest zobowiązany podać temat na

7 dni przed terminem posiedzenia. Obowiązek zwołania istnieje również na pisemny wniosek co

najmniej 20 mieszkańców.

3. Zebranie w sytuacji, gdy Zarząd nie zwoła posiedzenia w przypadkach określonych wyżej w ust.

2, zwołuje Burmistrz lub upoważniona przez Burmistrza osoba. Zebranie takie prowadzi osoba

wyznaczona przez Burmistrza.

4. Zarząd Osiedla może informować Burmistrza Gminy i Miasta o wszystkich terminach

zwoływanych zebrań z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkańców.

5. Zarząd winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja zwołać Zebranie, celem

przedstawienia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu, a także z wykonania wydatków

finansowych. W przypadku nie zwołania takiego Zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając

o tym mieszkańców i przewodniczącego Zarządu w terminie najpóźniej 7 dni przed

wyznaczonym terminem Zebrania.

§ 15

1. Zebrania prowadzi przewodniczący Zarządu lub wiceprzewodniczący Zarządu w przypadkach

nieobecności przewodniczącego.

2. Posiedzenia są protokołowane. Protokolanta ustala Zarząd. Protokół i uchwały Zebrania

podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.

§ 16

Zarząd ogłasza uchwały przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

2. Zarząd Osiedla.

§ 17

Organem wykonawczym osiedla jest Zarząd zwany dalej „Zarządem”.

§ 18

Do zadań Zarządu należy zarządzanie codziennymi sprawami osiedla, realizacja uchwał Zebrania

oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

W szczególności Zarząd:

- wykonuje zadania z zakresu administracji określone w ustawach szczegółowych,

- utrzymuje stały kontakt z organami gminy,

- uczestniczy w akcjach pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,

- uczestniczy w komisjach przetargowych przy zbywaniu mienia komunalnego na

terenie osiedla, poprzez wskazanego członka Zarządu,

- uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie osiedla,

poprzez wyznaczonego członka Zarządu,

- występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi,

- inicjuje prace społeczne,

- organizuje imprezy w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,

- wydaje opinie i zgłasza wnioski w sprawach nie zastrzeżonych dla Zebrania.

§ 19

1. Zarząd składa się z 5 członków w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący.

2. Zebranie Zarządu jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim najmniej trzech członków, w tym

przewodniczący lub wiceprzewodniczący. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów,

w głosowaniu jawnym.

3. Zarząd przyjmuje regulamin pracy na pierwszym swoim posiedzeniu.

4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

5. Przewodniczący Zarządu informuje Zebranie o pracy Zarządu za okres pomiędzy Zebraniami.

IV. Wybory Zarządu.

§ 20

1. Zarząd jest wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby

kandydatów przez stałych mieszkańców osiedla na Zebraniu Mieszkańców zwołanym wyłącznie

dla tych celów przez Burmistrza Gminy i Miasta lub zastępcę Burmistrza

w uzgodnieniu z przewodniczącym Zarządu Osiedla. Zebranie takie prowadzi osoba wybrana

spośród zebranych mieszkańców.

2. Zebranie wyborcze jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 30 wyborców. Prawo do

udziału w takim zebraniu mają mieszkańcy stale zamieszkali w osiedlu jak określono wyżej

w § 12 ust. 2.

§ 21

1. Kandydatów na członków Zarządu zgłaszają osoby uprawnione do udziału w Zebraniu

bezpośrednio w trakcie zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków Zebrania w liczbie

5 osób. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższą funkcję.

Przewodniczącego komisja wybiera we własnym zakresie.

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie

Zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.

4. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.

5. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona

kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty opatruje się pieczątką osiedla. Komisja opracowuje

protokół z głosowania. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą nieważną

i nie jest brana pod uwagę przy liczeniu głosów.

6. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na Zebraniu, za okazaniem dokumentu

tożsamości i potwierdzeniem odbioru karty na liście obecności. Głos oddaje się tylko do jednej

urny. Oddając głos wyborca okazać winien Komisji dokument tożsamości ze zdjęciem dla

potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.

7. Głosuje się przez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata na którego oddaje się głos.

Dla ważności głosów należy postawić maksymalnie pięć znaków „X”.

§ 22

Członkiem Zarządu może być każdy mieszkaniec osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze do

Rady Miejskiej, niekarany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 23

1. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie

oddanych głosów.

2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a przekroczony

zostanie limit 5 członków, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do kandydatów z tą samą

liczbą głosów.

§ 24

1. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną

większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Zarządu,

w głosowaniu tajnym.

2. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Zarządu oraz prowadzenie jego obrad

oraz realizacja innych zadań określonych tym statutem.

W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej

3 członków Zarządu w trybie określonym w ust. 1.

4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarząd podejmuje

uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia

rezygnacji.

5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 4 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji

przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji

z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Wybory nowego

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego muszą się odbyć do 30 dni wg zasad z ust.1.

Posiedzenie Zarządu dla tego celu zwołuje Burmistrz lub upoważniony przez Burmistrza

zastępca. Prowadzi to posiedzenie osoba wyznaczona przez Burmistrza lub upoważnionego

zastępcę.

§ 25

Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Liczy się ona od daty wyboru i kończy z dniem wyboru Zarządu na

nową kadencję. Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach tego roku,

w którym upływa kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.

§ 26

Odwołanie wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu, może nastąpić przed upływem kadencji

na pisemny wniosek najmniej 30 osób uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu zawierający

uzasadnienie odwołania. Odwołanie wymaga uzyskania opinii Burmistrza i może nastąpić

w głosowaniu tajnym większością głosów osób obecnych na Zebraniu, nie mniejszą niż ta, którą

uzyskał dany członek na Zebraniu, na którym został wybrany.

§ 27

1. Mandat członków Zarządu wygasa w następujących przypadkach:

- pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu Zarządu, przy

czym Przewodniczący Zarządu dokonując zrzeczenia się mandatu, składa go

Burmistrzowi,

- utraty biernego prawa wyborczego,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

ścigane z oskarżenia publicznego,

- śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 28

Nowe wybory w przypadkach opisanych w § 28 i § 29, winne być przeprowadzone do 30 dni

od odwołania całego Zarządu lub któregoś z jego członków, bądź stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

Tak wybrany członek Zarządu pełni funkcję do końca danej kadencji. Zasady określone wyżej w §§

22-25 stosuje się odpowiednio.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością dzielnicy.

§ 29

1. Kontrolę nad działalnością osiedla sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej, zgodnie z planem kontroli uchwalonym przez Radę.

2. Nadzór nad działalnością organów osiedla sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów

zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.

3. Przewodniczący Zarządu osiedla przekazuje Radzie Miejskiej uchwały z posiedzeń organów

14 dni od ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska

w formie uchwały do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje

możliwością podjęcia przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez

organy osiedla.

4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub

Burmistrza osoby, mają prawo:

a) wglądu do dokumentacji,

b) dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów osiedla.

5. Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy przewodniczącemu organów osiedla w zakresie jego

działalności. Burmistrz udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjnogospodarczym,

w tym również przy organizacji wyborów do Zarządu osiedla.

§ 30

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez Zarząd przepisów prawa, Rada Miejska, na

wniosek 1 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych

do głosowania z obszaru osiedla, może odwołać Zarząd w całości.

2. W takim przypadku przeprowadza się wybory nowego Zarządu.

§ 31

W sytuacji określonej wyżej w § 32 ust. 2 wybory przeprowadza się według zasad określonych wyżej

w Rozdziale IV.

VI. Gospodarka finansowa.

§ 32

1. Środki finansowe osiedla stanowią:

a) fundusze wydzielone w budżecie gminy;

b) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

2. Gospodarkę finansową dzielnicy prowadzi Zarząd, zgodnie z uchwałami Zebrania.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

§ 33

Zmiany statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania.

§ 34

Interpretację statutu przeprowadza Rada Miejska.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 10:13:09
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:59:42
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:59:39
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:59:39
Drukuj Liczba odwiedzin: 1163