Statut

Załącznik

do Uchwały Nr XL/460/09

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 września 2009 r.

STATUT

dzielnicy Leszczyny Osiedle

w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

§ 2

1. Dzielnica Leszczyny Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zwaną dalej „gminą”.

2. Dzielnica Leszczyny Osiedle obejmuje terytorium o powierzchni 150 ha. Dokładny przebieg

granic ukazuje mapa stanowiąca załącznik do statutu.

3. Zasady tworzenia, znoszenia lub zmiany granic dzielnicy jako jednostki pomocniczej gminy,

określa statut gminy.

4. W dzielnicy nie tworzy się jednostek niższego rzędu.

5. Organizację i zakres działania dzielnicy określa niniejszy statut zwany dalej “statutem”.

II. Zakres działania i zadania dzielnicy.

§ 3

1. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także

powierzone jej przez Radę Miejską służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie

warunków życia jej mieszkańców.

2. Organy dzielnicy w sprawach należących do jej zakresu działania, mają dostęp do materiałów

i informacji z jednostek organizacyjnych gminy na prawach wynikających dla pracowników

Urzędu Gminy i Miasta z instrukcji i zarządzeń dot. obiegu dokumentów.

§ 4

Do zadań dzielnicy należy:

1) działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych, w tym udzielanie

informacji, pomocy organizacyjnej oraz opiniowanie wniosków o utworzenie osiedli o zwartej

zabudowie,

2) reprezentowanie interesów społeczności dzielnicy względem organów gminy, organów

administracji rządowej i innych podmiotów życia publicznego,

3) organizowanie zbiorowej działalności społeczności dzielnicy w sprawach publicznych

mających znaczenie dla gminy, powiatu, województwa, kraju,

4) współdziałanie z organami gminy i miasta oraz ze szkołami i innymi jednostkami

organizacyjnymi gminy , placówkami służby zdrowia, stowarzyszeniami, instytucjami,

organizacjami społecznymi i innymi organizacjami mieszkańców zainteresowanych

rozwiązywaniem spraw związanych z ich miejscem zamieszkania a także z innymi dzielnicami

i sołectwami gminy,

5) uczestniczenie w komisjach:

a) konkursowych wybierających dyrektorów miejsko-gminnych placówek

działających w dzielnicy z wyjątkiem postępowań konkursowych

regulowanych ustawowo (np. szkoły),

b) odbioru robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez gminę,

realizowanych na obszarze dzielnicy ze szczególnym uwzględnieniem zadań

finansowanych ze środków dzielnicy,

6) wnioskowanie do organów gminy oraz Urzędu Gminy i Miasta i jednostek komunalnych,

a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze dzielnicy, w sprawach istotnych dla

społeczności lokalnej, a w szczególności w sprawach:

a) lokalizacji obiektów o znaczeniu publicznym,

b) organizacji usług zdrowotnych,

c) likwidacji samowoli budowlanej,

d) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenu dzielnicy, w tym

zgłaszania postulatów przed ich sporządzeniem,

e) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

f) funkcjonowania Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej,

g) wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla gminy w trybie ustalonym

przez Radę Miejską,

h) funkcjonowania komunikacji publicznej,

i) nazw ulic, placów czy obiektów,

7) opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw dotyczących społeczności lokalnej,

a w szczególności:

a) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy oraz projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru dzielnicy,

b) inwestycji komunalnych oraz rozwiązań ruchu komunikacyjnego,

c) tworzenia lub likwidacji palcówek oświaty i upowszechniania kultury,

d) innych spraw przekazanych dzielnicy do zaopiniowania przez Radę Miejską

lub Burmistrza,

e) zmiany przeznaczenia budynku stanowiącego mienie Gminy,

f) zmiany nazw ulic, placów czy obiektów,

g) ustanowienia indywidualnej formy ochrony przyrody,

h) lokalizacji pomników i tablic pamiątkowych,

8) ocena gospodarności oraz funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek

wykonujących zadania gminy na terenie dzielnicy,

9) przyjmowanie mieszkańców w ich sprawach indywidualnych należących do zakresu działania

dzielnicy.

§ 5

Dzielnica posiada kompetencje opiniodawcze przy wyborze szczegółowych zadań w następujących

dziedzinach (zadania powierzone):

a) prace remontowe w obiektach gminnych, w przypadku ubiegania się o pomoc

ze środków dzielnicy,

b) prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia,

c) tworzenie zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą,

d) budowa ulic lokalnych wraz z oświetleniem,

e) lokalne wydarzenia kulturalne,

f) linii komunikacji publicznej,

g) zbycia nieruchomości komunalnych na terenie dzielnicy.

§ 6

Dzielnica prowadzi własną gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

§ 7

Organy gminy powiadamiają niezwłocznie dzielnicę o podejmowanych i projektowanych

rozstrzygnięciach.

Dzielnica jest zobowiązana udzielić opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia stosownego pisma

przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy, chyba że organy gminy i przewodniczący ustalą w drodze

porozumienia inaczej. Nieudzielenie opinii w w/w terminie oznacza akceptację dla projektowanych

przez władze gminy rozstrzygnięć.

§ 8

Na wniosek Burmistrza poparty pozytywną opinią Rady Dzielnicy, Rada Miejska może upoważnić

Zarząd do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

III. Organy dzielnicy.

§ 9

Organami Dzielnicy są:

1) Rada Dzielnicy,

2) Zarząd Dzielnicy.

1. Rada Dzielnicy

§ 10

Organem uchwałodawczym w dzielnicy jest Rada Dzielnicy, zwana dalej „Radą” o liczbie członków 9.

§ 11

1. Rada podejmuje uchwały w sprawach należących do dzielnicy.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:

1) opiniowanie spraw określonych wyżej w § 4 pkt 7, lit. a, b, e, f, g oraz § 5 lit. c, d, i § 10,

2) wnioskowanie w sprawach określonych wyżej w § 4 pkt 6 lit. a, b, d, e, g, h, i,

3) wybór Zarządu dzielnicy oraz odwołanie członków i całego Zarządu,

4) decydowanie o podejmowaniu prac społecznych z jednoczesnym powołaniem komitetów

prac społecznych.

§ 12

1. Rada jest uprawniona do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 5 członków Rady.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu z zastrzeżeniami

wynikającymi ze Statutu.

§ 13

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

Zwołuje go z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Dzielnicy.

2. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek organów gminy

w terminie przez nie ustalonym. Organ gminy wnioskujący zwołanie posiedzenia jest zobowiązany

podać temat na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Posiedzenie Rady Dzielnicy w sytuacji, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia na wniosek

Zarządu Dzielnicy lub w przypadku określonym wyżej w ust. 2, zwołuje Burmistrz lub

upoważniona przez Burmistrza osoba. Dotyczy to także zwołania pierwszego posiedzenia po

wyborach. Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady.

4. Przewodniczący Rady może informować Burmistrza Gminy i Miasta o wszystkich terminach

posiedzeń Rady zwoływanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Dzielnicy.

5. Przewodniczący Rady winien przynajmniej raz w roku w terminie do końca maja, zwołać zebranie

z mieszkańcami celem przedstawienia sprawozdania z bieżącej działalności Rady i Zarządu,

a także z wykonania wydatków finansowych poniesionych przez gminę na realizację zadań

w dzielnicy. W przypadku nie zwołania takiego zebrania zwołuje je Burmistrz powiadamiając o tym

mieszkańców i przewodniczącego Rady w terminie najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem

zebrania.

§ 14

1. Posiedzenie prowadzi przewodniczący lub zwołujący wiceprzewodniczący.

2. Posiedzenia są protokołowane. Protokolanta wybiera każdorazowo Rada na wniosek

przewodniczącego posiedzenia. Protokół i uchwały Rady podpisuje prowadzący obrady

i protokolant.

§ 15

Przewodniczący ogłasza uchwały przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

2. Zarząd Dzielnicy

§ 16

Organem wykonawczym dzielnicy jest Zarząd, zwany dalej „Zarządem”.

§ 17

1. Do zadań Zarządu należy zarządzanie codziennymi sprawami dzielnicy, realizacja uchwał Rady

oraz wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem.

2. W szczególności Zarząd:

- wykonuje zadania z zakresu administracji określone w ustawach szczegółowych,

- utrzymuje stały kontakt z organami gminy,

- uczestniczy w akcjach pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,

- uczestniczy w komisjach przetargowych przy zbywaniu mienia komunalnego na

terenie dzielnicy, poprzez wskazanego członka Zarządu,

- uczestniczy w odbiorach robót i usług realizowanych przez gminę na terenie

dzielnicy, poprzez wyznaczonego członka Zarządu,

- występuje z wnioskami inwestycyjnymi, porządkowymi i finansowymi,

- inicjuje prace społeczne,

- organizuje imprezy w dziedzinach kultury, sportu i wypoczynku,

- wydaje opinie i zgłasza wnioski w sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Dzielnicy.

§ 18

1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący.

2. Zebranie Zarządu jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim najmniej dwóch członków. Uchwały

Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

3. Zarząd przyjmuje regulamin pracy na pierwszym posiedzeniu.

4. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

5. Przewodniczący Zarządu informuje Radę o pracy Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami

Rady

IV. Wybory Rady i Zarządu.

§ 19

1. Rada jest wybierana w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby

kandydatów przez stałych mieszkańców dzielnicy na zebraniu mieszkańców zwołanym wyłącznie

dla tych celów przez Burmistrza Gminy i Miasta lub zastępcę Burmistrza w uzgodnieniu

z przewodniczącym Rady Dzielnicy.

2. Zebranie wyborcze jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 wyborców. Prawo do

udziału w takim zebraniu mają mieszkańcy stale zamieszkali w dzielnicy w rozumieniu przepisów

kodeksu cywilnego, w tym umieszczeni w rejestrze wyborców dla obszaru dzielnicy prowadzonym

w Urzędzie Gminy i Miasta zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja Wyborcza do Sejmu i Senatu

RP. Jeżeli w zebraniu wyborczym wzięła udział liczba wyborców mniejsza niż 50, to wówczas

w tym samym dniu odbywa się kolejne zebranie wyborcze, które jest ważne jeżeli uczestniczy

w nim co najmniej 30 wyborców.

3. Zebranie takie prowadzi osoba wybrana spośród zebranych mieszkańców.

§ 20

1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają osoby uprawnione do udziału w zebraniu bezpośrednio

w trakcie zebrania wyborczego ustnie albo przed zebraniem na piśmie.

2. Kandydatury przyjmuje komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków zebrania w liczbie 3-5

osób. Członkami komisji nie mogą być osoby kandydujące na powyższą funkcję.

Przewodniczącego komisja wybiera we własnym zakresie, spośród swoich członków.

3. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie

zebrania lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.

4. Zgłaszający kandydata zobowiązany jest uzasadnić kandydaturę.

5. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna, umieszczając na nich nazwiska i imiona

kandydatów w kolejności alfabetycznej. Karty opatruje się pieczątką dzielnicy. Komisja

opracowuje protokół z głosowania. Karta, która nie odpowiada powyższym wymogom jest kartą

nieważną i nie jest brana pod uwagę przy liczeniu głosów.

6. Karty do głosowania wydaje się osobom obecnym na zebraniu, za okazaniem dokumentu

tożsamości i potwierdzeniem odbioru karty na liście obecności. Głos oddaje się tylko do jednej

urny. Oddając głos wyborca okazać winien Komisji dokument tożsamości ze zdjęciem dla

potwierdzenia przez nią na wyżej wymienionej liście obecności, faktu oddania głosu.

7. Głosuje się przez postawienie znaku „X” obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos.

Dla ważności głosów należy postawić maksymalnie dziewięć znaków „X”.

§ 21

1. Członkiem Rady może być każdy mieszkaniec dzielnicy, posiadający czynne prawo wyborcze

w wyborach do Rady Miejskiej, niekarany za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia

publicznego.

2. Kandydat na członka Rady składa pisemne oświadczenie o niekaralności.

§ 22

1. Członkami Rady zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę ważnie

oddanych głosów.

2. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, a przekroczony

zostanie limit 9 członków, głosowanie powtarza się z ograniczeniem do kandydatów z tą samą

liczbą głosów.

§ 23

1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego bezwzględną

większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu

tajnym.

2. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.

W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący

3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej

5 członków Rady w trybie określonym w ust. 1.

4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę

w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust.4 w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji

z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. Wybory nowego

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego muszą się odbyć do 30 dni w trybie określonym

w ust.1. Posiedzenie Rady dla tego celu zwołuje Burmistrz lub upoważniony przez Burmistrza

zastępca. Prowadzi to posiedzenie osoba wyznaczona przez Burmistrza lub upoważnionego

zastępcę.

§ 24

1. Zarząd Dzielnicy składa się z przewodniczącego Zarządu, wiceprzewodniczącego Zarządu

i członka.

2. Przewodniczącego Zarządu wybiera Rada Dzielnicy spośród swoich członków w głosowaniu

tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów bezwzględną większością głosów statutowego

składu Rady Dzielnicy. Głosuje się przez postawienie jednego znaku „X” obok wybieranego

nazwiska kandydata.

3. Wiceprzewodniczącego oraz członka Zarządu Dzielnicy wybiera Rada Dzielnicy odrębnie

spośród swoich członków tylko na wniosek przewodniczącego Zarządu, w głosowaniu tajnym,

zwykłą większością głosów. Stosuje się odpowiednio ostatnie zdanie ustępu 2.

4. Funkcji w Zarządzie nie mogą pełnić przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy.

§ 25

1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu nastąpić może na wniosek najmniej 5 członków Rady

w głosowaniu tajnym większością co najmniej 7 głosów.

2. Odwołanie wiceprzewodniczącego lub członka Zarządu nastąpić może wyłącznie na wniosek

przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Rezygnację osoby wybrane do Zarządu, mogą składać na piśmie przewodniczącemu Rady.

4. W przypadkach opisanych w ust. 1 - 3 uzupełnienie składu Zarządu bądź wybór nowego

Zarządu, przeprowadza się w trybie określonym w § 24 ust.2 - 3 statutu, w terminie 30 dni od

zwolnienia się miejsca w Zarządzie.

§ 26

1. Kadencja Rady trwa 4 lata. Liczy się ona od dnia wyboru i kończy z dniem wyboru Rady na

nową kadencję. Nowe wybory należy przeprowadzić w ostatnich trzech miesiącach roku,

w którym upływa kadencja. Rokiem tym jest drugi pełny rok kadencji Rady Miejskiej.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru pełnego składu nowego Zarządu.

§ 27

Odwołanie wszystkich lub poszczególnych członków Rady, może nastąpić przed upływem kadencji na

pisemny wniosek co najmniej 5% uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców, zawierający

uzasadnienie odwołania, względnie na wniosek 2/3 składu Rady Dzielnicy. Odwołanie wymaga

uzyskania opinii Burmistrza i może nastąpić w głosowaniu tajnym większością głosów osób obecnych

na zebraniu, nie mniejszą niż ta, którą uzyskał dany członek na zebraniu, na którym został wybrany.

§ 28

1. Mandat członków Rady wygasa w następujących przypadkach:

- pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego przewodniczącemu Rady, przy czym

Przewodniczący Rady dokonując zrzeczenia się mandatu, składa go Burmistrzowi,

- utraty biernego prawa wyborczego,

- skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego,

- śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady skutkuje automatycznie wygaśnięciem członkostwa

w Zarządzie.

§ 29

1. Nowe wybory w przypadkach opisanych w § 27 i 28, winne być przeprowadzone do 60 dni od

odwołania całej Rady lub któregoś z jej członków, bądź stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.

2. Członek Rady wybrany w trybie o którym mowa w ust. 1 pełni funkcję do końca danej kadencji.

Zasady określone w § 23-25 stosuje się odpowiednio.

V. Kontrola i nadzór nad działalnością dzielnicy.

§ 30

1. Kontrolę nad działalnością dzielnicy sprawuje Rada Miejska za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej, zgodnie z planem kontroli uchwalonym przez Radę.

2. Nadzór nad działalnością organów dzielnicy sprawuje Rada Miejska na podstawie kryteriów

zgodności z prawem, celowości, gospodarności i rzetelności.

3. Przewodniczący Rady Dzielnicy przekazuje Radzie Miejskiej uchwały z posiedzeń organów do 14

dni od ich podjęcia. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Rada Miejska w formie

uchwały do 60 dni od jej otrzymania. Nie zachowanie 14 dniowego terminu skutkuje możliwością

podjęcia przez Radę uchwały o nieważności do roku od daty podjęcia uchwały przez organy

dzielnicy.

4. Radni Rady Miejskiej, Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważnione przez Radę Miejską lub

Burmistrza osoby, mają prawo:

a) wglądu do dokumentacji,

b) dokonywania wizytacji i uczestniczenia w zebraniach organów dzielnicy.

5. Rada Miejska i Burmistrz udzielają pomocy przewodniczącym organów dzielnicy w zakresie ich

Działalności. Burmistrz udziela pomocy o charakterze organizacyjnym i administracyjnogospodarczym,

w tym również przy organizacji wyborów do organów dzielnicy.

§ 31

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez Radę lub Zarząd przepisów prawa, Rada Miejska,

na wniosek 1 jej ustawowego składu, Burmistrza lub co najmniej 20% mieszkańców

uprawnionych do głosowania z obszaru dzielnicy, może odwołać organy dzielnicy bądź jeden

z nich.

2. W przypadku odwołania w powyższym trybie Rady wygasają automatycznie mandaty członków

Zarządu.

3. W takim przypadku przeprowadza się wybory nowej Rady lub Zarządu.

§ 32

W sytuacji określonej wyżej w § 31 ust. 3 wybory przeprowadza się według zasad określonych wyżej

w Rozdziale IV.

VI. Gospodarka finansowa.

§ 33

1.Środki finansowe dzielnicy stanowią:

1) fundusze wydzielone w budżecie gminy;

2) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

2. Gospodarkę finansową dzielnicy prowadzi Zarząd, zgodnie z uchwałami Rady.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe.

§ 34

Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Dzielnicy.

§ 35

Interpretację Statutu przeprowadza Rada Miejska.

Redakcja strony: StatutRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 10:12:10
  • Aktualizacja publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:55:23
  • Wytworzenie publikacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:55:21
  • Zatwierdzenie informacji:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-05 12:55:21
Drukuj Liczba odwiedzin: 4962